Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "77.80.-e":
57304 Mutee Ur Rehman, Chenqiang Hua, Yunhao Lu
  Topology and ferroelectricity in group-V monolayers
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 57304-057304 [Abstract] (230) [HTML 1 KB] [PDF 5383 KB] (442)
37701 Yanfen Chang, Kun Zhai, Young Sun
  Magnetoelectric effects in multiferroic Y-type hexaferrites Ba0.3Sr1.7CoxMg2-xFe12O22
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (3): 37701-037701 [Abstract] (101) [HTML 1 KB] [PDF 723 KB] (106)
27502 Xiang Li, Shuhan Zheng, Liman Tian, Rui Shi, Meifeng Liu, Yunlong Xie, Lun Yang, Nian Zhao, Lin Lin, Zhibo Yan, Xiuzhang Wang, Junming Liu
  Unusual tunability of multiferroicity in GdMn2O5 by electric field poling far above multiferroic ordering point
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 27502-027502 [Abstract] (228) [HTML 1 KB] [PDF 1067 KB] (190)
127702 Dawei Wang, Laijun Liu, Jia Liu, Nan Zhang, Xiaoyong Wei
  Epitaxially strained SnTiO3 at finite temperatures
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 127702-127702 [Abstract] (91) [HTML 1 KB] [PDF 509 KB] (123)
107701 R Zgueb, H Dhaouadi, T Othman
  Electro-optical properties and (E, T) phase diagram of fluorinated chiral smectic liquid crystals
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (10): 107701-107701 [Abstract] (175) [HTML 1 KB] [PDF 3494 KB] (104)
37502 Rui-Qi Wang, Jia-Cheng Zheng, Tao Chen, Peng-Shuai Wang, Jin-Shan Zhang, Yi Cui, Chong Wang, Yuan Li, Sheng Xu, Feng Yuan, Wei-Qiang Yu
  NMR evidence of charge fluctuations in multiferroic CuBr2
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (3): 37502-037502 [Abstract] (213) [HTML 1 KB] [PDF 1120 KB] (163)
37701 F Trabelsi, H Dhaouadi, O Riahi, T Othman
  Calculation of electric field-temperature (E, T) phase diagram of a ferroelectric liquid crystal near the SmA-SmCα* transition
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (3): 37701-037701 [Abstract] (110) [HTML 0 KB] [PDF 1470 KB] (119)
37702 Muhammad Adnan Qaiser, Ahmad Hussain, Yuqing Xu, Yaojin Wang, Yiping Wang, Ying Yang, Guoliang Yuan
  CuO added Pb0.92Sr0.06Ba0.02(Mg1/3Nb2/3)0.25(Ti0.53Zr0.47)0.75O3 ceramics sintered with Ag electrodes at 900℃ for multilayer piezoelectric actuator
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 37702-037702 [Abstract] (191) [HTML 1 KB] [PDF 3973 KB] (339)
107701 Li-Wei Niu, Chang-Le Chen, Xiang-Lei Dong, Hui Xing, Bing-Cheng Luo, Ke-Xin Jin
  Emergent ferroelectricity in disordered tri-color multilayer structure comprised of ferromagnetic manganites
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (10): 107701-107701 [Abstract] (225) [HTML 1 KB] [PDF 1404 KB] (342)
87503 Fen Wang, Shi-Peng Shen, Young Sun
  Magnetoelectric memory effect in the Y-type hexaferrite BaSrZnMgFe12O22
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 87503-087503 [Abstract] (218) [HTML 1 KB] [PDF 3207 KB] (664)
87702 Zheng-Hu Zuo, Qing-Feng Zhan, Bin Chen, Hua-Li Yang, Yi-Wei Liu, Lu-Ping Liu, Ya-Li Xie, Run-Wei Li
  Enhanced energy storage behaviors in free-standing antiferroelectric Pb(Zr0.95Ti0.05)O3 thin membranes
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 87702-087702 [Abstract] (186) [HTML 1 KB] [PDF 670 KB] (280)
57704 H Dhaouadi, R Zgueb, O Riahi, F Trabelsi, T Othman
  Field-induced phase transitions in chiral smectic liquid crystals studied by the constant current method
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (5): 57704-057704 [Abstract] (217) [HTML 1 KB] [PDF 1203 KB] (257)
27703 Shi-Peng Shen(申世鹏), Da-Shan Shang(尚大山), Yi-Sheng Chai(柴一晟), Young Sun(孙阳)
  Realization of a flux-driven memtranstor at room temperature
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (2): 27703-027703 [Abstract] (393) [HTML 1 KB] [PDF 1288 KB] (401)
117702 Zeng Tao, Lou Qi-Wei, Chen Xue-Feng, Zhang Hong-Ling, Dong Xian-Lin, Wang Gen-Shui
  Electric properties and phase transition behavior in lead lanthanum zirconate stannate titanate ceramics with low zirconate content
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (11): 117702-117702 [Abstract] (264) [HTML 1 KB] [PDF 643 KB] (267)
107705 Lu Zeng-Xing, Song Xiao, Zhao Li-Na, Li Zhong-Wen, Lin Yuan-Bin, Zeng Min, Zhang Zhang, Lu Xu-Bing, Wu Su-Juan, Gao Xing-Sen, Yan Zhi-Bo, Liu Jun-Ming
  Temperature dependences of ferroelectricity and resistive switching behavior of epitaxial BiFeO3 thin films
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (10): 107705-107705 [Abstract] (189) [HTML 1 KB] [PDF 794 KB] (319)
37509 Qin Ming-Hui, Lin Lin, Li Lin, Jia Xing-Tao, Liu Jun-Ming
  Quantitative calculations of polarizations arising from the symmetric and antisymmetric exchange strictions in Tm-doped GdMnO3
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (3): 37509-037509 [Abstract] (280) [HTML 0 KB] [PDF 854 KB] (584)
37510 Liu Yu, Zhai Liang-Jun, Wang Huai-Yu
  Theoretical study of mutual control mechanism between magnetization and polarization in multiferroic materials
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (3): 37510-037510 [Abstract] (250) [HTML 0 KB] [PDF 252 KB] (322)
117501 Fang Yong, Yan Shi-Ming, Qiao Wen, Wang Wei, Wang Dun-Hui, Du You-Wei
  Multiferroicity in B-site ordered double perovskite Y2MnCrO6
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (11): 117501-117501 [Abstract] (173) [HTML 1 KB] [PDF 1209 KB] (501)
97701 Gong Gao-Shang, Fang Yu-Jiao, Huang Shuai, Yin Chong-Yang, Yuan Song-Liu, Wang Li-Guang
  Dielectric and ferroelectric properties of Sr4CaSmTi3Nb7O30 with tetragonal tungsten bronze structure
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (9): 97701-097701 [Abstract] (245) [HTML 1 KB] [PDF 326 KB] (338)
77502 Fang Yong, Zhou Wei-Ping, Song Yu-Quan, Lü Li-Ya, Wang Dun-Hui, Du You-Wei
  Modulation of magnetic properties and enhanced magnetoelectric effects in MnW1-xMoxO4 compounds
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (7): 77502-077502 [Abstract] (131) [HTML 1 KB] [PDF 1141 KB] (424)
77504 Xiao Ren-Zheng, Zhang Zao-Di, Vasiliy O. Pelenovich, Wang Ze-Song, Zhang Rui, Li Hui, Liu Yong, Huang Zhi-Hong, Fu De-Jun
  Degradation of ferroelectric and weak ferromagnetic properties of BiFeO3 films due to the diffusion of silicon atoms
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (7): 77504-077504 [Abstract] (171) [HTML 1 KB] [PDF 1006 KB] (987)
34212 Wu Liang, Jiang Lin-Kun, Yuan Cai, Ding Xin, Yao Jian-Quan
  Effect of optical pump on the dielectric properties of SrTiO3 in terahertz range
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (3): 34212-034212 [Abstract] (143) [HTML 1 KB] [PDF 329 KB] (777)
37501 Gu Yan-Hong, Liu Yong, Yao Chao, Ma Yan-Wei, Wang Yu, Chan Helen Lai-Wah, Chen Wan-Ping
  Ho and Ti co-doped BiFeO3 multiferroic ceramics with enhanced magnetization and ultrahigh electrical resistivity
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (3): 37501-037501 [Abstract] (169) [HTML 1 KB] [PDF 906 KB] (539)
27702 Zhang Fei, Lin Yuan-Bin, Wu Hao, Miao Qing, Gong Ji-Jun, Chen Ji-Pei, Wu Su-Juan, Zeng Min, Gao Xing-Sen, Liu Jun-Ming
  Asymmetric reversible diode-like resistive switching behaviors in ferroelectric BaTiO3 thin films
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (2): 27702-027702 [Abstract] (146) [HTML 1 KB] [PDF 1223 KB] (778)
36401 Liu Li-Ying, Wang Ru-Zhi, Zhu Man-Kang, Hou Yu-Dong
  Site occupation of doping La3+ cations and phase transition in Na0.5Bi0.5TiO3–BaTiO3 solid solution
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (3): 36401-036401 [Abstract] (341) [HTML 0 KB] [PDF 880 KB] (617)
97701 Qiu Jian-Hua, Ding Jian-Ning, Yuan Ning-Yi, Wang Xiu-Qin
  Effect of misfit strain on the electrocaloric effect of polydomain epitaxial ferroelectric thin films
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (9): 97701-097701 [Abstract] (680) [HTML 1 KB] [PDF 181 KB] (594)
47502 Yang Wen-Lu,Chen Chun-Yan,Mao Xiang-Yu,Chen Xiao-Bing
  The doping effects of BiFe1-xCoxO3 (x=0.0-0.8) in layered perovskite Bi4Ti3O12 ceramics
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (4): 47502-047502 [Abstract] (850) [HTML 1 KB] [PDF 412 KB] (557)
127701 Ding Bin-Feng, Zhou Sheng-Qiang
  The coexistence of ferroelectricity and ferromagnetism in Mn-doped BaTiO3 thin films
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (12): 127701-127701 [Abstract] (966) [HTML 1 KB] [PDF 801 KB] (1793)
106102 Ni Li-Hong, Liu Yong, Ren Zhao-Hui, Song Chen-Lu, Han Gao-Rong
  Strain-induced ferroelectric phase transitions in incipient ferroelectric rutile TiO2
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (10): 106102-106102 [Abstract] (1048) [HTML 0 KB] [PDF 990 KB] (824)
97702 Zhang Chong-Hui, Xu Zhuo, Gao Jun-Jie, Zhu Chang-Jun, Yao Xi
  Electromechanical-induced antiferroelectric–ferroelectric phase transition in PbLa(Zr,Sn,Ti)O3 ceramic
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (9): 97702-097702 [Abstract] (1461) [HTML 0 KB] [PDF 172 KB] (819)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 40 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn