Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "75.70.-i":
96802 Zhi-Bin Ling, Qing-Ye Zhang, Cheng-Peng Yang, Xiao-Tian Li, Wen-Shuang Liang, Yi-Qian Wang, Huai-Wen Yang, Ji-Rong Sun
  Evolution of electrical and magnetotransport properties with lattice strain in La0.7Sr0.3MnO3 film
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (9): 96802-096802 [Abstract] (12) [HTML 1 KB] [PDF 1932 KB] (8)
67901 Mingtian Zheng, Eike F. Schwier, Hideaki Iwasawa, Kenya Shimada
  High-resolution angle-resolved photoemission study of oxygen adsorbed Fe/MgO(001)
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (6): 67901-067901 [Abstract] (239) [HTML 1 KB] [PDF 6816 KB] (132)
46202 Cuiling Wang, Shouheng Zhang, Shandong Li, Honglei Du, Guoxia Zhao, Derang Cao
  Improvement of high-frequency properties of Co2FeSi Heusler films by ultrathin Ru underlayer
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (4): 46202-046202 [Abstract] (57) [HTML 1 KB] [PDF 796 KB] (65)
98506 Xiao-Li Li, Xiao-Hong Xu
  Homogeneous and inhomogeneous magnetic oxide semiconductors
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (9): 98506-098506 [Abstract] (338) [HTML 1 KB] [PDF 3231 KB] (318)
57504 A EL Maazouzi, R Masrour, A Jabar, M Hamedoun
  Computational study of inverse ferrite spinels
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 57504-057504 [Abstract] (104) [HTML 1 KB] [PDF 520 KB] (127)
27501 B Boughazi, M Boughrara, M Kerouad
  Phase diagrams and magnetic properties of the mixed spin-1 and spin-3/2 Ising ferromagnetic thin film:Monte Carlo treatment
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 27501-027501 [Abstract] (186) [HTML 1 KB] [PDF 1233 KB] (121)
77503 Li-Wang Liu, Cheng-Chao Hu, Ye-Chuan Xu, Hou-Bing Huang, Jiang-Wei Cao, Linyun Liang, Wei-Feng Rao
  Magnetic properties of L10 FePt thin film influenced byrecoverable strains stemmed from the polarization of Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 substrate
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (7): 77503-077503 [Abstract] (112) [HTML 1 KB] [PDF 2774 KB] (147)
117801 Xia Zhang, Lei Shi, Jing Li, Yun-Jie Xia, Shi-Ming Zhou
  Resonant magneto-optical Kerr effect induced by hybrid plasma modes in ferromagnetic nanovoids
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 117801-117801 [Abstract] (115) [HTML 1 KB] [PDF 4771 KB] (183)
107501 Ya-Chao Sun, Ming-Gang Zhu, Wei Liu, Rui Han, Wen-Chen Zhang, Yan-Feng Li, Wei Li
  Effects of spacer layers on magnetic properties and exchange couplings of Nd-Fe-B/Nd-Ce-Fe-B multilayer films
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (10): 107501-107501 [Abstract] (144) [HTML 1 KB] [PDF 581 KB] (163)
67503 Hafiz Tariq Masood, Zahir Muhammad, Muhammad Habib, Dong-Ming Wang, De-Liang Wang
  Low temperature ferromagnetic properties of CdS and CdTe thin films
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 67503-067503 [Abstract] (265) [HTML 1 KB] [PDF 521 KB] (292)
47202 Yun Kang, Hai Zhong, Runrun Hao, Shujun Hu, Shishou Kang, Guolei Liu, Yin Zhang, Xiangrong Wang, Shishen Yan, Yong Wu, Shuyun Yu, Guangbing Han, Yong Jiang, Liangmo Mei
  The origin of spin current in YIG/nonmagnetic metal multilayers at ferromagnetic resonance
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 47202-047202 [Abstract] (223) [HTML 1 KB] [PDF 10388 KB] (391)
123101 Hong-Xia Liu, Fu-Ling Tang, Hong-Tao Xue, Yu Zhang, Yu-Wen Cheng, Yu-Dong Feng
  Lattice structures and electronic properties of WZ-CuInS2/WZ-CdS interface from first-principles calculations
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (12): 123101-123101 [Abstract] (185) [HTML 1 KB] [PDF 3247 KB] (325)
117506 Wen-Feng Liu, Min-Gang Zhang, Ke-Wei Zhang, Hai-Jie Zhang, Xiao-Hong Xu, Yue-Sheng Chai
  Effects of thickness and annealing condition on magnetic properties and thermal stabilities of Ta/Nd/NdFeB/Nd/Ta sandwiched films
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 117506-117506 [Abstract] (248) [HTML 1 KB] [PDF 355 KB] (321)
77307 Luping Liu, Qingfeng Zhan, Xin Rong, Huali Yang, Yali Xie, Xiaohua Tan, Run-wei Li
  Effect of thermal deformation on giant magnetoresistance of flexible spin valves grown on polyvinylidene fluoride membranes
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 77307-077307 [Abstract] (154) [HTML 1 KB] [PDF 621 KB] (416)
77501 Yun-Chi Zhao, Guang Yang, Bo-Wen Dong, Shou-Guo Wang, Chao Wang, Young Sun, Jing-Yan Zhang, Guang-Hua Yu
  Interplay of Rashba effect and spin Hall effect in perpendicular Pt/Co/MgO magnetic multilayers
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 77501-077501 [Abstract] (303) [HTML 1 KB] [PDF 629 KB] (436)
67502 Cheng Song, Bin Cui, Jingjing Peng, Haijun Mao, Feng Pan
  Electrical control of magnetism in oxides
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (6): 67502-067502 [Abstract] (284) [HTML 1 KB] [PDF 4992 KB] (954)
68403 Da-Ming Chen, Yuan-Xun Li, Li-Kun Han, Chao Long, Huai-Wu Zhang
  Perpendicularly oriented barium ferrite thin films with low microwave loss, prepared by pulsed laser deposition
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (6): 68403-068403 [Abstract] (255) [HTML 1 KB] [PDF 544 KB] (238)
97504 Xie Xin-Jian, Li Hao-Bo, Wang Wei-Chao, Lu Feng, Yu Hong-Yun, Wang Wei-Hua, Cheng Ya-Hui, Zheng Rong-Kun, Liu Hui
  Room-temperature ferromagnetism induced by Cu vacancies in Cux(Cu2O)1-x granular films
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (9): 97504-097504 [Abstract] (465) [HTML 1 KB] [PDF 706 KB] (418)
77505 Cheng Zhao-Hua, He Wei, Zhang Xiang-Qun, Sun Da-Li, Du Hai-Feng, Wu Qiong, Ye Jun, Fang Ya-Peng, Liu Hao-Liang
  Manipulating magnetic anisotropy and ultrafast spin dynamics of magnetic nanostructures
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 77505-077505 [Abstract] (442) [HTML 1 KB] [PDF 3669 KB] (923)
57504 Jiang Chang-Jun, Fan Xiao-Long, Xue De-Sheng
  High frequency magnetic properties of ferromagnetic thin films and magnetization dynamics of coherent precession
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (5): 57504-057504 [Abstract] (449) [HTML 1 KB] [PDF 2351 KB] (1334)
47502 Zhang Wen, Zhai Ya, Lu Mu, You Biao, Zhai Hong-Ru, Caroline G Morgan
  Model of hybrid interfacial domain wall in ferromagnetic/antiferromagnetic bilayers
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (4): 47502-047502 [Abstract] (225) [HTML 0 KB] [PDF 284 KB] (356)
37301 Du Yan-Ling, Wang Chun-Lei, Li Ji-Chao, Zhang Xin-Hua, Wang Fu-Ning, Liu Jian, Zhu Yuan-Hu, Yin Na, Mei Liang-Mo
  Two-dimensional metallic behavior at polar MgO/BaTiO3 (110) interfaces
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (3): 37301-037301 [Abstract] (261) [HTML 0 KB] [PDF 793 KB] (502)
37507 Fan Wei-Jia, Ma Li, Shi Zhong, Zhou Shi-Ming
  Fabrication and magnetocrystalline anisotropy of NiCo(002) films
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (3): 37507-037507 [Abstract] (119) [HTML 0 KB] [PDF 316 KB] (611)
106201 Li Shan-Dong, Cai Zhi-Yi, Xu Jie, Cao Xiao-Qin, Du Hong-Lei, Xue Qian, Gao Xiao-Yang, Xie Shi-Ming
  Enhancement of ferromagnetic resonance in Al2O3-doped Co2FeAl Heusler alloy film prepared by oblique sputtering
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (10): 106201-106201 [Abstract] (132) [HTML 1 KB] [PDF 579 KB] (387)
97503 Peng Ying-Zi, Li Yuan, Bai Ru, Huo De-Xuan, Qian Zheng-Hong
  Magnetic behaviors of cerium oxide-based thin films deposited using electrochemical method
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (9): 97503-097503 [Abstract] (171) [HTML 1 KB] [PDF 1685 KB] (564)
86201 Cao Xiao-Qin, Li Shan-Dong, Cai Zhi-Yi, Du Hong-Lei, Xue Qian, Gao Xiao-Yang, Xie Shi-Ming
  Microwave ferromagnetic properties of as-deposited Co2FeSi Heusler alloy films prepared by oblique sputtering
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (8): 86201-086201 [Abstract] (214) [HTML 1 KB] [PDF 1219 KB] (424)
67503 Yang Hong-Ping, Bai Yu-Hao
  Types of the jump phenomenon in the angular dependence of the noncollinear exchange bias
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (6): 67503-067503 [Abstract] (270) [HTML 1 KB] [PDF 353 KB] (370)
68103 Xie Ren, Wei Jun, Liu Zhong-Wu, Tang Yan-Mei, Tang Tao, Tang Shao-Long, Du You-Wei
  Evolution of magnetic domain structure of martensite in Ni-Mn-Ga films under the interplay of the temperature and magnetic field
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (6): 68103-068103 [Abstract] (130) [HTML 1 KB] [PDF 1097 KB] (476)
56301 Tang Ke-Qin, Zhong Ke-Hua, Cheng Yan-Ming, Huang Zhi-Gao
  Effect of Gd doping on the magnetism and work function of Fe1-xGdx/Fe (001)
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (5): 56301-056301 [Abstract] (269) [HTML 1 KB] [PDF 533 KB] (290)
24201 Lin Bao-Qin, Zhao Shang-Hong, Wei Wei, Da Xin-Yu, Zheng Qiu-Rong, Zhang Heng-Yang, Zhu Meng
  Design of a tunable frequency selective surface absorber as a loaded receiving antenna array
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (2): 24201-024201 [Abstract] (195) [HTML 1 KB] [PDF 650 KB] (701)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 42 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn