Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "75.30.Sg":
107502 Dan Guo, Yikun Zhang, Yaming Wang, Jiang Wang, Zhongming Ren
  Table-like shape magnetocaloric effect and large refrigerant capacity in dual-phase HoNi/HoNi2 composite
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (10): 107502-107502 [Abstract] (20) [HTML 1 KB] [PDF 1458 KB] (24)
77501 Yan-Hong Ding, Fan-Zhen Meng, Li-Chen Wang, Ruo-Shui Liu, Jun Shen
  Metamagnetic transition and reversible magnetocaloric effect in antiferromagnetic DyNiGa compound
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 77501-077501 [Abstract] (62) [HTML 1 KB] [PDF 806 KB] (48)
56401 Ben-Zheng Tang, Xiao-Ping Liu, Dong-Mei Li, Peng Yu, Lei Xia
  Effect of Ni substitution on the formability and magnetic properties of Gd50Co50 amorphous alloy
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 56401-056401 [Abstract] (47) [HTML 1 KB] [PDF 563 KB] (73)
47503 Pengfei Liu, Jie Peng, Mianqi Xue, Bosen Wang
  Magnetocaloric effect and critical behavior of the Mn-rich itinerant material Mn3GaC with enhanced ferromagnetic interaction
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (4): 47503-047503 [Abstract] (76) [HTML 1 KB] [PDF 2139 KB] (90)
47504 Jia-Zheng Hao, Feng-Xia Hu, Zi-Bing Yu, Fei-Ran Shen, Hou-Bo Zhou, Yi-Hong Gao, Kai-Ming Qiao, Jia Li, Cheng Zhang, Wen-Hui Liang, Jing Wang, Jun He, Ji-Rong Sun, Bao-Gen Shen
  Multicaloric and coupled-caloric effects
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (4): 47504-047504 [Abstract] (185) [HTML 1 KB] [PDF 2699 KB] (208)
37502 Wen-Hao Jiang, Zhao-Jun Mo, Jia-Wei Luo, Zhe-Xuan Zheng, Qiu-Jie Lu, Guo-Dong Liu, Jun Shen, Lan Li
  Giant low-field magnetocaloric effect in EuTi1-xNbxO3 (x=0.05, 0.1, 0.15, and 0.2) compounds
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (3): 37502-037502 [Abstract] (81) [HTML 1 KB] [PDF 1439 KB] (84)
67501 Tianlin Yu, Xiaoyun Yu, En Yang, Chang Sun, Xiao Zhang, Ming Lei
  Critical behavior and magnetocaloric effect in magnetic Weyl semimetal candidate Co2-xZrSn
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 67501-067501 [Abstract] (115) [HTML 1 KB] [PDF 808 KB] (152)
57502 X F Wu, C P Guo, G Cheng, C R Li, J Wang, Y S Du, G H Rao, Z M Du
  Magnetic properties and magnetocaloric effects in (Ho1-xYx)5Pd2 compounds
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 57502-057502 [Abstract] (135) [HTML 1 KB] [PDF 2019 KB] (107)
107502 Hui Yang, Jun Liu, Chao Li, Guang-Long Wang, Yuan-Yuan Gong, Feng Xu
  Ferromagnetism and magnetostructural coupling in V-doped MnNiGe alloys
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (10): 107502-107502 [Abstract] (228) [HTML 1 KB] [PDF 906 KB] (114)
67503 Bo Zhang, Xin-Qi Zheng, Tong-Yun Zhao, Feng-Xia Hu, Ji-Rong Sun, Bao-Gen Shen
  Machine learning technique for prediction of magnetocaloric effect in La(Fe, Si/Al)13-based materials
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 67503-067503 [Abstract] (261) [HTML 1 KB] [PDF 755 KB] (229)
37504 Najam ul Hassan, Ishfaq Ahmad Shah, Tahira Khan, Jun Liu, Yuanyuan Gong, Xuefei Miao, Feng Xu
  Magnetostructural transformation and magnetocaloric effect in Mn48-xVxNi42Sn10 ferromagnetic shape memory alloys
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (3): 37504-037504 [Abstract] (119) [HTML 0 KB] [PDF 1870 KB] (230)
27501 Yinina Ma, Kun Zhai, Liqin Yan, Yisheng Chai, Dashan Shang, Young Sun
  Magnetocaloric effect in the layered organic-inorganic hybrid (CH3NH3)2CuCl4
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 27501-027501 [Abstract] (357) [HTML 1 KB] [PDF 815 KB] (334)
17501 Zhao-Jun Mo, Qi-Lei Sun, Jun Shen, Mo Yang, Yu-Jin Li, Lan Li, Guo-Dong Liu, Cheng-Chun Tang, Fan-Bin Meng
  Influences of La and Ce doping on giant magnetocaloric effect of EuTiO
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 17501-017501 [Abstract] (200) [HTML 0 KB] [PDF 874 KB] (214)
117501 Qi-Lei Sun, Zhao-Jun Mo, Jun Shen, Yu-Jin Li, Lan Li, Jun-Kai Zhang, Guo-Dong Liu, Cheng-Chun Tang, Fan-Bin Meng
  Observation of giant magnetocaloric effect under low magnetic fields in EuTi1-xCoxO3
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 117501-117501 [Abstract] (158) [HTML 1 KB] [PDF 605 KB] (196)
97501 Ishfaq Ahmad Shah, Najam ul Hassan, Abdur Rauf, Jun Liu, Yuanyuan Gong, Guizhou Xu, Feng Xu
  Influence of Ni/Mn ratio on magnetostructural transformation and magnetocaloric effect in Ni48-xCo2Mn38+xSn12 (x = 0, 1.0, 1.5, 2.0, and 2.5) ferromagnetic shape memory alloys
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (9): 97501-097501 [Abstract] (201) [HTML 1 KB] [PDF 1910 KB] (202)
67502 Lei Xu, Jin-Liang Zhao, Jing-Jie Yang, Hong-Guo Zhang, Dan-Min Liu, Ming Yue, Yi-Jian Jang
  Effects of Pr substitution on the hydrogenating process and magnetocaloric properties of La1-xPrxFe11.4Si1.6Hy hydrides
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 67502-067502 [Abstract] (158) [HTML 1 KB] [PDF 622 KB] (237)
37502 Xiao-Chao Zheng, Xi-Yang Li, Lun-Hua He, Shao-Ying Zhang, Ming-Hua Tang, Fang-Wei Wang
  Magnetic properties and magnetocaloric effect of the Cr-based spinel sulfides Co1-xCuxCr2S4
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 37502-037502 [Abstract] (202) [HTML 1 KB] [PDF 610 KB] (373)
27501 Xin-Qi Zheng, Bao-Gen Shen
  The magnetic properties and magnetocaloric effects in binary R-T (R=Pr, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm; T=Ga, Ni, Co, Cu) intermetallic compounds
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (2): 27501-027501 [Abstract] (623) [HTML 1 KB] [PDF 19638 KB] (674)
17501 Ishfaq Ahmad Shah, Najam ul Hassan, Jun Liu(刘俊), Yuanyuan Gong(龚元元), Guizhou Xu(徐桂舟), Feng Xu(徐锋)
  Effect of Sb-doping on martensitic transformation and magnetocaloric effect in Mn-rich Mn50Ni40Sn10-xSbx (x=1, 2, 3, and 4) alloys
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (1): 17501-017501 [Abstract] (220) [HTML 1 KB] [PDF 438 KB] (383)
127104 Yi-Xu Wang, Hu Zhang, Mei-Ling Wu, Kun Tao, Ya-Wei Li, Tim Yan, Ke-Wen Long, Teng Long, Zheng Pang, Yi Long
  Large reversible magnetocaloric effect induced by metamagnetic transition in antiferromagnetic HoNiGa compound
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (12): 127104-127104 [Abstract] (200) [HTML 1 KB] [PDF 551 KB] (449)
87502 Masrour R, Jabar A
  Magnetocaloric and magnetic properties of La2NiMnO6 double perovskite
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 87502-087502 [Abstract] (304) [HTML 1 KB] [PDF 7574 KB] (985)
37502 Ling-Wei Li
  Review of magnetic properties and magnetocaloric effect in the intermetallic compounds of rare earth with low boiling point metals
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (3): 37502-037502 [Abstract] (592) [HTML 1 KB] [PDF 1443 KB] (969)
27501 Bin Fu, Jie Han
  Magnetic entropy change and magnetic properties of LaFe11.5Si1.5 after controlling the Curie temperature by partial substitution of Mn and hydrogenation
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (2): 27501-027501 [Abstract] (182) [HTML 1 KB] [PDF 362 KB] (286)
127504 Zhang Hu, Shen Bao-Gen
  Magnetocaloric effects in RTX intermetallic compounds (R=Gd-Tm, T=Fe-Cu and Pd, X=Al and Si)
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (12): 127504-127504 [Abstract] (338) [HTML 1 KB] [PDF 15954 KB] (375)
97104 Zuo Wen-Liang, Hu Feng-Xia, Sun Ji-Rong, Shen Bao-Gen
  Coexistence of positive and negative magnetic entropy changes in CeMn2(Si1-xGex)2 compounds
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (9): 97104-097104 [Abstract] (246) [HTML 1 KB] [PDF 354 KB] (270)
97502 Gao Xin-Qiang, Mo Zhao-Jun, Shen Jun, Li Ke, Dai Wei, Wu Jian-Feng, Tang Cheng-Chun
  Magnetic properties and magnetocaloric effects in Er1-xGdxCoAl intermetallic compounds
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (9): 97502-097502 [Abstract] (492) [HTML 1 KB] [PDF 381 KB] (392)
67502 Du Qian-Heng, Chen Guo-Fu, Yang Wen-Yun, Hua Mu-Xin, Du Hong-Lin, Wang Chang-Sheng, Liu Shun-Quan, Han Jing-Zhi, Zhou Dong, Zhang Yan, Yang Jin-Bo
  Influences of P doping on magnetic phase transition and structure in MnCoSi ribbon
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (6): 67502-067502 [Abstract] (314) [HTML 1 KB] [PDF 1194 KB] (341)
50701 Xia Hai-Liang, Qin Xiao-Mei, Yang Jun-Ye, Yin Yun-Yu, Dai Jian-Hong, Shi Wang-Zhou, Long You-Wen
  Magnetocaloric effect study of SrFe0.8Co0.2O3 single crystal prepared under high pressure
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (5): 50701-050701 [Abstract] (349) [HTML 1 KB] [PDF 498 KB] (300)
37501 Ke Ya-Jiao, Zhang Xiang-Qun, Ge Heng, Ma Yue, Cheng Zhao-Hua
  Low field induced giant anisotropic magnetocaloric effect in DyFeO3 single crystal
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (3): 37501-037501 [Abstract] (414) [HTML 0 KB] [PDF 522 KB] (475)
37503 Mo Zhao-Jun, Shen Jun, Gao Xin-Qiang, Liu Yao, Wu Jian-Feng, Shen Bao-Gen, Sun Ji-Rong
  Magnetic properties and magnetocaloric effects in HoPd intermetallic
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (3): 37503-037503 [Abstract] (269) [HTML 0 KB] [PDF 358 KB] (385)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 3, 73 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn