Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "75.75.-c":
97502 Xiao-Ping Ma, Hong-Guang Piao, Lei Yang, Dong-Hyun Kim, Chun-Yeol You, Liqing Pan
  Asymmetric dynamic behaviors of magnetic domain wall in trapezoid-cross-section nanostrip
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (9): 97502-097502 [Abstract] (18) [HTML 1 KB] [PDF 730 KB] (23)
77505 Masomeh Taghipour, Mohammad Yousefi, Reza Fazaeli, Masoud Darvishganji
  Gd impurity effect on the magnetic and electronic properties of hexagonal Sr ferrites: A case study by DFT
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 77505-077505 [Abstract] (33) [HTML 1 KB] [PDF 2213 KB] (38)
66101 Zhenzhen Miao, Can Cao, Bei Zhang, Haiming Duan, Mengqiu Long
  Effects of 3d-transition metal doping on the electronic and magnetic properties of one-dimensional diamond nanothread
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (6): 66101-066101 [Abstract] (43) [HTML 1 KB] [PDF 1213 KB] (73)
56101 S Mtougui, I EL Housni, N EL Mekkaoui, S Ziti, S Idrissi, H Labrim, R Khalladi, L Bahmad
  Magnetic properties of La2CuMnO6 double perovskite ceramic investigated by Monte Carlo simulations
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 56101-056101 [Abstract] (57) [HTML 1 KB] [PDF 515 KB] (101)
56301 Yi-Meng Wang, Shang-Jie Tian, Cheng-He Li, Feng Jin, Jian-Ting Ji, He-Chang Lei, Qing-Ming Zhang
  Raman scattering study of two-dimensional magnetic van der Waals compound VI3
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 56301-056301 [Abstract] (95) [HTML 1 KB] [PDF 594 KB] (112)
57504 Huanming Wang, Sen Sun, Jiayin Xu, Xiaowei Lv, Yuan Wang, Yong Peng, Xi Zhang, Gang Xiang
  Microstructure and ferromagnetism ofheavily Mn doped SiGe thin flims
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 57504-057504 [Abstract] (134) [HTML 1 KB] [PDF 3605 KB] (186)
28102 Rizwan Zahoor, Chang Liu, Muhammad Rizwan Anwar, Fu-Yan Lin, An-Qi Hu, Xia Guo
  High sensitive pressure sensors based on multiple coating technique
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (2): 28102-028102 [Abstract] (103) [HTML 1 KB] [PDF 669 KB] (75)
107503 Hua-Nan Li, Zi-Wei Fan, Jia-Xin Li, Yue Hu, Hui-Lian Liu
  Magnetic vortex gyration mediated by point-contact position
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (10): 107503-107503 [Abstract] (90) [HTML 1 KB] [PDF 517 KB] (90)
108103 Wei-Qi Yu, Yi-Chen Qiu, Hong-Jun Xiao, Hai-Tao Yang, Ge-Ming Wang
  Flexible rGO/Fe3O4 NPs/polyurethane film with excellent electromagnetic properties
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (10): 108103-108103 [Abstract] (114) [HTML 1 KB] [PDF 4495 KB] (114)
97503 N. EL Mekkaoui, S. Idrissi, S. Mtougui, I. EL Housni, R. Khalladi, S. Ziti, H. Labrim, L. Bahmad
  Magnetic properties of the double perovskite compound Sr2YRuO6
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (9): 97503-097503 [Abstract] (135) [HTML 1 KB] [PDF 794 KB] (120)
87502 Zhe Chen, Qian-Ke Zhu, Shu-Ling Zhang, Ke-Wei Zhang, Yong Jiang
  Thermal stability, crystallization, and magnetic properties of FeNiBCuNb alloys
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 87502-087502 [Abstract] (137) [HTML 1 KB] [PDF 4943 KB] (89)
87503 Jin Tang, Lingyao Kong, Weiwei Wang, Haifeng Du, Mingliang Tian
  Lorentz transmission electron microscopy for magnetic skyrmions imaging
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 87503-087503 [Abstract] (322) [HTML 1 KB] [PDF 3708 KB] (347)
77505 G P Zhao, L Zhao, L C Shen, J Zou, L Qiu
  Coercivity mechanisms in nanostructured permanent magnets
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 77505-077505 [Abstract] (301) [HTML 1 KB] [PDF 1327 KB] (275)
56301 Yi-Meng Wang, Jian-Feng Zhang, Cheng-He Li, Xiao-Li Ma, Jian-Ting Ji, Feng Jin, He-Chang Lei, Kai Liu, Wei-Lu Zhang, Qing-Ming Zhang
  Raman scattering study of magnetic layered MPS3 crystals (M=Mn, Fe, Ni)
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 56301-056301 [Abstract] (230) [HTML 1 KB] [PDF 1176 KB] (279)
57503 Dong Liu, Shanmin Gao, Rencheng Jin, Feng Wang, Xiaoxiao Chu, Taiping Gao, Yubao Wang
  Enhanced soft magnetic properties of iron powders through coating MnZn ferrite by one-step sol-gel synthesis
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 57503-057503 [Abstract] (182) [HTML 1 KB] [PDF 1614 KB] (91)
127504 Xiangjun Jin, Yong Li, Fusheng Ma
  Dynamic nucleation of domain-chains in magnetic nanotracks
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 127504-127504 [Abstract] (164) [HTML 1 KB] [PDF 483 KB] (94)
128101 Jian Zhang, Ya Deng, Ting-Ting Hao, Xiao Hu, Ya-Yun Liu, Zhi-Sheng Peng, Jean Pierre Nshimiyimana, Xian-Nian Chi, Pei Wu, Si-Yu Liu, Zhong Zhang, Jun-Jie Li, Gong-Tang Wang, Wei-Guo Chu, Chang-Zhi Gu, Lian-Feng Sun
  Large magnetic moment at sheared ends of single-walled carbon nanotubes
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (12): 128101-128101 [Abstract] (175) [HTML 1 KB] [PDF 1401 KB] (170)
117102 Shenyuan Yang, Jing Li, Shu-Shen Li
  Antiferromagnetic–ferromagnetic transition in zigzag graphene nanoribbons induced by substitutional doping
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 117102-117102 [Abstract] (286) [HTML 1 KB] [PDF 2057 KB] (173)
117503 Jinbo Yang, Wenyun Yang, Zhuyin Shao, Dong Liang, Hui Zhao, Yuanhua Xia, Yunbo Yang
  Mn-based permanent magnets
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 117503-117503 [Abstract] (220) [HTML 1 KB] [PDF 12000 KB] (333)
108504 Hong Zhao, Dan-Dan Peng, Jun He, Xin-Mei Li, Meng-Qiu Long
  Effects of edge hydrogenation and Si doping on spin-dependent electronic transport properties of armchair boron-phosphorous nanoribbons
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (10): 108504-108504 [Abstract] (178) [HTML 1 KB] [PDF 1350 KB] (122)
67501 Zhou-Zhou Sun, Yu Yang, J Schliemann
  Current-induced synchronized magnetization reversal of two-body Stoner particles with dipolar interaction
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 67501-067501 [Abstract] (222) [HTML 0 KB] [PDF 2129 KB] (126)
117503 Hong-Jian Li, MingYue, Qiong Wu, Yi Peng, Yu-Qing Li, Wei-Qiang Liu, Dong-Tao Zhang, Jiu-Xing Zhang
  Effects of dipolar interactions on magnetic properties of Co nanowire arrays
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 117503-117503 [Abstract] (179) [HTML 1 KB] [PDF 507 KB] (244)
126102 Xiao-Mei Ma, Jie Liu, Sheng-Zhi Zhu, Hui-Gang Shi
  Tuning of magnetic properties of aluminium-doped strontium hexaferrite powders
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (12): 126102-126102 [Abstract] (227) [HTML 1 KB] [PDF 625 KB] (183)
97305 Jia Luo, Gang Xiang, Tian Yu, Mu Lan, Xi Zhang
  Structural, electronic, and magnetic properties of transition-metal atom adsorbed two-dimensional GaAs nanosheet
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 97305-097305 [Abstract] (374) [HTML 1 KB] [PDF 761 KB] (393)
97801 Li Liu, Shouyu Wang, Zi Yin, Weifang Liu, Xunling Xu, Chuang Zhang, Xiu Li, Jiabin Yang
  Effects of (La, Sr) co-doping on electrical conduction and magnetic properties of BiFeO3 nanoparticles
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 97801-097801 [Abstract] (244) [HTML 1 KB] [PDF 1696 KB] (312)
77504 Dan Wang, Bingbing Lin, Taipeng Shen, Jun Wu, Fuhua Hao, Chunchao Xia, Qiyong Gong, Huiru Tang, Bin Song, Hua Ai
  Control of the interparticle spacing in superparamagnetic iron oxide nanoparticle clusters by surface ligand engineering
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 77504-077504 [Abstract] (336) [HTML 1 KB] [PDF 4540 KB] (836)
67504 Jing Wang, Iftikhar Ahmed Malik, Renrong Liang, Wen Huang, Renkui Zheng, Jinxing Zhang
  Nanoscale control of low-dimensional spin structures in manganites
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (6): 67504-067504 [Abstract] (438) [HTML 1 KB] [PDF 3256 KB] (574)
56502 Sukirti Gumber, Manoj Kumar, Pradip Kumar Jha, Man Mohan
  Thermodynamic behaviour of Rashba quantum dot in the presence of magnetic field
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (5): 56502-056502 [Abstract] (221) [HTML 1 KB] [PDF 323 KB] (303)
47501 R M Rosnan, Z Othaman, R Hussin, Ali A Ati, Alireza Samavati, Shadab Dabagh, Samad Zare
  Effects of Mg substitution on the structural and magnetic properties of Co0.5Ni0.5-xMgxFe2O4 nanoparticle ferrites
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (4): 47501-047501 [Abstract] (187) [HTML 1 KB] [PDF 1406 KB] (910)
17301 Yan Cheng, Wen-Xian Li, Wei-Chang Hao, Huai-Zhe Xu, Zhong-Fei Xu, Li-Rong Zheng, Jing Zhang, Shi-Xue Dou, Tian-Min Wang
  Manipulating coupling state and magnetism of Mn-doped ZnO nanocrystals by changing the coordination environment of Mn via hydrogen annealing
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (1): 17301-017301 [Abstract] (241) [HTML 1 KB] [PDF 3463 KB] (372)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 3, 67 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn