Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "74.72.Hs":
87402 Yuan Tao, Wang Xin-Qiang, Ren Jian-Kun, Lin De-Hua, Tian Ye, Ren Yu-Feng, Zhao Shi-Ping
  Tunneling spectra of underdoped Bi2Sr2Ca1-xYxCu2O8+δ intrinsic Josephson junctions
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (8): 87402-087402 [Abstract] (1311) [HTML 0 KB] [PDF 391 KB] (692)
27401 Zha Guo-Qiao, Zhou Shi-Ping
  Charged vortex structure in high-temperature superconductors
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (2): 27401-027401 [Abstract] (1301) [HTML 0 KB] [PDF 1060 KB] (602)
4000 Shabna Razia, Sarun Pallian, Murikoli, Vinu Surendran, Syamaprasad Upendran
  Doping dependent metal to insulator transition in the (Bi,Pb)-2212 system: The evolution of structural and electronic properties with europium substitution
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (9): 4000-4006 [Abstract] (1048) [HTML 0 KB] [PDF 2448 KB] (768)
927 LI QI, PAN HAI-BIN, ZHU CHUAN-GANG, XU PENG-SHOU, ZHOU YING-XUE, ZHANG XIN-YI
  LECTRONIC STRUCTURE STUDIES OF Bi2Sr2CaCu2-xSnxO8+δ SYSTEM
    Chin. Phys. B   1999 Vol.8 (12): 927-931 [Abstract] (591) [HTML 0 KB] [PDF 180 KB] (343)
529 Zhu Xiao-Bo, Wei Yan-Feng, Zhao Shi-Ping, Chen Geng-Hua, Yang Qian-Sheng
  Fiske steps in surface intrinsic Josephson junctions of Bi2Sr2CaCu2O8+δ single crystals
    Chin. Phys. B   2004 Vol.13 (4): 529-531 [Abstract] (760) [HTML 0 KB] [PDF 881 KB] (349)
1261 Chen Jian-Rong, Gu Yuan-Xin, Zheng Chao-De, Fan Hai-Fu
  Ab-initio determination of the incommensurate modulated structure of Bi-2212 from x-ray powder diffraction data -a simulation
    Chin. Phys. B   2003 Vol.12 (11): 1261-1265 [Abstract] (613) [HTML 0 KB] [PDF 465 KB] (320)
832 Pan Guo-qiang
  STRUCTURAL PHASE TRANSITION IN BISMUTH HIGH-Tc SUPERCONDUCTING MATERIALS UNDER SYMMETRY OF D174h(I4/mmm)
    Chin. Phys. B   1998 Vol.7 (11): 832-840 [Abstract] (596) [HTML 0 KB] [PDF 253 KB] (279)
205 HU YU-CAI, LIU JIAN, LI REN-CHENG, BAI PEI-GUANG
  STUDY OF DOPING EFFECT ON THE Bi2Sr2Ca2Cu3Oy SUPERCONDUCTOR
    Chin. Phys. B   1997 Vol.6 (3): 205-211 [Abstract] (566) [HTML 0 KB] [PDF 276 KB] (302)
448 PAN GUO-QIANG, G. COLLIN, S. MEGTERT
  PHASE TRANSITIONS IN Bi2Sr2(Cu1-zFez)O6+δ
    Chin. Phys. B   1995 Vol.4 (6): 448-456 [Abstract] (558) [HTML 0 KB] [PDF 271 KB] (252)
296 SHI LEI, WANG LIANG-BIN, LI XIAO-GUANG, WU WEN-BIN, ZHOU GUI-EN, ZHANG YU-HENG
  SURFACE PHASE DECOMPOSITION IN Bi2Sr2CaCu2O7-y SINGLE CRYSTALS UNDER NITROGEN IONS IRRADIATION
    Chin. Phys. B   1995 Vol.4 (4): 296-300 [Abstract] (599) [HTML 0 KB] [PDF 127 KB] (310)
225 ZHANG YONG-JIAN, CHEN XIAN-HUI, CAO LIE-ZHAO, CHEN ZHAO-JIA, ZHU JING-SHENG
  ELECTRONIC STRUCTURE OF THE T*-TYPE SUPERCONDUCTORS (Bi0.5Sr1.5)(Y, Ce)2Cu2Oy STUDIED BY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY
    Chin. Phys. B   1995 Vol.4 (3): 225-230 [Abstract] (551) [HTML 0 KB] [PDF 173 KB] (279)
708 HOU BI-HUI, WANG MEI-SHENG, CHEN ZHAO-JIA, XU QIN-LUN, JIN TONG-ZHENG
  LOW-FIELD MICROWAVE SIGNAL IN UNDOPED AND Sb-DOPED Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O
    Chin. Phys. B   1994 Vol.3 (9): 708-711 [Abstract] (518) [HTML 0 KB] [PDF 129 KB] (335)
937 HUANG YI-NENG, WANG YE-NING, CHEN SHA-OU, ZHOU HAI-LONG, ZHANG QING-MING, SHEN HUI-MIN, YANG ZHEN, ZHAO ZHONG-XIAN, LIU PENG, ZHANG JIN-LONG, SI WEI-DONG, CAO GUO-HUI
  INTERNAL FRICTION AND ULTRASONIC ATTENUATION RELATED TO CARRIERS IN HIGH Tc SUPERCONDUCTORS
    Chin. Phys. B   1993 Vol.2 (12): 937-946 [Abstract] (945) [HTML 0 KB] [PDF 281 KB] (364)
678 CHEN TING-GUO, SHEN ZNONG-ZHE, XIE XIAO-MING, CHEN YUAN
  INFLUENCE OF OXYGEN UPON THE SUPERCONDUCTIVITY OF THE Pb-DOPED 2223 SUPERCONDUCTOR
    Chin. Phys. B   1993 Vol.2 (9): 678-687 [Abstract] (633) [HTML 0 KB] [PDF 262 KB] (363)
591 MAO ZHI-QIANG, YANG LI, FAN CHENG-GAO, WANG NAN-LIN, YAO ZHEN, WANG YU, JI MING-RONG, ZHANG YU-HENG
  STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE La-DOPED Bi-2201 SYSTEM
    Chin. Phys. B   1993 Vol.2 (8): 591-603 [Abstract] (589) [HTML 0 KB] [PDF 421 KB] (460)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 15 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn