Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "72.15.Jf":
87202 Y Y Wu, X L Zhu, H Y Yang, Z G Wang, Y H Li, B T Wang
  First principles calculations on the thermoelectric properties of bulk Au2S with ultra-low lattice thermal conductivity
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 87202-087202 [Abstract] (117) [HTML 1 KB] [PDF 3634 KB] (105)
46103 Xiu-Rong Qu, Yan-Yan Xu, Shu-Chen Lü, Jian-Min Hu
  Electrical properties of Ca3-xSmxCo4O9+δ ceramics preparedunder magnetic field
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (4): 46103-046103 [Abstract] (67) [HTML 1 KB] [PDF 1240 KB] (66)
127202 Xukai Peng, Zhengzhong Zhang
  Electrically tunable spin diode effect in a tunneling junction of quantum dot
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 127202-127202 [Abstract] (135) [HTML 1 KB] [PDF 720 KB] (139)
107305 Feng Chi, Zhen-Guo Fu, Liming Liu, Ping Zhang
  Enhanced spin-dependent thermopower in a double-quantum-dot sandwiched between two-dimensional electron gases
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (10): 107305-107305 [Abstract] (69) [HTML 1 KB] [PDF 611 KB] (86)
77303 Georg W. Winkler, Sobhit Singh, Alexey A. Soluyanov
  Topology of triple-point metals
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 77303-077303 [Abstract] (276) [HTML 1 KB] [PDF 4289 KB] (308)
97204 Wenye Duan, Junfeng Liu, Chao Zhang, Zhongshui Ma
  The magneto-thermoelectric effect of graphene with intra-valley scattering
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97204-097204 [Abstract] (167) [HTML 1 KB] [PDF 639 KB] (127)
67201 Ruifeng Wang, Lu Dai, Yanci Yan, Kunling Peng, Xu Lu, Xiaoyuan Zhou, Guoyu Wang
  Complex alloying effect on thermoelectric transport properties of Cu2Ge(Se1-xTex)3
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 67201-067201 [Abstract] (202) [HTML 1 KB] [PDF 1662 KB] (221)
57201 Ya-Nan Li, Ping Wu, Shi-Ping Zhang, Sen Chen, Dan Yan, Jin-GuangYang, Li Wang, Xiu-Lan Huai
  Thermoelectric properties of lower concentration K-doped Ca3Co4O9 ceramics
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 57201-057201 [Abstract] (132) [HTML 1 KB] [PDF 1258 KB] (177)
47202 Zhiyu Chen, Ruifeng Wang, Guoyu Wang, Xiaoyuan Zhou, Zhengshang Wang, Cong Yin, Qing Hu, Binqiang Zhou, Jun Tang, Ran Ang
  Band engineering and precipitation enhance thermoelectric performance of SnTe with Zn-doping
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47202-047202 [Abstract] (322) [HTML 1 KB] [PDF 5246 KB] (378)
47203 Hong Wu, Nusrat Shaheen, Heng-Quan Yang, Kun-Ling Peng, Xing-Chen Shen, Guo-Yu Wang, Xu Lu, Xiao-Yuan Zhou
  Synthesis and thermoelectric properties of Nd-single filled p-type skutterudites
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47203-047203 [Abstract] (269) [HTML 1 KB] [PDF 1227 KB] (225)
47211 Chengyan Liu, Lei Miao, Xiaoyang Wang, Shaohai Wu, Yanyan Zheng, Ziyang Deng, Yulian Chen, Guiwen Wang, Xiaoyuan Zhou
  Enhanced thermoelectric properties of p-type polycrystalline SnSe by regulating the anisotropic crystal growth and Sn vacancy
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47211-047211 [Abstract] (268) [HTML 1 KB] [PDF 2662 KB] (338)
48401 Ke-Xian Wang, Jun Wang, Yan Li, Tao Zou, Xiao-Huan Wang, Jian-Bo Li, Zheng Cao, Wen-Jing Shi, Xinba Yaer
  Enhancement of thermoelectric properties of SrTiO3/LaNb-SrTiO3 composite by different doping levels
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 48401-048401 [Abstract] (243) [HTML 1 KB] [PDF 5257 KB] (290)
48402 Dandan Qin, Yuan Liu, Xianfu Meng, Bo Cui, Yaya Qi, Wei Cai, Jiehe Sui
  Graphene-enhanced thermoelectric properties of p-type skutterudites
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 48402-048402 [Abstract] (315) [HTML 1 KB] [PDF 667 KB] (237)
36304 Yu-Jia Zeng, Yue-Yang Liu, Wu-Xing Zhou, Ke-Qiu Chen
  Nanoscale thermal transport: Theoretical method and application
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (3): 36304-036304 [Abstract] (299) [HTML 1 KB] [PDF 9476 KB] (419)
26103 Yong Lu, Kai-yue Li, Xiao-lin Zhang, Yan Huang, Xiao-hong Shao
  Theoretical study on electronic structure and thermoelectric properties of PbSxTe1-x (x=0.25, 0.5, and 0.75) solid solution
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 26103-026103 [Abstract] (164) [HTML 0 KB] [PDF 772 KB] (190)
97201 Pengfei Luo, Li You, Jiong Yang, Juanjuan Xing, Jiye Zhang, Chenyang Wang, Xinluo Zhao, Jun Luo, Wenqing Zhang
  Effects of Mn substitution on thermoelectric properties of CuIn1-xMnxTe2
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (9): 97201-097201 [Abstract] (218) [HTML 1 KB] [PDF 1282 KB] (283)
66401 Kulwinder Kaur, Ranjan Kumar
  Unraveling the effect of uniaxial strain on thermoelectric properties of Mg2Si: A density functional theory study
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 66401-066401 [Abstract] (164) [HTML 1 KB] [PDF 520 KB] (256)
37304 Feng Chi, Liming Liu, Lianliang Sun
  Photon-mediated spin-polarized current in a quantum dot under thermal bias
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (3): 37304-037304 [Abstract] (194) [HTML 1 KB] [PDF 448 KB] (231)
17202 Binglei Cao(曹丙垒), Jikang Jian(简基康), Binghui Ge(葛炳辉), Shanming Li(李善明), Hao Wang(王浩), Jiao Liu(刘骄), Huaizhou Zhao(赵怀周)
  Improved thermoelectric performance in p-type Bi0.48Sb1.52Te3 bulk material by adding MnSb2Se4
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (1): 17202-017202 [Abstract] (212) [HTML 1 KB] [PDF 2848 KB] (641)
26402 Kulwinder Kaur, Ranjan Kumar
  First principle investigation of the electronic and thermoelectric properties of Mg2C
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (2): 26402-026402 [Abstract] (305) [HTML 1 KB] [PDF 283 KB] (374)
98101 Pradeep Kumar, Subhash C. Kashyap, Vijay Kumar Sharma, H. C. Gupta
  Improved thermoelectric property of cation-substituted CaMnO3
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (9): 98101-098101 [Abstract] (232) [HTML 1 KB] [PDF 739 KB] (417)
57302 Bai Xu-Fang, Sun Lian-Liang, Chi Feng
  Heat generation by spin-polarized current in a quantum dot connected to spin battery and ferromagnetic lead
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (5): 57302-057302 [Abstract] (328) [HTML 1 KB] [PDF 411 KB] (297)
47201 Li Yi, Liu Jian, Wang Chun-Lei, Su Wen-Bin, Zhu Yuan-Hu, Li Ji-Chao, Mei Liang-Mo
  Thermoelectric properties of Sr0.61Ba0.39Nb2O6 -δ ceramics in different oxygen-reduction conditions
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (4): 47201-047201 [Abstract] (295) [HTML 0 KB] [PDF 621 KB] (486)
117202 Feng Song-Ke, Li Shuang-Ming, Fu Heng-Zhi
  Probing the thermoelectric transport properties of n-type Bi2Te3 close to the limit of constitutional undercooling
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (11): 117202-117202 [Abstract] (156) [HTML 1 KB] [PDF 2100 KB] (680)
117101 Lu Peng-Xian, Qu Ling-Bo, Cheng Qiao-Huan
  A comparison study on the electronic structures, lattice dynamics and thermoelectric properties of bulk silicon and silicon nanotubes
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (11): 117101-117101 [Abstract] (173) [HTML 1 KB] [PDF 410 KB] (462)
117303 Yu Zhen, Guo Yu, Zheng Jun, Chi Feng
  Thermoelectric transport through a quantum dot with a magnetic impurity
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (11): 117303-117303 [Abstract] (245) [HTML 1 KB] [PDF 292 KB] (364)
57201 Liu Yi, Li Hai-Jin, Zhang Qing, Li Yong, Liu Hou-Tong
  Electrical transport and thermoelectric properties of Ni-doped perovskite-type YCo1-xNixO3 (0≤ x ≤0.07) prepared by sol-gel process
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (5): 57201-057201 [Abstract] (278) [HTML 1 KB] [PDF 394 KB] (876)
77301 Bai Xu-Fang, Chi Feng, Zheng Jun, Li Yi-Nan
  Generating and reversing spin accumulation by temperature gradient in a quantum dot attached to ferromagnetic leads
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (7): 77301-077301 [Abstract] (920) [HTML 1 KB] [PDF 179 KB] (604)
17401 Deng Shu-Kang, Li De-Cong, Shen Lan-Xian, Hao Rui-Ting
  Sn-based type-VIII single-crystal clathrates with a large figure of merit
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (1): 17401-017401 [Abstract] (726) [HTML 1 KB] [PDF 232 KB] (630)
87201 Xiao Xing-Xing, Xie Wen-Jie, Tang Xin-Feng, Zhang Qing-Jie
  Phase transition and high temperature thermoelectric properties of copper selenide Cu2-xSe (0 ≤ x ≤ 0.25)
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (8): 87201-087201 [Abstract] (1295) [HTML 0 KB] [PDF 420 KB] (1812)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 34 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn