Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "74.25.F-":
87401 Mudassar Nazir, Xiaoyan Yang, Huanfang Tian, Pengtao Song, Zhan Wang, Zhongcheng Xiang, Xueyi Guo, Yirong Jin, Lixing You, Dongning Zheng
  Investigation of dimensionality in superconducting NbN thin film samples with different thicknesses and NbTiN meander nanowire samples by measuring the upper critical field
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 87401-087401 [Abstract] (42) [HTML 1 KB] [PDF 1547 KB] (67)
37401 Minsi Li, Jiahong Gu, Long Du, Hongwei Zhong, Lijuan Zhou, Qinghua Chen
  Time-dependent Ginzburg-Landau equations for multi-gap superconductors
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (3): 37401-037401 [Abstract] (74) [HTML 1 KB] [PDF 482 KB] (96)
127401 Shunli Ni, Wei Hu, Peipei Shen, Zhongxu Wei, Shaobo Liu, Dong Li, Jie Yuan, Li Yu, Kui Jin, Fang Zhou, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao
  Different behavior of upper critical field in Fe1-xSe single crystals
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 127401-127401 [Abstract] (305) [HTML 1 KB] [PDF 884 KB] (200)
117401 Yuan Gan, Chang-Woo Cho, Alei Li, Jian Lyu, Xu Du, Jin-Sheng Wen, Li-Yuan Zhang
  Giant enhancement of superconductivity in few layers MoTe2
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (11): 117401-117401 [Abstract] (293) [HTML 1 KB] [PDF 908 KB] (176)
106301 Engin Ateser, Oguzhan Okvuran, Yasemin Oztekin Ciftci, Haci Ozisik, Engin Deligoz
  Physical properties of ternary thallium chalcogenes Tl2MQ3 (M=Zr, Hf; Q=S, Se, Te) via ab-initio calculations
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (10): 106301-106301 [Abstract] (91) [HTML 1 KB] [PDF 2055 KB] (100)
97401 Xing Yang, Jie Chen, Yabin Yu, Quanhui Liu
  Josephson effect in the strontium titanate/lanthanum aluminate junction
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (9): 97401-097401 [Abstract] (138) [HTML 1 KB] [PDF 727 KB] (111)
77402 Huan Ge, Yi-Rong Jin, Xiao-Hui Song
  High quality NbTiN films fabrication and rapid thermal annealing investigation
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 77402-077402 [Abstract] (164) [HTML 1 KB] [PDF 1222 KB] (94)
47401 Li-Jun Cui, Ping-Xiang Zhang, Jin-Shan Li, Guo Yan, Yong Feng, Xiang-Hong Liu, Jian-Feng Li, Xi-Feng Pan, Fan Yang, Sheng-Nan Zhang, Xiao-Bo Ma, Guo-Qing Liu
  Heat treatment on phase evolution of Bi-2223 precursor powder prepared by spray pyrolysis method
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (4): 47401-047401 [Abstract] (167) [HTML 1 KB] [PDF 1318 KB] (101)
17401 Yi Yu, Chunchang Wang, Liang Li, Qiuju Li, Chao Cheng, Shuting Wang, Changjin Zhang
  Synthesis, physical properties, and annealing investigation of new layered Bi-chalcogenide LaOBiHgS3
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 17401-017401 [Abstract] (135) [HTML 1 KB] [PDF 488 KB] (116)
87402 Hui-Can Mao, Dong-Liang Gong, Xiao-Yan Ma, Hui-Qian Luo, Yi-Feng Yang, Lei Shan, Shi-Liang Li
  Nonlinear uniaxial pressure dependence of the resistivity in Sr1-xBaxFe1.97Ni0.03As2
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 87402-087402 [Abstract] (291) [HTML 1 KB] [PDF 4743 KB] (124)
58101 Kong-Ping Wu, Wen-Fei Ma, Chang-Xu Sun, Chang-Zhao Chen, Liu-Yi Ling, Zhong-Gen Wang
  101)/diamond heterointerface[J]. Chinese Physics B, 2018,27(5): 058101-058101')"/> Band offset and electronic properties at semipolar plane AlN(1101)/diamond heterointerface
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 58101-058101 [Abstract] (105) [HTML 0 KB] [PDF 1211 KB] (181)
47202 Zhiyu Chen, Ruifeng Wang, Guoyu Wang, Xiaoyuan Zhou, Zhengshang Wang, Cong Yin, Qing Hu, Binqiang Zhou, Jun Tang, Ran Ang
  Band engineering and precipitation enhance thermoelectric performance of SnTe with Zn-doping
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47202-047202 [Abstract] (321) [HTML 1 KB] [PDF 5246 KB] (375)
47203 Hong Wu, Nusrat Shaheen, Heng-Quan Yang, Kun-Ling Peng, Xing-Chen Shen, Guo-Yu Wang, Xu Lu, Xiao-Yuan Zhou
  Synthesis and thermoelectric properties of Nd-single filled p-type skutterudites
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47203-047203 [Abstract] (268) [HTML 1 KB] [PDF 1227 KB] (222)
97401 Shenyan Feng, Qiaoxuan Zhang, Jie Yang, Ming Lei, Ruge Quhe
  Tunneling field effect transistors based on in-plane and vertical layered phosphorus heterostructures
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (9): 97401-097401 [Abstract] (157) [HTML 1 KB] [PDF 1008 KB] (220)
57402 Huaxue Zhou, Shunli Ni, Jie Yuan, Jun Li, Zhongpei Feng, Xingyu Jiang, Yulong Huang, Shaobo Liu, Yiyuan Mao, Fang Zhou, Kui Jin, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao
  Doping Mn into (Li1-xFex)OHFe1-ySe superconducting crystals via ion-exchange and ion-release/introduction syntheses
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (5): 57402-057402 [Abstract] (531) [HTML 1 KB] [PDF 1050 KB] (576)
17401 Rajwali Khan, Qianhui Mao(毛乾辉), Hangdong Wang(王杭栋), Jinhu Yang(杨金虎), Jianhua Du(杜建华), Binjie Xu(许彬杰), Yuxing Zhou(周宇星), Yannan Zhang(张燕楠), Bing Chen(陈斌), Minghu Fang(方明虎)
  Quantum critical behavior in an antiferromagnetic heavy-fermion Kondo lattice system (Ce1-xLax)2Ir3Ge5
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (1): 17401-017401 [Abstract] (188) [HTML 1 KB] [PDF 1401 KB] (300)
67401 Tao Hua, Wei-Wei Xu, Zheng-Ming Ji, Da-Yuan Guo, Qing-Yun Wang, Xiang-Rong Ma, Rui-Yu Liang
  Critical current density behaviors across a grain boundary inclined to current with different angles in YBa2Cu3O7-δ bicrystal junctions
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (6): 67401-067401 [Abstract] (223) [HTML 1 KB] [PDF 935 KB] (223)
47401 Wei Zhang(张威), Yao-Min Dai(戴耀民), Bing Xu(许兵), Run Yang(杨润), Jin-Yun Liu(刘金云), Qiang-Tao Sui(随强涛), Hui-Qian Luo(罗会仟), Rui Zhang(张睿), Xing-Ye Lu(鲁兴业), Hao Yang(杨浩), Xiang-Gang Qiu(邱祥冈)
  Magnetoresistivity and filamentary superconductivity in nickel-doped BaFe2As2
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (4): 47401-047401 [Abstract] (540) [HTML 1 KB] [PDF 2352 KB] (635)
17401 Mei Yang, Li-Hua Liu, Lu-Hui Ning, Yi-Rong Jin, Hui Deng, Jie Li, Yang Li, Dong-Ning Zheng
  Fabrication of superconducting NbN meander nanowires by nano-imprint lithography
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (1): 17401-017401 [Abstract] (222) [HTML 1 KB] [PDF 1026 KB] (229)
107307 Wang Shuan-Hu, Zhang Xu,Zou Lv-Kuan, Zhao Jing, Wang Wen-Xin, Sun Ji-Rong
  Lateral resistance reduction induced by light-controlled leak current in silicon-based Schottky junction
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (10): 107307-107307 [Abstract] (162) [HTML 1 KB] [PDF 580 KB] (268)
17401 Yu Yi, Wang Chun-Chang, Wang Hong, Li Qiu-Ju, Zhang Chang-Jin, Pi Li, Zhang Yu-Heng
  Applicability of the vortex-glass model for the single crystal Tl0.4K0.41Fe1.71Se2
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (1): 17401-017401 [Abstract] (192) [HTML 0 KB] [PDF 423 KB] (314)
17403 Miao Bo-Tong, Wang Shan-Min, Kong Pan-Pan, Jin Mei-Ling, Feng Shao-Min, Zhang Si-Jia, Hao Ai-Min, Yu Xiao-Hui, Jin Chang-Qing, Zhao Yu-Sheng
  Effects of pressure and/or magnetism on superconductivity of δ-MoN single crystal
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (1): 17403-017403 [Abstract] (265) [HTML 0 KB] [PDF 958 KB] (387)
117202 Feng Song-Ke, Li Shuang-Ming, Fu Heng-Zhi
  Probing the thermoelectric transport properties of n-type Bi2Te3 close to the limit of constitutional undercooling
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (11): 117202-117202 [Abstract] (156) [HTML 1 KB] [PDF 2100 KB] (680)
87402 Zhao Lu, Jin Yi-Rong, Li Jie, Deng Hui, Zheng Dong-Ning
  Fabrication and properties of the meander nanowires based on ultra-thin Nb films
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (8): 87402-087402 [Abstract] (152) [HTML 1 KB] [PDF 1274 KB] (350)
128403 Ahmet Cicek, Fedai Inanir, Fedor Gömöry
  Alternating-current losses in two-layer superconducting cables consisting of second-generation superconductors coated by U-shaped ferromagnetic materials
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (12): 128403-128403 [Abstract] (96) [HTML 1 KB] [PDF 853 KB] (307)
77401 Zhang Wei-Jun, He Shi-Kun, Li Bo-Hong, Cheng Fei, Xu Bing, Wen Zhen-Chao, Cao Wen-Hui, Xiao Hong, Han Xiu-Feng, Zhao Shi-Ping, Qiu Xiang-Gang
  Abnormal magnetoresistance behavior in Nb thin film with rectangular arrays of antidots
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (7): 77401-077401 [Abstract] (891) [HTML 1 KB] [PDF 769 KB] (539)
17401 Deng Shu-Kang, Li De-Cong, Shen Lan-Xian, Hao Rui-Ting
  Sn-based type-VIII single-crystal clathrates with a large figure of merit
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (1): 17401-017401 [Abstract] (723) [HTML 1 KB] [PDF 232 KB] (630)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 27 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn