Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "73.40.Kp":
27301 Zhong-Xu Wang, Lin Du, Jun-Wei Liu, Ying Wang, Yun Jiang, Si-Wei Ji, Shi-Wei Dong, Wei-Wei Chen, Xiao-Hong Tan, Jin-Long Li, Xiao-Jun Li, Sheng-Lei Zhao, Jin-Cheng Zhang, Yue Hao
  Breakdown voltage enhancement in GaN channel and AlGaN channel HEMTs using large gate metal height
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (2): 27301-027301 [Abstract] (6) [HTML 1 KB] [PDF 671 KB] (1)
127201 Qing Liu, Hong-Bin Pu, Xi Wang
  Ultra-high voltage 4H-SiC gate turn-off thyristor forlow switching time
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 127201-127201 [Abstract] (32) [HTML 1 KB] [PDF 1162 KB] (22)
107301 Mei Ge, Qing Cai, Bao-Hua Zhang, Dun-Jun Chen, Li-Qun Hu, Jun-Jun Xue, Hai Lu, Rong Zhang, You-Dou Zheng
  Negative transconductance effect in p-GaN gate AlGaN/GaN HEMTs by traps in unintentionally doped GaN buffer layer
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (10): 107301-107301 [Abstract] (48) [HTML 1 KB] [PDF 1005 KB] (48)
67304 Si-Qin-Gao-Wa Bao, Xiao-Hua Ma, Wei-Wei Chen, Ling Yang, Bin Hou, Qing Zhu, Jie-Jie Zhu, Yue Hao
  Method of evaluating interface traps in Al2O3/AlGaN/GaN high electron mobility transistors
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 67304-067304 [Abstract] (64) [HTML 1 KB] [PDF 591 KB] (63)
58502 Guang Li, Lin-Yuan Wang, Wei-Dong Song, Jian Jiang, Xing-Jun Luo, Jia-Qi Guo, Long-Fei He, Kang Zhang, Qi-Bao Wu, Shu-Ti Li
  Enhanced performance of AlGaN-based ultraviolet light-emitting diodes with linearly graded AlGaN inserting layer in electron blocking layer
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 58502-058502 [Abstract] (140) [HTML 1 KB] [PDF 494 KB] (105)
47302 Tie-Cheng Han, Hong-Dong Zhao, Xiao-Can Peng
  Short-gate AlGaN/GaN high-electron mobility transistors with BGaN buffer
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (4): 47302-047302 [Abstract] (121) [HTML 1 KB] [PDF 496 KB] (87)
38502 Yan-Li Wang, Pei-Xian Li, Sheng-Rui Xu, Xiao-Wei Zhou, Xin-Yu Zhang, Si-Yu Jiang, Ru-Xue Huang, Yang Liu, Ya-Li Zi, Jin-Xing Wu, Yue Hao
  Double superlattice structure for improving the performance of ultraviolet light-emitting diodes
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (3): 38502-038502 [Abstract] (139) [HTML 1 KB] [PDF 818 KB] (59)
27301 Sheng-Lei Zhao, Zhi-Zhe Wang, Da-Zheng Chen, Mao-Jun Wang, Yang Dai, Xiao-Hua Ma, Jin-Cheng Zhang, Yue Hao
  1.8-kV circular AlGaN/GaN/AlGaN double-heterostructure high electron mobility transistor
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 27301-027301 [Abstract] (126) [HTML 1 KB] [PDF 507 KB] (95)
27302 Hao Wu, Bao-Xing Duan, Luo-Yun Yang, Yin-Tang Yang
  Theoretical analytic model for RESURF AlGaN/GaN HEMTs
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 27302-027302 [Abstract] (193) [HTML 1 KB] [PDF 504 KB] (99)
18503 Lin-Yuan Wang, Wei-Dong Song, Wen-Xiao Hu, Guang Li, Xing-Jun Luo, Hu Wang, Jia-Kai Xiao, Jia-Qi Guo, Xing-Fu Wang, Rui Hao, Han-Xiang Yi, Qi-Bao Wu, Shu-Ti Li
  Efficiency enhancement of ultraviolet light-emitting diodes with segmentally graded p-type AlGaN layer
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 18503-018503 [Abstract] (106) [HTML 1 KB] [PDF 746 KB] (75)
97201 Jing Zhang, Hongliang Lv, Haiqiao Ni, Zhichuan Niu, Yuming Zhang
  Temperature dependence on the electrical and physical performance of InAs/AlSb heterojunction and high electron mobility transistors
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97201-097201 [Abstract] (174) [HTML 1 KB] [PDF 849 KB] (134)
97203 Yi-Dong Wang, Jun Chen
  Modeling capacitance–voltage characteristic of TiW/p-InP Schottky barrier diode
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97203-097203 [Abstract] (141) [HTML 1 KB] [PDF 1187 KB] (89)
47101 Jin-Lun Li, Shao-Hui Cui, Jian-Xing Xu, Xiao-Ran Cui, Chun-Yan Guo, Ben Ma, Hai-Qiao Ni, Zhi-Chuan Niu
  Two-dimensional electron gas characteristics of InP-based high electron mobility transistor terahertz detector
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47101-047101 [Abstract] (266) [HTML 1 KB] [PDF 1343 KB] (184)
47305 Wei Mao, Hai-Yong Wang, Peng-Hao Shi, Xiao-Fei Wang, Ming Du, Xue-Feng Zheng, Chong Wang, Xiao-Hua Ma, Jin-Cheng Zhang, Yue Hao
  Low specific on-resistance GaN-based vertical heterostructure field effect transistors with nonuniform doping superjunctions
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47305-047305 [Abstract] (171) [HTML 1 KB] [PDF 1596 KB] (166)
47803 Bin Zhao, Wei Hu, Xian-Sheng Tang, Wen-Xue Huo, Li-Li Han, Ming-Long Zhao, Zi-Guang Ma, Wen-Xin Wang, Hai-Qiang Jia, Hong Chen
  Characteristic improvements of thin film AlGaInP red light emitting diodes on a metallic substrate
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47803-047803 [Abstract] (151) [HTML 1 KB] [PDF 655 KB] (191)
26802 Jing-Yun Bi, Li-Hong Han, Qian Wang, Li-Yuan Wu, Ruge Quhe, Peng-Fei Lu
  Thermoelectric properties of two-dimensional hexagonal indium-VA
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 26802-026802 [Abstract] (144) [HTML 0 KB] [PDF 753 KB] (135)
107301 Tie-Cheng Han, Hong-Dong Zhao, Lei Yang, Yang Wang
  Simulation study of InAlN/GaN high-electron mobility transistor with AlInN back barrier
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (10): 107301-107301 [Abstract] (162) [HTML 1 KB] [PDF 349 KB] (421)
98504 Jianfei Li, Yuanjie Lv, Changfu Li, Ziwu Ji, Zhiyong Pang, Xiangang Xu, Mingsheng Xu
  Intrinsic relationship between photoluminescence and electrical characteristics in modulation Fe-doped AlGaN/GaN HEMTs
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (9): 98504-098504 [Abstract] (158) [HTML 0 KB] [PDF 937 KB] (222)
88702 Jian-Xing Xu, Jin-Lun Li, Si-Hang Wei, Ben Ma, Yi Zhang, Yu Zhang, Hai-Qiao Ni, Zhi-Chuan Niu
  Optimization of wide band mesa-type enhanced terahertz photoconductive antenna at 1550 nm
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (8): 88702-088702 [Abstract] (129) [HTML 1 KB] [PDF 1916 KB] (129)
47305 Hui Wang, Ning Wang, Ling-Li Jiang, Xin-Peng Lin, Hai-Yue Zhao, Hong-Yu Yu
  A novel enhancement mode AlGaN/GaN high electron mobility transistor with split floating gates
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 47305-047305 [Abstract] (234) [HTML 1 KB] [PDF 684 KB] (318)
37305 Pan Dai, Jianya Lu, Ming Tan, Qingsong Wang, Yuanyuan Wu, Lian Ji, Lifeng Bian, Shulong Lu, Hui Yang
  Transparent conducting indium-tin-oxide (ITO) film as full front electrode in III-V compound solar cell
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 37305-037305 [Abstract] (343) [HTML 1 KB] [PDF 327 KB] (426)
18505 Xi Han(韩玺), Wei Xiang(向伟), Hong-Yue Hao(郝宏玥), Dong-Wei Jiang(蒋洞微), Yao-Yao Sun(孙姚耀), Guo-Wei Wang(王国伟), Ying-Qiang Xu(徐应强), Zhi-Chuan Niu(牛智川)
  Very long wavelength infrared focal plane arrays with 50% cutoff wavelength based on type-II InAs/GaSb superlattice
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (1): 18505-018505 [Abstract] (240) [HTML 1 KB] [PDF 2253 KB] (449)
127305 Wei Mao, Ju-Sheng Fan, Ming Du, Jin-Feng Zhang, Xue-Feng Zheng, Chong Wang, Xiao-Hua Ma, Jin-Cheng Zhang, Yue Hao
  Analysis of the modulation mechanisms of the electric field and breakdown performance in AlGaN/GaN HEMT with a T-shaped field-plate
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (12): 127305-127305 [Abstract] (226) [HTML 1 KB] [PDF 514 KB] (386)
117304 Fang Liu, Zhixin Qin
  Effects of fluorine-based plasma treatment and thermal annealing on high-Al content AlGaN Schottky contact
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 117304-117304 [Abstract] (129) [HTML 1 KB] [PDF 433 KB] (199)
117305 Yun-Long He, Chong Wang, Min-Han Mi, Xue-Feng Zheng, Meng Zhang, Meng-Di Zhao, Heng-Shuang Zhang, Li-Xiang Chen, Jin-Cheng Zhang, Xiao-Hua Ma, Yue Hao
  Recessed-gate quasi-enhancement-mode AlGaN/GaN high electron mobility transistors with oxygen plasma treatment
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 117305-117305 [Abstract] (403) [HTML 1 KB] [PDF 1879 KB] (327)
118801 Yanjiao Shen, Jianhui Chen, Jing Yang, Bingbing Chen, Jingwei Chen, Feng Li, Xiuhong Dai, Haixu Liu, Ying Xu, Yaohua Mai
  Control of epitaxial growth at a-Si: H/c-Si heterointerface by the working pressure in PECVD
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 118801-118801 [Abstract] (180) [HTML 1 KB] [PDF 1393 KB] (282)
97202 Jun Chen, Jiabing Lv
  Spectral response modeling and analysis of p-n-p In0.53Ga0.47As/InP HPTs
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 97202-097202 [Abstract] (235) [HTML 1 KB] [PDF 233 KB] (222)
97307 Wenqi Wang(王文奇), Lu Wang(王禄), Yang Jiang(江洋), Ziguang Ma(马紫光), Ling Sun(孙令), Jie Liu(刘洁), Qingling Sun(孙庆灵), Bin Zhao(赵斌), Wenxin Wang(王文新), Wuming Liu(刘伍明), Haiqiang Jia(贾海强), Hong Chen(陈弘)
  Carrier transport in III-V quantum-dot structures for solar cells or photodetectors
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 97307-097307 [Abstract] (299) [HTML 1 KB] [PDF 593 KB] (354)
87201 Xiao-Chuan Deng, Xi-Xi Chen, Cheng-Zhan Li, Hua-Jun Shen, Jin-Ping Zhang
  Numerical and experimental study of the mesa configuration in high-voltage 4H-SiC PiN rectifiers
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 87201-087201 [Abstract] (230) [HTML 1 KB] [PDF 1372 KB] (345)
87304 Xiao-Ling Duan, Jin-Cheng Zhang, Ming Xiao, Yi Zhao, Jing Ning, Yue Hao
  Groove-type channel enhancement-mode AlGaN/GaN MIS HEMT with combined polar and nonpolar AlGaN/GaN heterostructures
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 87304-087304 [Abstract] (213) [HTML 1 KB] [PDF 865 KB] (323)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 5, 133 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn