Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "75.30.Mb":
107301 Wei-Wei Yang, Lan Zhang, Xue-Ming Guo, Yin Zhong
  Hidden Anderson localization in disorder-free Ising-Kondo lattice
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (10): 107301-107301 [Abstract] (3) [HTML 1 KB] [PDF 571 KB] (1)
97104 Jingjing Niu, Wenjie Zhang, Zhilin Li, Sixian Yang, Dayu Yan, Shulin Chen, Zhepeng Zhang, Yanfeng Zhang, Xinguo Ren, Peng Gao, Youguo Shi, Dapeng Yu, Xiaosong Wu
  Intercalation of van der Waals layered materials: A route towards engineering of electron correlation
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (9): 97104-097104 [Abstract] (51) [HTML 1 KB] [PDF 2349 KB] (30)
77508 Ben-Chao Gong, Huan-Cheng Yang, Kui Jin, Kai Liu, Zhong-Yi Lu
  Degenerate antiferromagnetic states in spinel oxide LiV2O4
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 77508-077508 [Abstract] (71) [HTML 1 KB] [PDF 1306 KB] (105)
67502 Meng Yang, Changjiang Yi, Fengfeng Zhu, Xiao Wang, Dayu Yan, Shanshan Miao, Yixi Su, Youguo Shi
  Physical properties and magnetic structure of a layered antiferromagnet PrPd0.82Bi2
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (6): 67502-067502 [Abstract] (52) [HTML 1 KB] [PDF 1392 KB] (71)
17102 Wen Zhang, Qiu-Yun Chen, Dong-Hua Xie, Yi Liu, Shi-Yong Tan, Wei Feng, Xie-Gang Zhu, Qun-Qing Hao, Yun Zhang, Li-Zhu Luo, Xin-Chun Lai
  Tunable magnetic orders in UAu1-xSb2
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 17102-017102 [Abstract] (150) [HTML 1 KB] [PDF 1797 KB] (85)
97103 Jiahao Zhang, Shuai Zhang, Ziheng Chen, Meng Lv, Hengcan Zhao, Yi-feng Yang, Genfu Chen, Peijie Sun
  Pressure effect in the Kondo semimetal CeRu4Sn6 with nontrivial topology
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97103-097103 [Abstract] (341) [HTML 1 KB] [PDF 978 KB] (226)
37501 Wen Zhang, Yi Liu, Xiaoying Wang, Yun Zhang, Donghua Xie
  Strong coupling between localized 5f moments and itinerant quasiparticles in the ferromagnetic superconductor UGe2
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (3): 37501-037501 [Abstract] (130) [HTML 0 KB] [PDF 476 KB] (118)
17803 J L Lv, J L Luo, N L Wang
  Optical study on intermediate-valence compounds Yb1-xLuxAl3
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 17803-017803 [Abstract] (234) [HTML 1 KB] [PDF 1736 KB] (159)
97501 Wang Rong-Juan, Zhu Yuan-Yuan, Wang Li, Liu Yong, Shi Jing, Xiong Rui, Wang Jun-Feng
  Growth and characterization of CaCu3Ru4O12 single crystal
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (9): 97501-097501 [Abstract] (196) [HTML 1 KB] [PDF 994 KB] (469)
296 Yan Cong-Hua, Wu Shao-Quan, Huang Rui, Sun Wei-Li
  Spin-flip process through double quantum dots coupled to two half-metallic ferromagnetic leads
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (1): 296-302 [Abstract] (1223) [HTML 0 KB] [PDF 1296 KB] (642)
821 Guo Ji-Yong, Chen Yu-Guang, Chen Hong
  Critical behaviour of coupled organic ferromagnet chains
    Chin. Phys. B   2005 Vol.14 (4): 821-825 [Abstract] (672) [HTML 0 KB] [PDF 233 KB] (514)
849 HU LIANG-BIN, YANG FU-MIN, SUN JIN-ZUO, LIN ZONG-HAN
  THE EFFECT OF DIRECT f-f HOPPING ON THE HYBRIDIZATION GAP INSULATING BEHAVIOR OF THE PERIODIC ANDERSON LATTICE
    Chin. Phys. B   1996 Vol.5 (11): 849-856 [Abstract] (593) [HTML 0 KB] [PDF 219 KB] (274)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 12 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn