Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "75.60.Jk":
78505 Zhenyi Zheng, Yue Zhang, Daoqian Zhu, Kun Zhang, Xueqiang Feng, Yu He, Lei Chen, Zhizhong Zhang, Dijun Liu, Youguang Zhang, Pedram Khalili Amiri, Weisheng Zhao
  Perpendicular magnetization switching by large spin—orbit torques from sputtered Bi2Te3
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 78505-078505 [Abstract] (102) [HTML 1 KB] [PDF 1025 KB] (241)
77502 Qeemat Gul, Wei He, Yan Li, Rui Sun, Na Li, Xu Yang, Yang Li, Zi-Zhao Gong, Zong-Kai Xie, Xiang-Qun Zhang, Zhao-Hua Cheng
  Thickness-dependent magnetic anisotropy in obliquely deposited Fe(001)/Pd thin film bilayers probed by VNA-FMR
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 77502-077502 [Abstract] (110) [HTML 1 KB] [PDF 602 KB] (101)
97504 Qeemat Gul, Wei He, Yan Li, Rui Sun, Na Li, Xu Yang, Yang Li, Zi-Zhao Gong, ZongKai Xie, Xiang-Qun Zhang, Zhao-Hua Cheng
  Thickness dependent manipulation of uniaxial magnetic anisotropy in Fe-thin films by oblique deposition
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97504-097504 [Abstract] (107) [HTML 1 KB] [PDF 1155 KB] (268)
77504 Jie-Fu Xiong, Rong-Xiang Shang, Yan-Li Liu, Xin Zhao, Wen-Liang Zuo, Feng-Xia Hu, Ji-Rong Sun, Tong-Yun Zhao, Ren-Jie Chen, Bao-Gen Shen
  Magnetic properties of misch-metal partially substituted Nd-Fe-B magnets sintered by dual alloy method
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (7): 77504-077504 [Abstract] (121) [HTML 0 KB] [PDF 8914 KB] (108)
67501 Zhou-Zhou Sun, Yu Yang, J Schliemann
  Current-induced synchronized magnetization reversal of two-body Stoner particles with dipolar interaction
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 67501-067501 [Abstract] (211) [HTML 0 KB] [PDF 2129 KB] (121)
57501 Zi-Zhao Gong, Wei Zhang, Wei He, Xiang-Qun Zhang, Yong Liu, Zhao-Hua Cheng
  Interfacial effect on the reverse of magnetization and ultrafast demagnetization in Co/Ni bilayers with perpendicular magnetic anisotropy
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 57501-057501 [Abstract] (118) [HTML 0 KB] [PDF 1849 KB] (117)
47502 Ke Pei, Wei-Xing Xia, Bao-Min Wang, Xing-Cheng Wen, Ping Sheng, Jia-Ping Liu, Xin-Cai Liu, Run-Wei Li
  Investigation of magnetization reversal process in pinned CoFeB thin film by in-situ Lorentz TEM
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47502-047502 [Abstract] (248) [HTML 1 KB] [PDF 5455 KB] (197)
117503 Hong-Jian Li, MingYue, Qiong Wu, Yi Peng, Yu-Qing Li, Wei-Qiang Liu, Dong-Tao Zhang, Jiu-Xing Zhang
  Effects of dipolar interactions on magnetic properties of Co nanowire arrays
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 117503-117503 [Abstract] (162) [HTML 1 KB] [PDF 507 KB] (227)
97501 Syed Sheraz Ahmad, Wei He, Jin Tang, Yong Sheng Zhang, Bo Hu, Jun Ye, Qeemat Gul, Xiang-Qun Zhang, Zhao-Hua Cheng
  Manipulating magnetic anisotropies of Co/MgO(001) ultrathin films via oblique deposition
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 97501-097501 [Abstract] (210) [HTML 1 KB] [PDF 1058 KB] (305)
47503 Miao-Ling Zhang, Jun Ye, Rui Liu, Shu Mi, Yong Xie, Hao-Liang Liu, Chris Van Haesendonck, Zi-Yu Chen
  Study of magnetization reversal and anisotropy of single crystalline ultrathin Fe/MgO (001) film by magneto-optic Kerr effect
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (4): 47503-047503 [Abstract] (335) [HTML 1 KB] [PDF 491 KB] (298)
77103 Zuo Wen-Liang, Zhao Xin, Xiong Jie-Fu, Shang Rong-Xiang, Zhang Ming, Hu Feng-Xia, Sun Ji-Rong, Shen Bao-Gen
  Enhanced coercivity and remanence of PrCo5 nanoflakes prepared by surfactant-assisted ball milling with heat-treated starting powder
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 77103-077103 [Abstract] (163) [HTML 1 KB] [PDF 475 KB] (239)
77501 Zhang Hao, Li Yuan-Yuan, Yang Mei-Yin, Zhang Bao, Yang Guang, Wang Shou-Guo, Wang Kai-You
  Tuning the magnetic anisotropy of CoFeB grown on flexible substrates
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 77501-077501 [Abstract] (297) [HTML 1 KB] [PDF 1340 KB] (622)
77502 Hu Bo, He Wei, Ye Jun, Tang Jin, Zhang Yong-Sheng, Syed Sheraz Ahmad, Zhang Xiang-Qun, Cheng Zhao-Hua
  Temperature dependence of multi-jump magnetic switching process in epitaxial Fe/MgO (001) films
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 77502-077502 [Abstract] (326) [HTML 1 KB] [PDF 441 KB] (315)
77504 Deng Chen-Hua, Qiao Xin-Yu, Wang Fang, Fan Jiu-Ping, Zeng Hao, Xu Xiao-Hong
  FePt nano-stripes fabricated on anodic aluminum oxide templates
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 77504-077504 [Abstract] (258) [HTML 1 KB] [PDF 2907 KB] (317)
78504 Guo Hui-Qiang, Tang Wei-Yue, Liu Liang, Wei Jian, Li Da-Lai, Feng Jia-Feng, Han Xiu-Feng
  Low frequency noise in asymmetric double barrier magnetic tunnel junctions with a top thin MgO layer
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 78504-078504 [Abstract] (215) [HTML 1 KB] [PDF 516 KB] (260)
17502 Hu Bo, He Wei, Ye Jun, Tang Jin, Syed Sheraz Ahmad, Zhang Xiang-Qun, Cheng Zhao-Hua
  Effect of CoSi2 buffer layer on structure and magnetic properties of Co films grown on Si (001) substrate
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (1): 17502-017502 [Abstract] (272) [HTML 0 KB] [PDF 1253 KB] (275)
97504 Zhang Xi-Chao, Zhao Guo-Ping, Xia Jing, Yue Ming, Yuan Xin-Hong, Xie Lin-Hua
  Micromagnetic simulation of Sm-Co/α-Fe/Sm-Co trilayers with various angles between easy axes and the film plane
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (9): 97504-097504 [Abstract] (227) [HTML 1 KB] [PDF 375 KB] (470)
67503 Yang Hong-Ping, Bai Yu-Hao
  Types of the jump phenomenon in the angular dependence of the noncollinear exchange bias
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (6): 67503-067503 [Abstract] (264) [HTML 1 KB] [PDF 353 KB] (359)
27503 Shi Zhong, Du Jun, Zhou Shi-Ming
  Exchange bias in ferromagnet/antiferromagnet bilayers
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (2): 27503-027503 [Abstract] (310) [HTML 1 KB] [PDF 600 KB] (965)
17502 Jia Yi-Jiao, He Wei, Ye Jun, Hu Bo, Chen Zi-Yu, Gao You-Hui, Zhang Xiang-Qun, Yang Hai-Tao, Cheng Zhao-Hua
  Determination of the magnetic anisotropy constant of Cu/Fe/SiO2/Si by a magneto-optical Kerr effect susceptometer
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (1): 17502-017502 [Abstract] (356) [HTML 1 KB] [PDF 444 KB] (773)
117503 Li Zhu-Bai, Shen Bao-Gen, Niu E, Liu Rong-Ming, Zhang Ming, Sun Ji-Rong
  Thermal activation of magnetization in Pr2Fe14B ribbons
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (11): 117503-117503 [Abstract] (159) [HTML 1 KB] [PDF 270 KB] (421)
57503 Qi Xian-Jin, Wang Yin-Gang, Miao Xue-Fei, Li Zi-Quan, Huang Yi-Zhong
  Influence of Ga+ ion irradiation on thermal relaxation of exchange bias field in exchange-coupled CoFe/IrMn bilayers
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (5): 57503-057503 [Abstract] (890) [HTML 0 KB] [PDF 894 KB] (912)
67504 Liu Zhuang, Chen Ren-Jie, Li Dong, Yan Ar-Ru
  The magnetization reversal behaviour for SmCo6.8Zr0.2 and SmCo6.8Zr0.2/α -(Fe,Co) nanocrystalline magnets at low temperature
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (6): 67504-067504 [Abstract] (1184) [HTML 0 KB] [PDF 169 KB] (863)
37504
  Layer resolved magnetization reversal study in SmCo5/Fe nanocomposite bilayers
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (3): 37504-037504 [Abstract] (1288) [HTML 0 KB] [PDF 5957 KB] (582)
37505 Qi Xian-Jin, Wang Yin-Gang, Miao Xue-Fei, Li Zi-Quan, Huang Yi-Zhong
  Influence of Ga+ ion irradiation on the magnetisation reversal process and magnetoresistance in CoFe/Cu/CoFe/IrMn spin valves
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (3): 37505-037505 [Abstract] (1261) [HTML 0 KB] [PDF 908 KB] (595)
2565 Duan Chao-Yang, Ma Bin, Wei Fu-Lin, Zhang Zong-Zhi, Jin Qing-Yuan
  Influence of Fe cap layer on the structural and magnetic properties of Fe49Pt51/Fe bi-layers
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (6): 2565-2570 [Abstract] (1126) [HTML 0 KB] [PDF 217 KB] (626)
2582 Chen Ren-Jie, Zhang Hong-Wei, Shen Bao-Gen, Yan A-Ru, Chen Li-Dong
  Simulation of magnetization behaviours of Sm(Co,Fe,Cu,Zr)z magnet with low Cu content
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (6): 2582-2588 [Abstract] (1300) [HTML 0 KB] [PDF 3550 KB] (1247)
790 Zhou Guang-Hong, Wang Yin-Gang, Qi Xian-Jin, Li Zi-Quan, Chen Jian-Kang
  Thermally activated magnetization reversal in magnetic tunnel junctions
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (2): 790-794 [Abstract] (713) [HTML 0 KB] [PDF 572 KB] (511)
1902 He Wei, Zhan Qing-Feng, Wang De-Yong, Chen Li-Jun, Cheng Zhao-Hua
  Magnetization reversal of Fe ultrathin film on Cu(100)
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (5): 1902-1906 [Abstract] (748) [HTML 0 KB] [PDF 580 KB] (374)
3541 He Wei, Zhan Qing-Feng, Wang De-Yong, Chen Li-Jun, Sun Young, Cheng Zhao-Hua
  Magnetization reversal of ultrathin Fe film grown on Si(111) using iron silicide template
    Chin. Phys. B   2007 Vol.16 (11): 3541-3544 [Abstract] (906) [HTML 0 KB] [PDF 809 KB] (358)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 32 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn