Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "74.25.-q":
77402 Huan Ge, Yi-Rong Jin, Xiao-Hui Song
  High quality NbTiN films fabrication and rapid thermal annealing investigation
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 77402-077402 [Abstract] (120) [HTML 1 KB] [PDF 1222 KB] (62)
27401 San-Sheng Wang, Fang Li, Han Wu, Yu Zhang, Suleman Muḥammad, Peng Zhao, Xiao-Yun Le, Zhi-Song Xiao, Li-Xiang Jiang, Xue-Dong Ou, Xiao-Ping Ouyang
  Low-energy (40 keV) proton irradiation of YBa2Cu3O7-x thin films:Micro-Raman characterization and electrical transport properties
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 27401-027401 [Abstract] (97) [HTML 1 KB] [PDF 2452 KB] (154)
117401 Juanjuan Liu, Jieming Sheng, Wei Luo, Jinchen Wang, Wei Bao, Jinhu Yang, Minghu Fang, S A Danilkin
  A single-crystal neutron diffraction study on magnetic structure of CsCo2Se2
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (11): 117401-117401 [Abstract] (351) [HTML 1 KB] [PDF 1145 KB] (143)
77405 Yiyuan Mao, Zian Li, Huaxue Zhou, Mingwei Ma, Ke Chai, Shunli Ni, Shaobo Liu, Jinpeng Tian, Yulong Huang, Jie Yuan, Fang Zhou, Jianqi Li, Kui Jin, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao
  Effect of Mn substitution on superconductivity in iron selenide (Li, Fe)OHFeSe single crystals
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (7): 77405-077405 [Abstract] (148) [HTML 1 KB] [PDF 1135 KB] (101)
97402 Nian Zhang, Chen Liu, Jia-Li Zhao, Tao Lei, Jia-Ou Wang, Hai-Jie Qian, Rui Wu, Lei Yan, Hai-Zhong Guo, Kurash Ibrahim
  Observation of selective surface element substitution in FeTe0.5Se0.5 superconductor thin film exposed to ambient air bysynchrotron radiation spectroscopy
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 97402-097402 [Abstract] (191) [HTML 0 KB] [PDF 850 KB] (310)
117406 Shen Shi-Jie, Ying Tian-Ping, Wang Gang, Jin Shi-Feng, Zhang Han, Lin Zhi-Ping, Chen Xiao-Long
  Electrochemical synthesis of alkali-intercalated iron selenide superconductors
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (11): 117406-117406 [Abstract] (396) [HTML 1 KB] [PDF 1067 KB] (361)
77401 Li Cheng-Shan, Zhang Sheng-Nan, Hao Qing-Bin, Ma Xiao-Bo, Lu Tian-Ni, Zhang Ping-Xiang
  Optimization of intergrain connection in high-temperature superconductor Bi2Sr2CaCu2Ox
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 77401-077401 [Abstract] (238) [HTML 1 KB] [PDF 1168 KB] (297)
47403 Zhou Yu, Jia Tao, Zhai Ji-Quan, Wang Cheng, Zhong Xian-Qian, Cao Zhi-Min, Sun Guo-Zhu, Kang Lin, Wu Pei-Heng
  Tunable coplanar waveguide resonator with nanowires
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (4): 47403-047403 [Abstract] (271) [HTML 0 KB] [PDF 1035 KB] (676)
87401 Dong Chi-Heng, Wang Hang-Dong, Fang Ming-Hu
  Exploration of iron-chalcogenide superconductors
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (8): 87401-087401 [Abstract] (271) [HTML 1 KB] [PDF 2614 KB] (684)
87402 Jiang Qing, Kang Yao-Tai, Yao Dao-Xin
  Spin, charge, and orbital orderings in iron-based superconductors
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (8): 87402-087402 [Abstract] (334) [HTML 1 KB] [PDF 494 KB] (605)
87406 Liu Zhong-Hao, Cai Yi-Peng, Zhao Yan-Ge, Jia Lei-Lei, Wang Shan-Cai
  Photoemission study of iron-based superconductor
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (8): 87406-087406 [Abstract] (203) [HTML 1 KB] [PDF 2381 KB] (599)
87412 Ying Tian-Ping, Wang Gang, Jin Shi-Feng, Shen Shi-Jie, Zhang Han, Zhou Ting-Ting, Lai Xiao-Fang, Wang Wan-Yan, Chen Xiao-Long
  Exploring FeSe-based superconductors by liquid ammonia method
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (8): 87412-087412 [Abstract] (362) [HTML 1 KB] [PDF 2145 KB] (736)
117402 Wang Zhi-Wei, Jia Li, Yang Huai-Xin, Tian Huan-Fang, Shi Hong-Long, Wang Zhen, Li Jian-Qi
  Superconductivities and structural properties of ternary Ti–Zr–Ta alloys
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (11): 117402-117402 [Abstract] (872) [HTML 0 KB] [PDF 427 KB] (624)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 13 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn