Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "75.50.Dd":
57507 Yilun Gu, Haojie Zhang, Rufei Zhang, Licheng Fu, Kai Wang, Guoxiang Zhi, Shengli Guo, Fanlong Ning
  A novel diluted magnetic semiconductor (Ca,Na)(Zn,Mn)2Sb2 with decoupled charge and spin dopings
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 57507-057507 [Abstract] (17) [HTML 1 KB] [PDF 920 KB] (19)
97501 Yaojin Li, Vladimir Koval, Chenglong Jia
  Dynamical anisotropic magnetoelectric effects at ferroelectric/ferromagnetic insulator interfaces
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (9): 97501-097501 [Abstract] (93) [HTML 1 KB] [PDF 366 KB] (91)
57501 Hou Xue, Ji Deng-Hui, Qi Wei-Hua, Tang Gui-De, Li Zhuang-Zhi
  Structural and magnetic properties of La0.7Sr0.1AgxMnO3-δ perovskite manganites
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (5): 57501-057501 [Abstract] (201) [HTML 1 KB] [PDF 1214 KB] (379)
16202 Wang Gang, Chen Min-Jiang, Yu Fang, Xue Lei-Jiang, Deng Ya, Zhang Jian, Qi Xiao-Ying, Gao Yan, Chu Wei-Guo, Liu Guang-Tong, Yang Hai-Fang, Gu Chang-Zhi, Sun Lian-Feng
  Giant magnetic moment at open ends of multiwalled carbon nanotubes
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (1): 16202-016202 [Abstract] (318) [HTML 0 KB] [PDF 1035 KB] (430)
47502 Yang Wen-Lu,Chen Chun-Yan,Mao Xiang-Yu,Chen Xiao-Bing
  The doping effects of BiFe1-xCoxO3 (x=0.0-0.8) in layered perovskite Bi4Ti3O12 ceramics
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (4): 47502-047502 [Abstract] (833) [HTML 1 KB] [PDF 412 KB] (532)
127001 Shi Li-Bin, Jin Jian-Wei, Zhang Tian-Qian
  Magnetic properties of nitrogen doped ZnO
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (12): 127001-127001 [Abstract] (1141) [HTML 0 KB] [PDF 836 KB] (1460)
57801 Wei Jing-Song, Xiao Mu-Fei
  Negative refraction in ferromagnetic materials under external magnetic field: a theoretical analysis
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (5): 57801-057801 [Abstract] (658) [HTML 0 KB] [PDF 1128 KB] (509)
37103 Liu Jun, Chen Li, Liu Yu, Dong Hui-Ning, Zheng Rui-Lun
  Magnetic and electric properties of transition-metal doped wurtzite CdSe from first-principles calculations
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (3): 37103-037103 [Abstract] (1174) [HTML 0 KB] [PDF 769 KB] (718)
37203 Dai You-Yong, Yan Shi-Shen, Tian Yu-Feng, Chen Yan-Xue, Liu Guo-Lei, Mei Liang-Mo
  Universal spin-dependent variable range hopping in wide-band-gap oxide ferromagnetic semiconductors
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (3): 37203-037203 [Abstract] (1330) [HTML 0 KB] [PDF 183 KB] (683)
27501 Liu Xing-Chong, Huang Xiao-Ping, Zhang Feng-Ming
  Enhancement of ferromagnetism in polycrystalline Si0.965Mn0.035:B films by boron plasma treatment
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (2): 27501-027501 [Abstract] (1231) [HTML 0 KB] [PDF 434 KB] (558)
5034 Huang Wan-Guo, Zhang Xiang-Qun, Li Guo-Ke, Sun Young, Li Qing-An, Cheng Zhao-Hua
  Fe-doping induced Griffiths-like phase in La0.7Ba0.3CoO3
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (11): 5034-5037 [Abstract] (1384) [HTML 0 KB] [PDF 489 KB] (540)
5047 Liu Gui-Bin, Liu Bang-Gui
  A Green's function model for ferromagnetism and spin excitations of (Ga Mn)As diluted magnetic semiconductors
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (11): 5047-5054 [Abstract] (1283) [HTML 0 KB] [PDF 195 KB] (615)
4025 Zhou Xue-Yun, Ge Shi-Hui, Han Xiu-Feng, Zuo Ya-Lu, Xiao Yu-Hua, Wen Zhen-Chao, Zhang Li, Li Ming-Jie
  Role of defects in magnetic properties of Fe-doped SnO2 films fabricated by the Sol--Gel method
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (9): 4025-4029 [Abstract] (880) [HTML 0 KB] [PDF 197 KB] (787)
3035 Jiang Kuo, Gong Sheng-Kai
  Effect of cobalt on the magnetoresistance characteristics of rare-earth doped manganites
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (7): 3035-3039 [Abstract] (1000) [HTML 0 KB] [PDF 194 KB] (671)
3040 Yu Zhou, Li Xiang, Long Xue, Cheng Xing-Wang, Liu Ying, Cao Chuan-Bao
  A fabrication and magnetic properties study on Al doped Zn0.99Co0.01O dilution ferromagnetic semiconductors
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (7): 3040-3043 [Abstract] (885) [HTML 0 KB] [PDF 1281 KB] (620)
3163 Ge Bing-Hui, Li Fang-Hua, Li Xue-Ming, Wang Yu-Mei, Chi Zhen-Hua, Jin Chang-Qing
  Study of superstructure II in multiferroic BiMnO3
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (9): 3163-3169 [Abstract] (1378) [HTML 0 KB] [PDF 5557 KB] (775)
2721 Zhao Jian-Jun, Xing Ru, Lu Yi, Haosibayar, Zhao Ming-Yu, Jin Xiang, Zheng Lin, Ning Wei, Sun Young, Cheng Zhao-Hua
  Electron spin resonance study of the Ba-doping manganite Nd0.5Sr0.5MnO3
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (7): 2721-2724 [Abstract] (947) [HTML 0 KB] [PDF 457 KB] (438)
746 He Yun, Dai Yao-Dong, Huang Hong-Bo, Lin Jun, Hsia Yuan-Fu
  Spin-glass state and ferromagnetic order in Cu(II)-Fe(III) cyanides
    Chin. Phys. B   2004 Vol.13 (5): 746-749 [Abstract] (669) [HTML 0 KB] [PDF 199 KB] (314)
857 He Lun-hua, Zhang Pan-lin, Yan Qi-wei
  THE STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF La2-2xSr1Ca2xMn2O7 (x=0.25-1.00)
    Chin. Phys. B   2001 Vol.10 (9): 857-861 [Abstract] (606) [HTML 0 KB] [PDF 238 KB] (380)
630 Li Run-wei, Sun Ji-rong, Wang Zhi-hong, Chen Xin, Zhang Shao-ying, Shen Bao-gen
  ENHANCEMENT OF FERROMAGNETIC CLUSTER INDUCED BY MAGNETIC FIELD IN THE PHASE-SEPARATED La0.5Ca0.5MnO3
    Chin. Phys. B   2000 Vol.9 (8): 630-633 [Abstract] (678) [HTML 0 KB] [PDF 202 KB] (517)
1238 Wu Guo-Guang, Wu Dong-Ping, Zheng Kuo-Hai, Wei Fu-Lin, Yang Zheng, Kamzin A. S.
  Evolution of structure and magnetic properties of nanocrystalline FeXN thin films via Ta and Al addition
    Chin. Phys. B   2005 Vol.14 (6): 1238-1242 [Abstract] (730) [HTML 0 KB] [PDF 998 KB] (425)
821 Guo Ji-Yong, Chen Yu-Guang, Chen Hong
  Critical behaviour of coupled organic ferromagnet chains
    Chin. Phys. B   2005 Vol.14 (4): 821-825 [Abstract] (662) [HTML 0 KB] [PDF 233 KB] (496)
1301 Lu Yi, Li Qing-An, Di Nai-Li, Li Run-Wei, Ma Xiao, Kou Zhi-Qi, Cheng Zhao-Hua
  Evidence of phase separation in Nd1-xSrxMnO3(x=0.50, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55)
    Chin. Phys. B   2003 Vol.12 (11): 1301-1304 [Abstract] (735) [HTML 0 KB] [PDF 225 KB] (518)
199 B. Laaboudi, M. Saber, A. Benaboud, M. Kerouad
  TEMPERATURE DEPENDENCES OF THE ORDER PARAMETERS OF A MAGNETIC ISING SUPERLATTICE OF TWO FERROMAGNET MATERIALS WITH SPINS μ=1/2 and S=1
    Chin. Phys. B   1999 Vol.8 (3): 199-207 [Abstract] (631) [HTML 0 KB] [PDF 239 KB] (377)
851 Yang Zhong-qin, Sun Qiang, Ye Ling, Xie Xi-de
  A DISCRETE VARIATIONAL METHOD STUDY ON THE ELECTRONIC STRUCTURES OF CaMnO3 AND LaMnO3
    Chin. Phys. B   1998 Vol.7 (11): 851-863 [Abstract] (759) [HTML 0 KB] [PDF 289 KB] (536)
917 FANG ZHONG, Liu Zu-li, YAO KAI-LUN, LI ZAI-GUANG
  STUDIES ON THE NEXT-NEAREST NEIGHBOR HOPPING INTERACTIONS OF π-ELECTRONS IN QUASI-ONE-DIMENSIONAL ORGANIC FERROMAGNETIC MODEL
    Chin. Phys. B   1995 Vol.4 (12): 917-922 [Abstract] (549) [HTML 0 KB] [PDF 172 KB] (343)
505 WANG YU-QING, XIONG YUAN-SHENG, YI LIN, YAO KAI-LUN
  MAGNON EXCITATION OF QUASI-ONE-DIMENSIONAL ORGANIC FERROMAGNET
    Chin. Phys. B   1995 Vol.4 (7): 505-509 [Abstract] (577) [HTML 0 KB] [PDF 117 KB] (313)
291 LI ZHONG, LIU ZU-LI, YAO KAI-LUN, LI ZAI-GUANG
  EFFECTS OF ELECTRON-ELECTRON INTERACTION AND ELECTRON-PHONON COUPLING ON THE SPIN-DENSITY-WAVE OF QUASI-ONE-DIMENSIONAL ORGANIC POLYMER FERROMAGNETS
    Chin. Phys. B   1995 Vol.4 (4): 291-295 [Abstract] (666) [HTML 0 KB] [PDF 142 KB] (281)
386 WU JIAN-HUA, LI BO-ZANG, WANG JI-FANG
  THE EFFECT OF LATTICE VIBRATION ON THE MAGNETISM IN METALLIC HYDROGEN
    Chin. Phys. B   1993 Vol.2 (5): 386-391 [Abstract] (553) [HTML 0 KB] [PDF 140 KB] (345)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 29 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn