Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "75.50.Vv":
57501 Ze-Teng Shu, Bo Zheng, Guang-Fei Ding, Shi-Cong Liao, Jing-Hui Di, Shuai Guo, Ren-Jie Chen, A-Ru Yan, Lei Shi
  Effect of annealing temperature on coercivity of Nd-Fe-B magnets with TbFeAl doping by process of hot-pressing
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 57501-057501 [Abstract] (59) [HTML 1 KB] [PDF 572 KB] (59)
77503 Zhu-Bai Li, Jing-Yan Zuo, Dong-Shan Wang, Fei Liu, Xue-Feng Zhang
  Regulating element distribution to improve magnetic properties of sintered Nd-Fe-B/Tb-Fe-B composite magnets
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 77503-077503 [Abstract] (119) [HTML 1 KB] [PDF 3082 KB] (90)
117504 Ren-Jie Chen, Ze-Xuan Wang, Xu Tang, Wen-Zong Yin, Chao-Xiang Jin, Jin-Yun Ju, Don Lee, A-Ru Yan
  Rare earth permanent magnets prepared by hot deformation process
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 117504-117504 [Abstract] (162) [HTML 1 KB] [PDF 16878 KB] (217)
57502 Rong-Xiang Shang, Jie-Fu Xiong, Dan Liu, Shu-Lan Zuo, Xin Zhao, Rui Li, Wen-Liang Zuo, Tong-Yun Zhao, Ren-Jie Chen, Ji-Rong Sun, Bao-Gen Shen
  Influence of misch metal content on microstructure and magnetic properties of R-Fe-B magnets sintered by dual alloy method
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (5): 57502-057502 [Abstract] (168) [HTML 1 KB] [PDF 707 KB] (185)
117506 Wen-Feng Liu, Min-Gang Zhang, Ke-Wei Zhang, Hai-Jie Zhang, Xiao-Hong Xu, Yue-Sheng Chai
  Effects of thickness and annealing condition on magnetic properties and thermal stabilities of Ta/Nd/NdFeB/Nd/Ta sandwiched films
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 117506-117506 [Abstract] (252) [HTML 1 KB] [PDF 355 KB] (325)
77502 Xiang-Bin Li, Shuo Liu, Xue-Jing Cao, Bei-Bei Zhou, Ling Chen, A-Ru Yan, Gao-Lin Yan
  Effects of terbium sulfide addition on magnetic properties, microstructure and thermal stability of sintered Nd—Fe—B magnets
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 77502-077502 [Abstract] (155) [HTML 1 KB] [PDF 2049 KB] (363)
68403 Da-Ming Chen, Yuan-Xun Li, Li-Kun Han, Chao Long, Huai-Wu Zhang
  Perpendicularly oriented barium ferrite thin films with low microwave loss, prepared by pulsed laser deposition
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (6): 68403-068403 [Abstract] (260) [HTML 1 KB] [PDF 544 KB] (239)
57502 Xue-Feng Zhang, Jian-Ting Lan, Zhu-Bai Li, Yan-Li Liu, Le-Le Zhang, Yong-Feng Li, Qian Zhao
  Abnormal variation of magnetic properties with Ce content in (PrNdCe)2Fe14B sintered magnets prepared by dual alloy method
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (5): 57502-057502 [Abstract] (201) [HTML 1 KB] [PDF 7901 KB] (266)
97505 Cai Ling-Wen, Guo Shuai, Ding Guang-Fei, Chen Ren-Jie, Liu Jian, Lee Don, Yan A-Ru
  Influence of RE-rich phase distribution in initial alloy on anisotropy of HDDR powders
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (9): 97505-097505 [Abstract] (208) [HTML 1 KB] [PDF 708 KB] (352)
87501 Li Zhu-Bai, Lan Jian-Ting, Zhang Xue-Feng, Liu Yan-Li, Li Yong-Feng
  Evolution of structure and magnetic properties in PrCo5 magnet for high energy ball milling in ethanol
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (8): 87501-087501 [Abstract] (262) [HTML 1 KB] [PDF 417 KB] (286)
34501 Ge Chuan-Nan, Wan Xian-Gang, Eric Pellegrin, Hu Zhi-Wei, Wen-I Liang, Michael Bruns, Zou Wen-Qin, Du You-Wei
  High coercivity in large exchange-bias Co/CoO-MgO nano-granular films
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (3): 34501-034501 [Abstract] (361) [HTML 0 KB] [PDF 681 KB] (237)
37506 Wang Xiao-Li, Zhao Li-Na, Ding Kai-Hong, Cui Sheng-Li, Sun Yong-Cong, Li Mu-Sen
  Effect of optimized aging processing on properties of the sintered Dy-doped Nd-Fe-B permanent magnet
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (3): 37506-037506 [Abstract] (181) [HTML 0 KB] [PDF 608 KB] (514)
17504 Ju Jin-Yun, Tang Xu, Chen Ren-Jie, Wang Jin-Zhi, Yin Wen-Zong, Lee Don, Yan A-Ru
  Fine-grained NdFeB magnets prepared by low temperature pre-sintering and subsequent hot pressing
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (1): 17504-017504 [Abstract] (239) [HTML 0 KB] [PDF 767 KB] (694)
36802 Wang Fang, Xu Xiao-Hong
  Writability issues in high-anisotropy perpendicular magnetic recording media
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (3): 36802-036802 [Abstract] (222) [HTML 1 KB] [PDF 2222 KB] (1756)
117503 Li Zhu-Bai, Shen Bao-Gen, Niu E, Liu Rong-Ming, Zhang Ming, Sun Ji-Rong
  Thermal activation of magnetization in Pr2Fe14B ribbons
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (11): 117503-117503 [Abstract] (170) [HTML 1 KB] [PDF 270 KB] (439)
3907 Yin Jin-Hua, Takao Suzuki, Pan Li-Qing
  Magnetic properties of soft layer/FePt--MgO exchange coupled composite perpendicular recording media
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (10): 3907-3909 [Abstract] (1043) [HTML 0 KB] [PDF 455 KB] (608)
1430 H. García-Miquel, G. V. Kurlyandskaya
  Low field microwave absorption and magnetization process in CoFeNi electroplated wires
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (4): 1430-1435 [Abstract] (1101) [HTML 0 KB] [PDF 2015 KB] (626)
1969 Ma Yun-Gui, Yang Zheng, M. Matsumoto, A. Morisako, S. Takei
  Effects of underlayer materials and substrate temperatures on the structural and magnetic properties of Nd2Fe14B films
    Chin. Phys. B   2004 Vol.13 (11): 1969-1974 [Abstract] (623) [HTML 0 KB] [PDF 5242 KB] (351)
555 Wang Xue-feng, Jin Han-min, Zhao Su-fen, Yan Yu
  INTER-GRAIN EXCHANGE INTERACTION FOR SINGLE-PHASE NANOCRYSTALLINE Nd-Fe-B MAGNETS
    Chin. Phys. B   2001 Vol.10 (6): 555-557 [Abstract] (626) [HTML 0 KB] [PDF 136 KB] (480)
1169 Zhang Hong-wei, Zhang Shao-ying, Shen Bao-gen, D. Goll, H. Kronmüller
  MAGNETIC VISCOSITY AND DEMAGNETIZATION BEHAVIOUR IN ISOTROPIC NANOCRYSTALLINE Pr12Fe82B6 RIBBONS
    Chin. Phys. B   2001 Vol.10 (12): 1169-1171 [Abstract] (671) [HTML 0 KB] [PDF 207 KB] (728)
1157 Zhao Su-fen, Jin Han-min, Wang Xue-feng, Yan Yu
  EFFECT OF α-Fe SURFACE LAYER ON THE MAGNETIC REVERSION PROCESS FOR Nd2Fe14B CRYSTAL
    Chin. Phys. B   2001 Vol.10 (12): 1157-1162 [Abstract] (827) [HTML 0 KB] [PDF 378 KB] (466)
208 He Jun, Guo Hui-qun, Shen Bao-gen, He Kai-yuan, Liu Yi-hua, Hu Ji-fan
  THE INFLUENCE OF Co SUBSTITUTION ON THE MAGNETIC PROPERTIES AND THE GIANT MAGNETO-IMPEDANCE EFFECT OF (Fe1-xCox)84Zr3.5Nb3.5B8Cu1
    Chin. Phys. B   1999 Vol.8 (3): 208-215 [Abstract] (641) [HTML 0 KB] [PDF 253 KB] (404)
460 PAN QI, ZHANG XIAO-DONG, ZHANG MING-HOU, YANG YING-CHANG
  MAGNETIC PROPERTIES OF NEW SERIES R-Mo-Fe NITRIDES WITH THE ThMn12-TYPE STRUCTURE AT A LOWER Mo CONTENT
    Chin. Phys. B   1994 Vol.3 (6): 460-469 [Abstract] (769) [HTML 0 KB] [PDF 262 KB] (273)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 23 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn