Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "73.50.-h":
47104 Min-Han Mi, Sheng Wu, Ling Yang, Yun-Long He, Bin Hou, Meng Zhang, Li-Xin Guo, Xiao-Hua Ma, Yue Hao
  In-situ SiN combined with etch-stop barrier structure for high-frequency AlGaN/GaN HEMT
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (4): 47104-047104 [Abstract] (7) [HTML 1 KB] [PDF 1157 KB] (4)
67201 Ri-Jia Zhu, Yu-Qing Huang, Jia-Yu Li, Ning Kang, Hong-Qi Xu
  Magnetotransport properties of graphene layers decorated with colloid quantum dots
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 67201-067201 [Abstract] (130) [HTML 1 KB] [PDF 754 KB] (91)
57401 Xinjian Wei, Ge He, Wei Hu, Xu Zhang, Mingyang Qin, Jie Yuan, Beiyi Zhu, Yuan Lin, Kui Jin
  Tunable superconductivity in parent cuprate Pr2CuOδ thin films
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 57401-057401 [Abstract] (123) [HTML 1 KB] [PDF 788 KB] (62)
38503 Yang Xu, Xuanhu Chen, Liang Cheng, Fang-Fang Ren, Jianjun Zhou, Song Bai, Hai Lu, Shulin Gu, Rong Zhang, Youdou Zheng, Jiandong Ye
  High performance lateral Schottky diodes based on quasi-degenerated Ga2O3
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (3): 38503-038503 [Abstract] (192) [HTML 1 KB] [PDF 714 KB] (187)
17301 Mengzhou Liao, Luojun Du, Tingting Zhang, Lin Gu, Yugui Yao, Rong Yang, Dongxia Shi, Guangyu Zhang
  Pressure-mediated contact quality improvement between monolayer MoS2 and graphite
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 17301-017301 [Abstract] (305) [HTML 1 KB] [PDF 1311 KB] (126)
17303 Dong Zhang, Chenfei Wu, Weizong Xu, Fangfang Ren, Dong Zhou, Peng Yu, Rong Zhang, Youdou Zheng, Hai Lu
  Investigation and active suppression of self-heating induced degradation in amorphous InGaZnO thin film transistors
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 17303-017303 [Abstract] (162) [HTML 1 KB] [PDF 528 KB] (114)
17304 Shuopei Wang, Congli He, Jian Tang, Rong Yang, Dongxia Shi, Guangyu Zhang
  Electronic synapses based on ultrathin quasi-two-dimensional gallium oxide memristor
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 17304-017304 [Abstract] (570) [HTML 1 KB] [PDF 1465 KB] (240)
87307 Fangdong Tang, Peipei Wang, Peng Wang, Yuan Gan, Le Wang, Wei Zhang, Liyuan Zhang
  Multi-carrier transport in ZrTe5 film
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 87307-087307 [Abstract] (106) [HTML 1 KB] [PDF 1333 KB] (130)
76801 Shanna Zhu, Gang Shi, Peng Zhao, Dechao Meng, Genhao Liang, Xiaofang Zhai, Yalin Lu, Yongqing Li, Lan Chen, Kehui Wu
  Growth and transport properties of topological insulator Bi2Se3 thin film on a ferromagnetic insulating substrate
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (7): 76801-076801 [Abstract] (113) [HTML 1 KB] [PDF 2358 KB] (93)
47304 Xian-Wen Sun, Cai-Hong Jia, Xian-Sheng Liu, Guo-Qiang Li, Wei-Feng Zhang
  Bias polarity-dependent unipolar switching behavior in NiO/SrTiO3 stacked layer
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47304-047304 [Abstract] (184) [HTML 1 KB] [PDF 955 KB] (91)
97202 Xin-Wu Zhang, Da-Wei He, Jia-Qi He, Si-Qi Zhao, Sheng-Cai Hao, Yong-Sheng Wang, Li-Xin Yi
  Ultrafast interlayer photocarrier transfer in graphene-MoSe2 van der Waals heterostructure
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (9): 97202-097202 [Abstract] (271) [HTML 1 KB] [PDF 356 KB] (295)
87306 Li Xie, Luojun Du, Xiaobo Lu, Rong Yang, Dongxia Shi, Guangyu Zhang
  A facile and efficient dry transfer technique for two-dimensional Van der Waals heterostructure
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (8): 87306-087306 [Abstract] (626) [HTML 1 KB] [PDF 604 KB] (920)
47103 Yinghui Sun, Yonggang Zhao, Rongming Wang
  Electric current-induced giant electroresistance in La0.36Pr0.265Ca0.375MnO3 thin films
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 47103-047103 [Abstract] (160) [HTML 1 KB] [PDF 695 KB] (186)
37301 Hua-Ding Song, Dian Sheng, An-Qi Wang, Jin-Guang Li, Da-Peng Yu, Zhi-Min Liao
  Topological transport in Dirac electronic systems: A concise review
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 37301-037301 [Abstract] (360) [HTML 1 KB] [PDF 8290 KB] (1191)
27105 Yong Lei, Jing Su, Hong-Yan Wu, Cui-Hong Yang, Wei-Feng Rao
  On the reverse leakage current of Schottky contacts on free-standing GaN at high reverse biases
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (2): 27105-027105 [Abstract] (190) [HTML 1 KB] [PDF 306 KB] (311)
87303 Kai Zhu(朱凯), Dai Tian(田岱), Lin Wu(伍琳), Jianli Xu(许建丽), Xiaofeng Jin(金晓峰)
  Impurity effect on surface states of Bi (111) ultrathin films
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 87303-087303 [Abstract] (268) [HTML 1 KB] [PDF 518 KB] (417)
87307 Yunbo Ou(欧云波), Yang Feng(冯洋), Xiao Feng(冯硝), Zhenqi Hao(郝镇齐), Liguo Zhang(张立果), Chang Liu(刘畅), Yayu Wang(王亚愚), Ke He(何珂), Xucun Ma(马旭村), Qikun Xue(薛其坤)
  AlOx/LiF composite protection layer for Cr-doped (Bi, Sb)2Te3 quantum anomalous Hall films
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 87307-087307 [Abstract] (427) [HTML 1 KB] [PDF 11420 KB] (1335)
88801 Tong-Fang Liu, Yu-Feng Hu, Zhen-Bo Deng, Xiong Li, Li-Jie Zhu, Yue Wang, Long-Feng Lv, Tie-Ning Wang, Zhi-Dong Lou, Yan-Bing Hou, Feng Teng
  Sodium chloride methanol solution spin-coating process for bulk-heterojunction polymer solar cells
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 88801-088801 [Abstract] (185) [HTML 1 KB] [PDF 559 KB] (430)
78110 Feng Xiang, Biyuan Li, Yingfen Li, Jian Zhou, Weiping Gan
  Preparation of silver-coated glass frit and its application in silicon solar cells
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 78110-078110 [Abstract] (192) [HTML 1 KB] [PDF 2001 KB] (1012)
67102 Zhao-wen Yan, Jiao Wang, Jian-li Qiao, Wen-jie Chen, Pan Yang, Tong Xiao, Jian-hong Yang
  Numerical simulation study of organic nonvolatile memory with polysilicon floating gate
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (6): 67102-067102 [Abstract] (255) [HTML 1 KB] [PDF 701 KB] (277)
38402 Taohong Wang, Changbo Chen, Kunping Guo, Guo Chen, Tao Xu, Bin Wei
  Improved performance of polymer solar cells by using inorganic, organic, and doped cathode buffer layers
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (3): 38402-038402 [Abstract] (220) [HTML 1 KB] [PDF 1021 KB] (399)
107705 Lu Zeng-Xing, Song Xiao, Zhao Li-Na, Li Zhong-Wen, Lin Yuan-Bin, Zeng Min, Zhang Zhang, Lu Xu-Bing, Wu Su-Juan, Gao Xing-Sen, Yan Zhi-Bo, Liu Jun-Ming
  Temperature dependences of ferroelectricity and resistive switching behavior of epitaxial BiFeO3 thin films
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (10): 107705-107705 [Abstract] (156) [HTML 1 KB] [PDF 794 KB] (289)
126101 M. Ismail, M. W. Abbas, A. M. Rana, I. Talib, E. Ahmed, M. Y. Nadeem, T. L. Tsai, U. Chand, N. A. Shah, M. Hussain, A. Aziz, M. T. Bhatti
  Bipolar tri-state resistive switching characteristics in Ti/CeOx/Pt memory device
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (12): 126101-126101 [Abstract] (177) [HTML 1 KB] [PDF 743 KB] (322)
118802 Liu Yu-Xuan, Lü Long-Feng, Ning Yu, Lu Yun-Zhang, Lu Qi-Peng, Zhang Chun-Mei, Fang Yi, Tang Ai-Wei, Hu Yu-Feng, Lou Zhi-Dong, Teng Feng, Hou Yan-Bing
  Effects of acetone-soaking treatment on the performance of polymer solar cells based on P3HT/PCBM bulk heterojunction
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (11): 118802-118802 [Abstract] (219) [HTML 1 KB] [PDF 766 KB] (430)
107304 Shao Huai-Hua, Liu Yi-Man, Zhou Xiao-Ying, Zhou Guang-Hui
  Electron states scattering off line edges on the surface of topological insulator
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (10): 107304-107304 [Abstract] (133) [HTML 1 KB] [PDF 630 KB] (410)
97306 Yang Fu-Jiang, Xie Shi-Jie
  Organic magnetoresistance based on hopping theory
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (9): 97306-097306 [Abstract] (205) [HTML 1 KB] [PDF 355 KB] (363)
27702 Zhang Fei, Lin Yuan-Bin, Wu Hao, Miao Qing, Gong Ji-Jun, Chen Ji-Pei, Wu Su-Juan, Zeng Min, Gao Xing-Sen, Liu Jun-Ming
  Asymmetric reversible diode-like resistive switching behaviors in ferroelectric BaTiO3 thin films
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (2): 27702-027702 [Abstract] (123) [HTML 1 KB] [PDF 1223 KB] (734)
117805 Zhang Xiao-Jin, He Zhi-Qun, Wang Jing, Mu Lin-Ping, Zhao Huan, Liang Chun-Jun, Zhuang Qi-Xin, Han Zhe-Wen
  Optimization of a poly(p-phenylene benzobisoxazole)-based light-emitting device with a complex cathode structure
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (11): 117805-117805 [Abstract] (157) [HTML 1 KB] [PDF 879 KB] (426)
77310 Liu Yi-Man, Shao Huai-Hua, Zhou Xiao-Ying, Zhou Guang-Hui
  Confined states and spin polarization on a topological insulator thin film modulated by an electric potential
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (7): 77310-077310 [Abstract] (356) [HTML 1 KB] [PDF 849 KB] (598)
67101 Pan Hong-Zhe, Wang Yong-Long, He Kai-Hua, Wei Ming-Zhen, Ouyang Yu, Chen Li
  First-principles study of hydrogen adsorption on titanium-decorated single-layer and bilayer graphenes
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (6): 67101-067101 [Abstract] (230) [HTML 1 KB] [PDF 952 KB] (923)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 43 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn