Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "73.40.Kp":
90401 Zhifu Zhu, Zhijia Sun, Jijun Zou, Bin Tang, Qinglei Xiu, Renbo Wang, Jinhui Qu, Wenjuan Deng, Shaotang Wang, Junbo Peng, Zhidong Wang, Bin Tang, Haiping Zhang
  Fabrication and performance evaluation of GaN thermal neutron detectors with bm6LiF conversion layer
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (9): 90401-090401 [Abstract] (20) [HTML 1 KB] [PDF 703 KB] (13)
87304 Yao-Peng Zhao, Chong Wang, Xue-Feng Zheng, Xiao-Hua Ma, Kai Liu, Ang Li, Yun-Long He, Yue Hao
  Comparative study on characteristics of Si-based AlGaN/GaN recessed MIS-HEMTs with HfO2 and Al2O3 gate insulators
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 87304-087304 [Abstract] (32) [HTML 1 KB] [PDF 1089 KB] (40)
47304 Qing Zhu, Xiao-Hua Ma, Yi-Lin Chen, Bin Hou, Jie-Jie Zhu, Meng Zhang, Mei Wu, Ling Yang, Yue Hao
  Negative bias-induced threshold voltage instability and zener/interface trapping mechanism in GaN-based MIS-HEMTs
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (4): 47304-047304 [Abstract] (63) [HTML 1 KB] [PDF 753 KB] (100)
27201 Xin-Lei Geng, Xiao-Chuan Xia, Huo-Lin Huang, Zhong-Hao Sun, He-Qiu Zhang, Xing-Zhu Cui, Xiao-Hua Liang, Hong-Wei Liang
  Simulation of GaN micro-structured neutron detectors for improving electrical properties
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (2): 27201-027201 [Abstract] (95) [HTML 1 KB] [PDF 2443 KB] (103)
27301 Zhong-Xu Wang, Lin Du, Jun-Wei Liu, Ying Wang, Yun Jiang, Si-Wei Ji, Shi-Wei Dong, Wei-Wei Chen, Xiao-Hong Tan, Jin-Long Li, Xiao-Jun Li, Sheng-Lei Zhao, Jin-Cheng Zhang, Yue Hao
  Breakdown voltage enhancement in GaN channel and AlGaN channel HEMTs using large gate metal height
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (2): 27301-027301 [Abstract] (181) [HTML 1 KB] [PDF 847 KB] (117)
127201 Qing Liu, Hong-Bin Pu, Xi Wang
  Ultra-high voltage 4H-SiC gate turn-off thyristor forlow switching time
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 127201-127201 [Abstract] (113) [HTML 1 KB] [PDF 1162 KB] (93)
107301 Mei Ge, Qing Cai, Bao-Hua Zhang, Dun-Jun Chen, Li-Qun Hu, Jun-Jun Xue, Hai Lu, Rong Zhang, You-Dou Zheng
  Negative transconductance effect in p-GaN gate AlGaN/GaN HEMTs by traps in unintentionally doped GaN buffer layer
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (10): 107301-107301 [Abstract] (96) [HTML 1 KB] [PDF 1005 KB] (162)
67304 Si-Qin-Gao-Wa Bao, Xiao-Hua Ma, Wei-Wei Chen, Ling Yang, Bin Hou, Qing Zhu, Jie-Jie Zhu, Yue Hao
  Method of evaluating interface traps in Al2O3/AlGaN/GaN high electron mobility transistors
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 67304-067304 [Abstract] (126) [HTML 1 KB] [PDF 591 KB] (124)
58502 Guang Li, Lin-Yuan Wang, Wei-Dong Song, Jian Jiang, Xing-Jun Luo, Jia-Qi Guo, Long-Fei He, Kang Zhang, Qi-Bao Wu, Shu-Ti Li
  Enhanced performance of AlGaN-based ultraviolet light-emitting diodes with linearly graded AlGaN inserting layer in electron blocking layer
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 58502-058502 [Abstract] (195) [HTML 1 KB] [PDF 494 KB] (189)
47302 Tie-Cheng Han, Hong-Dong Zhao, Xiao-Can Peng
  Short-gate AlGaN/GaN high-electron mobility transistors with BGaN buffer
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (4): 47302-047302 [Abstract] (170) [HTML 1 KB] [PDF 496 KB] (134)
38502 Yan-Li Wang, Pei-Xian Li, Sheng-Rui Xu, Xiao-Wei Zhou, Xin-Yu Zhang, Si-Yu Jiang, Ru-Xue Huang, Yang Liu, Ya-Li Zi, Jin-Xing Wu, Yue Hao
  Double superlattice structure for improving the performance of ultraviolet light-emitting diodes
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (3): 38502-038502 [Abstract] (190) [HTML 1 KB] [PDF 818 KB] (102)
27301 Sheng-Lei Zhao, Zhi-Zhe Wang, Da-Zheng Chen, Mao-Jun Wang, Yang Dai, Xiao-Hua Ma, Jin-Cheng Zhang, Yue Hao
  1.8-kV circular AlGaN/GaN/AlGaN double-heterostructure high electron mobility transistor
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 27301-027301 [Abstract] (183) [HTML 1 KB] [PDF 507 KB] (156)
27302 Hao Wu, Bao-Xing Duan, Luo-Yun Yang, Yin-Tang Yang
  Theoretical analytic model for RESURF AlGaN/GaN HEMTs
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 27302-027302 [Abstract] (254) [HTML 1 KB] [PDF 504 KB] (150)
18503 Lin-Yuan Wang, Wei-Dong Song, Wen-Xiao Hu, Guang Li, Xing-Jun Luo, Hu Wang, Jia-Kai Xiao, Jia-Qi Guo, Xing-Fu Wang, Rui Hao, Han-Xiang Yi, Qi-Bao Wu, Shu-Ti Li
  Efficiency enhancement of ultraviolet light-emitting diodes with segmentally graded p-type AlGaN layer
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 18503-018503 [Abstract] (131) [HTML 1 KB] [PDF 746 KB] (112)
97201 Jing Zhang, Hongliang Lv, Haiqiao Ni, Zhichuan Niu, Yuming Zhang
  Temperature dependence on the electrical and physical performance of InAs/AlSb heterojunction and high electron mobility transistors
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97201-097201 [Abstract] (208) [HTML 1 KB] [PDF 849 KB] (174)
97203 Yi-Dong Wang, Jun Chen
  Modeling capacitance–voltage characteristic of TiW/p-InP Schottky barrier diode
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97203-097203 [Abstract] (181) [HTML 1 KB] [PDF 1187 KB] (120)
47101 Jin-Lun Li, Shao-Hui Cui, Jian-Xing Xu, Xiao-Ran Cui, Chun-Yan Guo, Ben Ma, Hai-Qiao Ni, Zhi-Chuan Niu
  Two-dimensional electron gas characteristics of InP-based high electron mobility transistor terahertz detector
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47101-047101 [Abstract] (292) [HTML 1 KB] [PDF 1343 KB] (223)
47305 Wei Mao, Hai-Yong Wang, Peng-Hao Shi, Xiao-Fei Wang, Ming Du, Xue-Feng Zheng, Chong Wang, Xiao-Hua Ma, Jin-Cheng Zhang, Yue Hao
  Low specific on-resistance GaN-based vertical heterostructure field effect transistors with nonuniform doping superjunctions
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47305-047305 [Abstract] (218) [HTML 1 KB] [PDF 1596 KB] (213)
47803 Bin Zhao, Wei Hu, Xian-Sheng Tang, Wen-Xue Huo, Li-Li Han, Ming-Long Zhao, Zi-Guang Ma, Wen-Xin Wang, Hai-Qiang Jia, Hong Chen
  Characteristic improvements of thin film AlGaInP red light emitting diodes on a metallic substrate
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47803-047803 [Abstract] (182) [HTML 1 KB] [PDF 655 KB] (226)
26802 Jing-Yun Bi, Li-Hong Han, Qian Wang, Li-Yuan Wu, Ruge Quhe, Peng-Fei Lu
  Thermoelectric properties of two-dimensional hexagonal indium-VA
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 26802-026802 [Abstract] (187) [HTML 0 KB] [PDF 753 KB] (174)
107301 Tie-Cheng Han, Hong-Dong Zhao, Lei Yang, Yang Wang
  Simulation study of InAlN/GaN high-electron mobility transistor with AlInN back barrier
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (10): 107301-107301 [Abstract] (199) [HTML 1 KB] [PDF 349 KB] (535)
98504 Jianfei Li, Yuanjie Lv, Changfu Li, Ziwu Ji, Zhiyong Pang, Xiangang Xu, Mingsheng Xu
  Intrinsic relationship between photoluminescence and electrical characteristics in modulation Fe-doped AlGaN/GaN HEMTs
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (9): 98504-098504 [Abstract] (195) [HTML 0 KB] [PDF 937 KB] (284)
88702 Jian-Xing Xu, Jin-Lun Li, Si-Hang Wei, Ben Ma, Yi Zhang, Yu Zhang, Hai-Qiao Ni, Zhi-Chuan Niu
  Optimization of wide band mesa-type enhanced terahertz photoconductive antenna at 1550 nm
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (8): 88702-088702 [Abstract] (172) [HTML 1 KB] [PDF 1916 KB] (160)
47305 Hui Wang, Ning Wang, Ling-Li Jiang, Xin-Peng Lin, Hai-Yue Zhao, Hong-Yu Yu
  A novel enhancement mode AlGaN/GaN high electron mobility transistor with split floating gates
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 47305-047305 [Abstract] (278) [HTML 1 KB] [PDF 684 KB] (384)
37305 Pan Dai, Jianya Lu, Ming Tan, Qingsong Wang, Yuanyuan Wu, Lian Ji, Lifeng Bian, Shulong Lu, Hui Yang
  Transparent conducting indium-tin-oxide (ITO) film as full front electrode in III-V compound solar cell
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 37305-037305 [Abstract] (395) [HTML 1 KB] [PDF 327 KB] (505)
18505 Xi Han(韩玺), Wei Xiang(向伟), Hong-Yue Hao(郝宏玥), Dong-Wei Jiang(蒋洞微), Yao-Yao Sun(孙姚耀), Guo-Wei Wang(王国伟), Ying-Qiang Xu(徐应强), Zhi-Chuan Niu(牛智川)
  Very long wavelength infrared focal plane arrays with 50% cutoff wavelength based on type-II InAs/GaSb superlattice
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (1): 18505-018505 [Abstract] (295) [HTML 1 KB] [PDF 2253 KB] (538)
127305 Wei Mao, Ju-Sheng Fan, Ming Du, Jin-Feng Zhang, Xue-Feng Zheng, Chong Wang, Xiao-Hua Ma, Jin-Cheng Zhang, Yue Hao
  Analysis of the modulation mechanisms of the electric field and breakdown performance in AlGaN/GaN HEMT with a T-shaped field-plate
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (12): 127305-127305 [Abstract] (296) [HTML 1 KB] [PDF 514 KB] (431)
117304 Fang Liu, Zhixin Qin
  Effects of fluorine-based plasma treatment and thermal annealing on high-Al content AlGaN Schottky contact
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 117304-117304 [Abstract] (154) [HTML 1 KB] [PDF 433 KB] (236)
117305 Yun-Long He, Chong Wang, Min-Han Mi, Xue-Feng Zheng, Meng Zhang, Meng-Di Zhao, Heng-Shuang Zhang, Li-Xiang Chen, Jin-Cheng Zhang, Xiao-Hua Ma, Yue Hao
  Recessed-gate quasi-enhancement-mode AlGaN/GaN high electron mobility transistors with oxygen plasma treatment
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 117305-117305 [Abstract] (432) [HTML 1 KB] [PDF 1879 KB] (401)
118801 Yanjiao Shen, Jianhui Chen, Jing Yang, Bingbing Chen, Jingwei Chen, Feng Li, Xiuhong Dai, Haixu Liu, Ying Xu, Yaohua Mai
  Control of epitaxial growth at a-Si: H/c-Si heterointerface by the working pressure in PECVD
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 118801-118801 [Abstract] (214) [HTML 1 KB] [PDF 1393 KB] (369)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 5, 136 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn