Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "74.70.Xa":
27401 H Simchi
  A simple tight-binding approach to topological superconductivity in monolayer MoS2
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (2): 27401-027401 [Abstract] (51) [HTML 1 KB] [PDF 1548 KB] (24)
17401 Hai-Hu Wen
  Specific heat in superconductors
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (1): 17401-017401 [Abstract] (91) [HTML 1 KB] [PDF 6693 KB] (114)
127401 Shunli Ni, Wei Hu, Peipei Shen, Zhongxu Wei, Shaobo Liu, Dong Li, Jie Yuan, Li Yu, Kui Jin, Fang Zhou, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao
  Different behavior of upper critical field in Fe1-xSe single crystals
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 127401-127401 [Abstract] (239) [HTML 1 KB] [PDF 884 KB] (137)
67401 Rui-Jin Sun, Shi-Feng Jin, Jun Deng, Mu-Nan Hao, Lin-Lin Zhao, Xiao Fan, Xiao-Ning Sun, Jian-Gang Guo, Lin Gu
  Crystal structures and sign reversal Hall resistivities in iron-based superconductors Lix(C3H10N2)0.32FeSe (0.15 < x < 0.4)
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 67401-067401 [Abstract] (115) [HTML 1 KB] [PDF 6543 KB] (147)
24209 Hua Chen, Ke-Lun Xia, Zi-Jun Liu, Xun-Si Wang, Xiang-Hua Zhang, Yin-Sheng Xu, Shi-Xun Dai
  Experimental and numerical investigation of mid-infrared laser in Pr3+-doped chalcogenide fiber
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 24209-024209 [Abstract] (164) [HTML 1 KB] [PDF 868 KB] (100)
17401 Yi Yu, Chunchang Wang, Liang Li, Qiuju Li, Chao Cheng, Shuting Wang, Changjin Zhang
  Synthesis, physical properties, and annealing investigation of new layered Bi-chalcogenide LaOBiHgS3
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 17401-017401 [Abstract] (97) [HTML 1 KB] [PDF 488 KB] (92)
107401 Guang-Han Cao, Zeng-Wei Zhu
  Superconductivity with peculiar upper critical fields in quasi-one-dimensional Cr-based pnictides
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (10): 107401-107401 [Abstract] (178) [HTML 1 KB] [PDF 5950 KB] (210)
87402 Hui-Can Mao, Dong-Liang Gong, Xiao-Yan Ma, Hui-Qian Luo, Yi-Feng Yang, Lei Shan, Shi-Liang Li
  Nonlinear uniaxial pressure dependence of the resistivity in Sr1-xBaxFe1.97Ni0.03As2
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 87402-087402 [Abstract] (254) [HTML 1 KB] [PDF 4743 KB] (102)
77405 Yiyuan Mao, Zian Li, Huaxue Zhou, Mingwei Ma, Ke Chai, Shunli Ni, Shaobo Liu, Jinpeng Tian, Yulong Huang, Jie Yuan, Fang Zhou, Jianqi Li, Kui Jin, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao
  Effect of Mn substitution on superconductivity in iron selenide (Li, Fe)OHFeSe single crystals
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (7): 77405-077405 [Abstract] (153) [HTML 1 KB] [PDF 1135 KB] (101)
67402 Xingyuan Hou, Yunyin Jie, Jing Gong, Bing Shen, Hai Zi, Chunhong Li, Cong Ren, Lei Shan
  Transition from tunneling regime to local point contact realized on Ba0.6K0.4Fe2As2 surface
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 67402-067402 [Abstract] (312) [HTML 1 KB] [PDF 3072 KB] (293)
57402 Huaxue Zhou, Shunli Ni, Jie Yuan, Jun Li, Zhongpei Feng, Xingyu Jiang, Yulong Huang, Shaobo Liu, Yiyuan Mao, Fang Zhou, Kui Jin, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao
  Doping Mn into (Li1-xFex)OHFe1-ySe superconducting crystals via ion-exchange and ion-release/introduction syntheses
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (5): 57402-057402 [Abstract] (508) [HTML 1 KB] [PDF 1050 KB] (508)
107405 Junjie Sun, Chao Li, Duo Chen, Shishou Kang, Guolei Liu, Shuyun Yu, Guangbing Han, Liangmo Mei
  Controlled synthesis of ferromagnetic MnSex particles
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (10): 107405-107405 [Abstract] (167) [HTML 1 KB] [PDF 39479 KB] (250)
97401 Rui Wang, Ding-Ping Li
  Thermal fluctuation conductivity and dimensionality in iron-based superconductors
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 97401-097401 [Abstract] (169) [HTML 1 KB] [PDF 444 KB] (389)
77402 Xia Dai, Cong-Cong Le, Xian-Xin Wu, Jiang-Ping Hu
  Hybrid crystals of cuprates and iron-based superconductors
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 77402-077402 [Abstract] (271) [HTML 1 KB] [PDF 2074 KB] (420)
77404 Dongna Yuan(苑冬娜), Yulong Huang(黄裕龙), Shunli Ni(倪顺利), Huaxue Zhou(周花雪), Yiyuan Mao(毛义元), Wei Hu(胡卫), Jie Yuan(袁洁), Kui Jin(金魁), Guangming Zhang(张广铭), Xiaoli Dong(董晓莉), Fang Zhou(周放)
  Synthesis of large FeSe superconductor crystals via ion release/introduction and property characterization
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 77404-077404 [Abstract] (476) [HTML 1 KB] [PDF 1421 KB] (432)
67403 Dong-Yun Chen(陈东云), Bin-Bin Ruan(阮彬彬), Jia Yu(于佳), Qi Guo(郭琦), Xiao-Chuan Wang(王小川), Qing-Ge Mu(穆青隔), Bo-Jin Pan(潘伯津), Tong Liu(刘通), Gen-Fu Chen(陈根富), Zhi-An Ren(任治安)
  Superconductivity in Sm-doped CaFe2As2 single crystals
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (6): 67403-067403 [Abstract] (405) [HTML 1 KB] [PDF 8560 KB] (416)
67803 Jianting Ji, Anmin Zhang, Run Yang, Yong Tian, Feng Jin, Xianggang Qiu, Qingming Zhang
  Raman scattering studies on the collapsed phase of CaCo2As2
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (6): 67803-067803 [Abstract] (172) [HTML 1 KB] [PDF 648 KB] (263)
57402 Ding Hu, Wenliang Zhang, Yuan Wei, Xiaotian Zhang, Cong Ren, Lei Shan, Yi-feng Yang, Huiqian Luo, Shiliang Li
  Effect of residual stress on nematic domains in BaFe2-xNixAs2 studied by angular magnetoresistance
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (5): 57402-057402 [Abstract] (239) [HTML 1 KB] [PDF 303 KB] (315)
47401 Wei Zhang(张威), Yao-Min Dai(戴耀民), Bing Xu(许兵), Run Yang(杨润), Jin-Yun Liu(刘金云), Qiang-Tao Sui(随强涛), Hui-Qian Luo(罗会仟), Rui Zhang(张睿), Xing-Ye Lu(鲁兴业), Hao Yang(杨浩), Xiang-Gang Qiu(邱祥冈)
  Magnetoresistivity and filamentary superconductivity in nickel-doped BaFe2As2
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (4): 47401-047401 [Abstract] (516) [HTML 1 KB] [PDF 2352 KB] (550)
27401 Lei-Lei Yang, Da-Yong Liu, Dong-Meng Chen, Liang-Jian Zou
  Interplay of iron and rare-earth magnetic order in rare-earth iron pnictide superconductors under magnetic field
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (2): 27401-027401 [Abstract] (209) [HTML 1 KB] [PDF 2231 KB] (250)
117402 Liu Kai, Gao Miao, Lu Zhong-Yi, Xiang Tao
  First-principles study of FeSe epitaxial films on SrTiO3
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (11): 117402-117402 [Abstract] (355) [HTML 1 KB] [PDF 457 KB] (575)
117406 Shen Shi-Jie, Ying Tian-Ping, Wang Gang, Jin Shi-Feng, Zhang Han, Lin Zhi-Ping, Chen Xiao-Long
  Electrochemical synthesis of alkali-intercalated iron selenide superconductors
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (11): 117406-117406 [Abstract] (396) [HTML 1 KB] [PDF 1067 KB] (361)
117902 Peng Rui, Xu Hai-Chao, Feng Dong-Lai
  In-situ spectroscopic studies and interfacial engineering on FeSe/oxide heterostructures: Insights on the interfacial superconductivity
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (11): 117902-117902 [Abstract] (433) [HTML 1 KB] [PDF 2794 KB] (981)
77402 Gong Jing, Hou Xing-Yuan, Zhu Jun, Jie Yun-Yin, Gu Ya-Dong, Shen Bing, Ren Cong, Li Chun-Hong, Shan Lei
  Observation of mode-like features in tunneling spectra of iron-based superconductors
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 77402-077402 [Abstract] (360) [HTML 1 KB] [PDF 495 KB] (320)
27401 Yang Yan-Xing, Gallais Yann, Fang Zhi-Hao, Shi Jing, Xiong Rui
  Evolution of the 128-cm-1 Raman phonon mode with temperature in Ba(Fe1-xCox)2As 2 (x = 0.065 and 0.2)
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (2): 27401-027401 [Abstract] (212) [HTML 0 KB] [PDF 362 KB] (239)
17401 Yu Yi, Wang Chun-Chang, Wang Hong, Li Qiu-Ju, Zhang Chang-Jin, Pi Li, Zhang Yu-Heng
  Applicability of the vortex-glass model for the single crystal Tl0.4K0.41Fe1.71Se2
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (1): 17401-017401 [Abstract] (173) [HTML 0 KB] [PDF 423 KB] (264)
17404 Zheng Xiao-Jun, Huang Zhong-Bing, Zou Liang-Jian
  Variational Monte Carlo study of the nematic state in iron-pnictide superconductors with a five-orbital model
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (1): 17404-017404 [Abstract] (420) [HTML 0 KB] [PDF 440 KB] (398)
127402 Lu Jun-Chao, Yu Yi, Pi Li, Zhang Yu-Heng
  Magneto-resistance and vortex phase diagram of BaNi0.1Fe1.9As2 single crystal
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (12): 127402-127402 [Abstract] (124) [HTML 1 KB] [PDF 1071 KB] (363)
107401 Yang Yan-Xing, Xiong Rui, Fang Zhi-Hao, Xu Bing, Xiao Hong, Qiu Xiang-Gang, Shi Jing, Wang Kai
  Optical conductivity as a probe of a hidden Fermi-liquidbehavior in BaFe1.904Ni0.096As2
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (10): 107401-107401 [Abstract] (156) [HTML 1 KB] [PDF 400 KB] (500)
86103 Wang Li, Wang Zhen, Shi Hong-Long, Chen Zhen, Chiang Fu-Kuo, Tian Huan-Fang, Yang Huai-Xin, Fang Ai-Fang, Wang Nan-Lin, Li Jian-Qi
  Two-coupled structural modulations in charge-density-wave state of SrPt2As2 superconductor
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (8): 86103-086103 [Abstract] (145) [HTML 1 KB] [PDF 1322 KB] (352)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 41 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn