Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "73.61.Ey":
90401 Zhifu Zhu, Zhijia Sun, Jijun Zou, Bin Tang, Qinglei Xiu, Renbo Wang, Jinhui Qu, Wenjuan Deng, Shaotang Wang, Junbo Peng, Zhidong Wang, Bin Tang, Haiping Zhang
  Fabrication and performance evaluation of GaN thermal neutron detectors with bm6LiF conversion layer
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (9): 90401-090401 [Abstract] (18) [HTML 1 KB] [PDF 703 KB] (12)
87304 Yao-Peng Zhao, Chong Wang, Xue-Feng Zheng, Xiao-Hua Ma, Kai Liu, Ang Li, Yun-Long He, Yue Hao
  Comparative study on characteristics of Si-based AlGaN/GaN recessed MIS-HEMTs with HfO2 and Al2O3 gate insulators
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 87304-087304 [Abstract] (30) [HTML 1 KB] [PDF 1089 KB] (39)
87305 Sheng Hu, Ling Yang, Min-Han Mi, Bin Hou, Sheng Liu, Meng Zhang, Mei Wu, Qing Zhu, Sheng Wu, Yang Lu, Jie-Jie Zhu, Xiao-Wei Zhou, Ling Lv, Xiao-Hua Ma, Yue Hao
  Trap analysis of composite 2D-3D channel in AlGaN/GaN/graded-AlGaN: Si/GaN: C multi-heterostructure at different temperatures
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 87305-087305 [Abstract] (42) [HTML 1 KB] [PDF 744 KB] (29)
57306 Lu-Wei Qi, Xiao-Yu Liu, Jin Meng, De-Hai Zhang, Jing-Tao Zhou
  Improvements in reverse breakdown characteristics of THz GaAs Schottky barrier varactor based on metal-brim structure
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 57306-057306 [Abstract] (44) [HTML 1 KB] [PDF 874 KB] (57)
47302 Wei Feng
  Hydrodynamic simulation of chaotic dynamics in InGaAs oscillator in terahertz region
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (4): 47302-047302 [Abstract] (67) [HTML 1 KB] [PDF 790 KB] (95)
47303 Jiao-Xin Guo, Jie Ding, Chun-Lan Mo, Chang-Da Zheng, Shuan Pan, Feng-Yi Jiang
  Effect of AlGaN interlayer on luminous efficiency and reliability of GaN-based green LEDs on silicon substrate
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (4): 47303-047303 [Abstract] (70) [HTML 1 KB] [PDF 1344 KB] (70)
47304 Qing Zhu, Xiao-Hua Ma, Yi-Lin Chen, Bin Hou, Jie-Jie Zhu, Meng Zhang, Mei Wu, Ling Yang, Yue Hao
  Negative bias-induced threshold voltage instability and zener/interface trapping mechanism in GaN-based MIS-HEMTs
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (4): 47304-047304 [Abstract] (61) [HTML 1 KB] [PDF 753 KB] (99)
47305 Wei-Fan Wang, Jian-Feng Wang, Yu-Min Zhang, Teng-Kun Li, Rui Xiong, Ke Xu
  Fabrication and characterization of vertical GaN Schottky barrier diodes with boron-implanted termination
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (4): 47305-047305 [Abstract] (87) [HTML 1 KB] [PDF 1329 KB] (92)
38502 Ying-Hui Zhong, Bo Yang, Ming-Ming Chang, Peng Ding, Liu-Hong Ma, Meng-Ke Li, Zhi-Yong Duan, Jie Yang, Zhi Jin, Zhi-Chao Wei
  Enhancement of radiation hardness of InP-based HEMT with double Si-doped plane
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (3): 38502-038502 [Abstract] (59) [HTML 1 KB] [PDF 714 KB] (64)
27201 Xin-Lei Geng, Xiao-Chuan Xia, Huo-Lin Huang, Zhong-Hao Sun, He-Qiu Zhang, Xing-Zhu Cui, Xiao-Hua Liang, Hong-Wei Liang
  Simulation of GaN micro-structured neutron detectors for improving electrical properties
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (2): 27201-027201 [Abstract] (94) [HTML 1 KB] [PDF 2443 KB] (103)
27301 Zhong-Xu Wang, Lin Du, Jun-Wei Liu, Ying Wang, Yun Jiang, Si-Wei Ji, Shi-Wei Dong, Wei-Wei Chen, Xiao-Hong Tan, Jin-Long Li, Xiao-Jun Li, Sheng-Lei Zhao, Jin-Cheng Zhang, Yue Hao
  Breakdown voltage enhancement in GaN channel and AlGaN channel HEMTs using large gate metal height
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (2): 27301-027301 [Abstract] (180) [HTML 1 KB] [PDF 847 KB] (116)
17301 Yi-Fu Wang, Mussaab I Niass, Fang Wang, Yu-Huai Liu
  Improvement of radiative recombination rate in deep ultraviolet laser diodes with step-like quantum barrier and aluminum-content graded electron blocking layer
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (1): 17301-017301 [Abstract] (104) [HTML 1 KB] [PDF 723 KB] (85)
107801 Yanxu Chen, Dongliang Xu, Kaikai Xu, Ning Zhang, Siyang Liu, Jianming Zhao, Qian Luo, Lukas W. Snyman, Jacobus W. Swart
  Optoelectronic properties analysis of silicon light-emitting diode monolithically integrated in standard CMOS IC
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (10): 107801-107801 [Abstract] (267) [HTML 1 KB] [PDF 1215 KB] (165)
86105 Xue-Fei Liu, Zi-Jiang Luo, Xun Zhou, Jie-Min Wei, Yi Wang, Xiang Guo, Bing Lv, Zhao Ding
  Structural, mechanical, and electronic properties of 25 kinds of Ⅲ-V binary monolayers:A computational study with first-principles calculation
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 86105-086105 [Abstract] (113) [HTML 1 KB] [PDF 3949 KB] (203)
78501 Shu-Xiang Sun, Ming-Ming Chang, Meng-Ke Li, Liu-Hong Ma, Ying-Hui Zhong, Yu-Xiao Li, Peng Ding, Zhi Jin, Zhi-Chao Wei
  Effect of defects properties on InP-based high electron mobility transistors
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 78501-078501 [Abstract] (118) [HTML 1 KB] [PDF 1176 KB] (109)
67304 Si-Qin-Gao-Wa Bao, Xiao-Hua Ma, Wei-Wei Chen, Ling Yang, Bin Hou, Qing Zhu, Jie-Jie Zhu, Yue Hao
  Method of evaluating interface traps in Al2O3/AlGaN/GaN high electron mobility transistors
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 67304-067304 [Abstract] (125) [HTML 1 KB] [PDF 591 KB] (124)
67305 Tian-Ran Zhang, Fang Fang, Xiao-Lan Wang, Jian-Li Zhang, Xiao-Ming Wu, Shuan Pan, Jun-Lin Liu, Feng-Yi Jiang
  Aging mechanism of GaN-based yellow LEDs with V-pits
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 67305-067305 [Abstract] (120) [HTML 1 KB] [PDF 1504 KB] (99)
67701 Xue Ji, Wen-Xiu Dong, Yu-Min Zhang, Jian-Feng Wang, Ke Xu
  Fabrication and characterization of one-port surface acoustic wave resonators on semi-insulating GaN substrates
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 67701-067701 [Abstract] (181) [HTML 1 KB] [PDF 1232 KB] (133)
37302 Mingchen Hou, Gang Xie, Kuang Sheng
  Mechanism of Ti/Al/Ni/Au ohmic contacts to AlGaN/GaN heterostructures via laser annealing
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (3): 37302-037302 [Abstract] (170) [HTML 1 KB] [PDF 2166 KB] (126)
27301 Sheng-Lei Zhao, Zhi-Zhe Wang, Da-Zheng Chen, Mao-Jun Wang, Yang Dai, Xiao-Hua Ma, Jin-Cheng Zhang, Yue Hao
  1.8-kV circular AlGaN/GaN/AlGaN double-heterostructure high electron mobility transistor
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 27301-027301 [Abstract] (182) [HTML 1 KB] [PDF 507 KB] (156)
97203 Yi-Dong Wang, Jun Chen
  Modeling capacitance–voltage characteristic of TiW/p-InP Schottky barrier diode
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97203-097203 [Abstract] (179) [HTML 1 KB] [PDF 1187 KB] (120)
97308 Chong Wang, Xin Wang, Xue-Feng Zheng, Yun Wang, Yun-Long He, Ye Tian, Qing He, Ji Wu, Wei Mao, Xiao-Hua Ma, Jin-Cheng Zhang, Yue Hao
  Characteristics and threshold voltage model of GaN-based FinFET with recessed gate
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97308-097308 [Abstract] (221) [HTML 1 KB] [PDF 804 KB] (152)
97309 Sheng Zhang, Ke Wei, Yang Xiao, Xiao-Hua Ma, Yi-Chuan Zhang, Guo-Guo Liu, Tian-Min Lei, Ying-Kui Zheng, Sen Huang, Ning Wang, Muhammad Asif, Xin-Yu Liu
  Effect of SiN: Hx passivation layer on the reverse gate leakage current in GaN HEMTs
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97309-097309 [Abstract] (318) [HTML 1 KB] [PDF 892 KB] (148)
47307 Ting-Ting Liu, Kai Zhang, Guang-Run Zhu, Jian-Jun Zhou, Yue-Chan Kong, Xin-Xin Yu, Tang-Sheng Chen
  Influence of fin architectures on linearity characteristics of AlGaN/GaNFinFETs
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47307-047307 [Abstract] (180) [HTML 1 KB] [PDF 799 KB] (248)
28502 Shu-Xiang Sun, Zhi-Chao Wei, Peng-Hui Xia, Wen-Bin Wang, Zhi-Yong Duan, Yu-Xiao Li, Ying-Hui Zhong, Peng Ding, Zhi Jin
  Effects of proton irradiation at different incident angles on InAlAs/InGaAs InP-based HEMTs
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 28502-028502 [Abstract] (152) [HTML 0 KB] [PDF 1730 KB] (198)
87307 Bin Li, Shan-Jin Huang, Hai-Long Wang, Hua-Long Wu, Zhi-Sheng Wu, Gang Wang, Hao Jiang
  Performance improvement of InGaN/GaN multiple quantum well visible-light photodiodes by optimizing TEGa flow
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (8): 87307-087307 [Abstract] (140) [HTML 1 KB] [PDF 379 KB] (177)
87308 Linna Zhao, Peihong Yu, Zixiang Guo, Dawei Yan, Hao Zhou, Jinbo Wu, Zhiqiang Cui, Huarui Sun, Xiaofeng Gu
  Progressive current degradation and breakdown behavior in GaN LEDs under high reverse bias stress
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (8): 87308-087308 [Abstract] (193) [HTML 1 KB] [PDF 1376 KB] (203)
87311 Yangfeng Li, Yang Jiang, Junhui Die, Caiwei Wang, Shen Yan, Ziguang Ma, Haiyan Wu, Lu Wang, Haiqiang Jia, Wenxin Wang, Hong Chen
  Improvement of green InGaN-based LEDs efficiency using a novel quantum well structure
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (8): 87311-087311 [Abstract] (369) [HTML 1 KB] [PDF 1381 KB] (314)
88504 Bin Ren, Hui Guo, Feng Shi, Hong-Chang Cheng, Hui Liu, Jian Liu, Zhi-Hui Shen, Yan-Li Shi, Pei Liu
  A theoretical and experimental evaluation of III-nitride solar-blind UV photocathode
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (8): 88504-088504 [Abstract] (146) [HTML 1 KB] [PDF 886 KB] (222)
47303 Hong-Yue Hao, Wei Xiang, Guo-Wei Wang, Ying-Qiang Xu, Xi Han, Yao-Yao Sun, Dong-Wei Jiang, Yu Zhang, Yong-Ping Liao, Si-Hang Wei, Zhi-Chuan Niu
  Etching mask optimization of InAs/GaSb superlattice mid-wavelength infared 640×512 focal plane array
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 47303-047303 [Abstract] (216) [HTML 1 KB] [PDF 3694 KB] (507)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 5, 147 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn