Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "75.30.Gw":
107503 Ji Wang, Hong-Qing Tu, Jian Liang, Ya Zhai, Ruo-Bai Liu, Yuan Yuan, Lin-Ao Huang, Tian-Yu Liu, Bo Liu, Hao Meng, Biao You, Wei Zhang, Yong-Bing Xu, Jun Du
  Giant anisotropy of magnetic damping and significant in-plane uniaxial magnetic anisotropy in amorphous Co40Fe40B20 films on GaAs(001)
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (10): 107503-107503 [Abstract] (1) [HTML 1 KB] [PDF 575 KB] (1)
97402 Hai-Lin Huang, Liang Zhu, Hui Zhang, Jin-E Zhang, Fu-Rong Han, Jing-Hua Song, Xiaobing Chen, Yuan-Sha Chen, Jian-Wang Cai, Xue-Dong Bai, Feng-Xia Hu, Bao-Gen Shen, Ji-Rong Sun
  Tuning magnetic anisotropy by interfacial engineering in La2/3Sr1/3Co1-xMnxO2.5+δ/La2/3Sr1/3MnO3/La2/3Sr1/3Co1-xMnxO2.5+δ trilayers
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (9): 97402-097402 [Abstract] (21) [HTML 1 KB] [PDF 1467 KB] (20)
98503 Xin Wen, Rui Wu, Wen-Yun Yang, Chang-Sheng Wang, Shun-Quan Liu, Jing-Zhi Han, Jin-Bo Yang
  Room-temperature electric control of exchange bias effect in CoO1-δ/Co films using Pb(Mg1/3Nb2/3)0.7Ti0.3O3 (110) substrates
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (9): 98503-098503 [Abstract] (13) [HTML 1 KB] [PDF 898 KB] (14)
57505 Yuchen Fan, Rong Yu
  Role of the spin anisotropy of the interchain interaction in weakly coupled antiferromagnetic Heisenberg chains
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 57505-057505 [Abstract] (104) [HTML 1 KB] [PDF 448 KB] (103)
46202 Cuiling Wang, Shouheng Zhang, Shandong Li, Honglei Du, Guoxia Zhao, Derang Cao
  Improvement of high-frequency properties of Co2FeSi Heusler films by ultrathin Ru underlayer
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (4): 46202-046202 [Abstract] (55) [HTML 1 KB] [PDF 796 KB] (63)
37501 Qian Zhao, Xin-Xin He, Francois-Jacques Morvan, Guo-Ping Zhao, Zhu-Bai Li
  Three- and two-dimensional calculations for the interface anisotropy dependence of magnetic properties of exchange-spring Nd2Fe14B/α-Fe multilayers with out-of-plane easy axes
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (3): 37501-037501 [Abstract] (79) [HTML 1 KB] [PDF 1128 KB] (84)
77302 Zhen Zhu, Dong Yan, Xiao-Ang Nie, Hao-Ke Xu, Xu Yang, Dan-Dan Guan, Shiyong Wang, Yao-Yi Li, Canhua Liu, Jun-Wei Liu, Hui-Xia Luo, Hao Zheng, Jin-Feng Jia
  Scanning tunneling microscopic investigation on morphology of magnetic Weyl semimetal YbMnBi2
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 77302-077302 [Abstract] (223) [HTML 1 KB] [PDF 1491 KB] (171)
68104 Yu-Xuan Liu, Zhe-Hong Liu, Xu-Bin Ye, Xu-Dong Shen, Xiao Wang, Bo-Wen Zhou, Guang-Hui Zhou, You-Wen Long
  Spin glassy behavior and large exchange bias effect in cubic perovskite Ba0.8Sr0.2FeO3-δ
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 68104-068104 [Abstract] (124) [HTML 1 KB] [PDF 1770 KB] (131)
107102 Bo Ren, De-Hong Lu, Rong Zhou, De-Peng Ji, Ming-Yu Hu, Jing Feng
  First principles study of stability, mechanical, and electronic properties of chromium silicides
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (10): 107102-107102 [Abstract] (155) [HTML 1 KB] [PDF 3358 KB] (170)
97504 Qeemat Gul, Wei He, Yan Li, Rui Sun, Na Li, Xu Yang, Yang Li, Zi-Zhao Gong, ZongKai Xie, Xiang-Qun Zhang, Zhao-Hua Cheng
  Thickness dependent manipulation of uniaxial magnetic anisotropy in Fe-thin films by oblique deposition
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97504-097504 [Abstract] (110) [HTML 1 KB] [PDF 1155 KB] (273)
67502 Hong-Yu Wen, Jian-Bai Xia
  Voltage control of magnetization switching and dynamics
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 67502-067502 [Abstract] (163) [HTML 0 KB] [PDF 739 KB] (162)
97601 Zhi-Peng Shi, Xiao-Min Liu, Shan-Dong Li
  Large tunable FMR frequency shift by magnetoelectric coupling in oblique-sputtered Fe52.5Co22.5B25.0/PZN-PT multiferroic heterostructure
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (9): 97601-097601 [Abstract] (167) [HTML 1 KB] [PDF 354 KB] (260)
37102 Ya-Hui Liu, Xiao-Yu Chong, Ye-Hua Jiang, Jing Feng
  Stability, electronic structures, and mechanical properties of Fe-Mn-Al system from first-principles calculations
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 37102-037102 [Abstract] (208) [HTML 0 KB] [PDF 5188 KB] (454)
17503 Hala A. Sobh, Samy H. Aly
  Diverse features of magnetization curves of uniaxial crystals: A simulation study
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (1): 17503-017503 [Abstract] (147) [HTML 1 KB] [PDF 6324 KB] (295)
127501 Jin Tang(汤进), Wei He(何为), Yong-Sheng Zhang(张永圣), Yan Li(李岩), Wei Zhang(张伟), Syed Sheraz Ahmad, Xiang-Qun Zhang(张向群), Zhao-Hua Cheng(成昭华)
  Tunable in-plane spin orientation in Fe/Si (557) film by step-induced competing magnetic anisotropies
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (12): 127501-127501 [Abstract] (248) [HTML 1 KB] [PDF 466 KB] (273)
107501 De-Lai Wang, Ming-Qi Cui, Dong-Liang Yang, Jun-Cai Dong, Wei Xu
  Negative dependence of surface magnetocrystalline anisotropy energy on film thickness in Co33Fe67 alloy
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (10): 107501-107501 [Abstract] (188) [HTML 1 KB] [PDF 295 KB] (243)
107503 Yi-Yan Wang(王义炎), Qiao-He Yu(郁巧鹤), Tian-Long Xia(夏天龙)
  Large linear magnetoresistance in a new Dirac material BaMnBi2
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (10): 107503-107503 [Abstract] (667) [HTML 1 KB] [PDF 10486 KB] (841)
96107 Adil Murtaza, Sen Yang, Chao Zhou, Xiaoping Song
  Influence of Tb on easy magnetization direction and magnetostriction of ferromagnetic Laves phase GdFe2 compounds
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 96107-096107 [Abstract] (313) [HTML 1 KB] [PDF 1614 KB] (333)
97501 Syed Sheraz Ahmad, Wei He, Jin Tang, Yong Sheng Zhang, Bo Hu, Jun Ye, Qeemat Gul, Xiang-Qun Zhang, Zhao-Hua Cheng
  Manipulating magnetic anisotropies of Co/MgO(001) ultrathin films via oblique deposition
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 97501-097501 [Abstract] (213) [HTML 1 KB] [PDF 1058 KB] (316)
77307 Luping Liu, Qingfeng Zhan, Xin Rong, Huali Yang, Yali Xie, Xiaohua Tan, Run-wei Li
  Effect of thermal deformation on giant magnetoresistance of flexible spin valves grown on polyvinylidene fluoride membranes
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 77307-077307 [Abstract] (154) [HTML 1 KB] [PDF 621 KB] (415)
47503 Miao-Ling Zhang, Jun Ye, Rui Liu, Shu Mi, Yong Xie, Hao-Liang Liu, Chris Van Haesendonck, Zi-Yu Chen
  Study of magnetization reversal and anisotropy of single crystalline ultrathin Fe/MgO (001) film by magneto-optic Kerr effect
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (4): 47503-047503 [Abstract] (342) [HTML 1 KB] [PDF 491 KB] (308)
37501 C X Sang, G P Zhao, W X Xia, X L Wan, F J Morvan, X C Zhang, L H Xie, J Zhang, J Du, A R Yan, P Liu
  Effect of exchange coupling on magnetic property in Sm-Co/α-Fe layered system
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (3): 37501-037501 [Abstract] (214) [HTML 1 KB] [PDF 1659 KB] (382)
26201 Hui Zheng, Man-Gui Han, Long-Jiang Deng
  Fabrication of CoFe2O4 ferrite nanowire arrays in porous silicon template and their local magnetic properties
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (2): 26201-026201 [Abstract] (175) [HTML 1 KB] [PDF 1668 KB] (562)
127502 He Xue-Min, Yan Shi-Ming, Li Zhi-Wen, Zhang Xing, Song Xue-Yin, Qiao Wen, Zhong Wei, Du You-Wei
  Structure, morphology, and magnetic properties of high-performance NiCuZn ferrite
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (12): 127502-127502 [Abstract] (184) [HTML 1 KB] [PDF 2056 KB] (442)
127503 Chen Li-Min, Guo Ying, Liu Xu-Guang, Xie Qi-Yun, Tao Zhi-Kuo, Chen Jing, Zhou Ling-Ling, Liu Chun-Sheng
  Fabrication and magnetic properties of 4SC(NH2)2-Ni0.97Cu0.03Cl2 single crystals
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (12): 127503-127503 [Abstract] (153) [HTML 1 KB] [PDF 488 KB] (348)
77103 Zuo Wen-Liang, Zhao Xin, Xiong Jie-Fu, Shang Rong-Xiang, Zhang Ming, Hu Feng-Xia, Sun Ji-Rong, Shen Bao-Gen
  Enhanced coercivity and remanence of PrCo5 nanoflakes prepared by surfactant-assisted ball milling with heat-treated starting powder
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 77103-077103 [Abstract] (173) [HTML 1 KB] [PDF 475 KB] (244)
77501 Zhang Hao, Li Yuan-Yuan, Yang Mei-Yin, Zhang Bao, Yang Guang, Wang Shou-Guo, Wang Kai-You
  Tuning the magnetic anisotropy of CoFeB grown on flexible substrates
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 77501-077501 [Abstract] (314) [HTML 1 KB] [PDF 1340 KB] (630)
77502 Hu Bo, He Wei, Ye Jun, Tang Jin, Zhang Yong-Sheng, Syed Sheraz Ahmad, Zhang Xiang-Qun, Cheng Zhao-Hua
  Temperature dependence of multi-jump magnetic switching process in epitaxial Fe/MgO (001) films
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 77502-077502 [Abstract] (334) [HTML 1 KB] [PDF 441 KB] (324)
47503 Li Wen-Chun, Zuo Ya-Lu, Liu Xiao-Hong, Wei Qing-Qing, Zhou Xue-Yun, Yao Dong-Sheng
  High frequency characteristics of (Ni75Fe2)x(ZnO)1-x granular thin films with tunable damping coefficient
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (4): 47503-047503 [Abstract] (250) [HTML 0 KB] [PDF 1017 KB] (383)
37501 Ke Ya-Jiao, Zhang Xiang-Qun, Ge Heng, Ma Yue, Cheng Zhao-Hua
  Low field induced giant anisotropic magnetocaloric effect in DyFeO3 single crystal
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (3): 37501-037501 [Abstract] (404) [HTML 0 KB] [PDF 522 KB] (468)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 4, 113 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn