Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "68.55.-a":
96801 Shuya Xing, Le Lei, Haoyu Dong, Jianfeng Guo, Feiyue Cao, Shangzhi Gu, Sabir Hussain, Fei Pang, Wei Ji, Rui Xu, Zhihai Cheng
  Epitaxial growth of antimony nanofilms on HOPG and thermal desorption to control the film thickness
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (9): 96801-096801 [Abstract] (24) [HTML 1 KB] [PDF 2365 KB] (26)
98102 Peng Fan, Rui-Zi Zhang, Jing Qi, En Li, Guo-Jian Qian, Hui Chen, Dong-Fei Wang, Qi Zheng, Qin Wang, Xiao Lin, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du, Hofer W A, Hong-Jun Gao
  Epitaxial synthesis and electronic properties of monolayer Pd2Se3
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (9): 98102-098102 [Abstract] (44) [HTML 1 KB] [PDF 1743 KB] (26)
83302 Yang Yang, Qiang Zhang, Wenbo Mi, Xixiang Zhang
  Lattice deformation in epitaxial Fe3O4 films on MgO substrates studied by polarized Raman spectroscopy
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 83302-083302 [Abstract] (30) [HTML 1 KB] [PDF 522 KB] (24)
76801 Qiao-Jun Cao, Shuang Wen, Hai-Peng Xie, Bi-Yun Shi, Qun Wang, Cong-Rong Lu, Yongli Gao, Wei-Dong Dou
  Tuning the alignment of pentacene on copper substrate by annealing-assistant surface functionalization
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 76801-076801 [Abstract] (23) [HTML 1 KB] [PDF 2121 KB] (31)
76802 Jing-Jing Chen, Jun Huang, Xu-Jun Su, Mu-Tong Niu, Ke Xu
  Influence comparison of N2 and NH3 nitrogen sources on AlN films grown by halide vapor phase epitaxy
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 76802-076802 [Abstract] (37) [HTML 1 KB] [PDF 2747 KB] (41)
66801 Jia-Wei Shen, Xun-Heng Ye, Zhi-Long Bao, Lu Li, Bo Yang, Xiang-Ming Tao, Gao-Xiang Ye
  Growth and aggregation of Cu nanocrystals on ionic liquid surfaces
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (6): 66801-066801 [Abstract] (43) [HTML 1 KB] [PDF 3075 KB] (42)
56402 Yi-Fan Shen, Xi-Bo Yin, Chao-Fan Xu, Jing He, Jun-Ye Li, Han-Dong Li, Xiao-Hong Zhu, Xiao-Bin Niu
  Growth and structural characteristics of metastable β-In2Se3 thin films on H-terminated Si(111) substrates by molecular beam epitaxy
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 56402-056402 [Abstract] (32) [HTML 1 KB] [PDF 1326 KB] (62)
37303 Bao-Qing Zhang, Gao-Peng Liu, Hai-Tao Zong, Li-Ge Fu, Zhi-Fei Wei, Xiao-Wei Yang, Guo-Hua Cao
  Influence of Zr50Cu50 thin film metallic glass as buffer layer on the structural and optoelectrical properties of AZO films
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (3): 37303-037303 [Abstract] (77) [HTML 1 KB] [PDF 5750 KB] (75)
88101 Tian-Jiao Liu, Hua-Yan Xia, Biao Liu, Tim S Jones, Mei Fang, Jun-Liang Yang
  Thin-film growth behavior of non-planar vanadium oxide phthalocyanine
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 88101-088101 [Abstract] (98) [HTML 1 KB] [PDF 2938 KB] (85)
77404 Qiuyun Chen, Shiyong Tan, Wei Feng, Lizhu Luo, Xiegang Zhu, Xinchun Lai
  Direct observation of the f-c hybridization in the ordered uranium films on W(110)
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 77404-077404 [Abstract] (113) [HTML 1 KB] [PDF 964 KB] (88)
66802 Jing-Yuan Yan, Yong-Wei Wang, Yong-Ming Guo, Wei Zhang, Cong Wang, Bao-Li An, Dong-Fang Liu
  Formation and preferred growth behavior of grooved seed silicon substrate for kerfless technology
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 66802-066802 [Abstract] (140) [HTML 1 KB] [PDF 1427 KB] (86)
36802 Wei-Qi Wang, Li Ji, Hong-Xuan Li, Xiao-Hong Liu, Hui-Di Zhou, Jian-Min Chen
  Controllable fabrication of self-organized nano-multilayers in copper-carbon films
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (3): 36802-036802 [Abstract] (127) [HTML 1 KB] [PDF 4334 KB] (81)
96103 Haifeng Wang, Shuming Peng, Wei Ding, Huahai Shen, Weidu Wang, Xiaosong Zhou, Xinggui Long
  Effect of microstructure on 3He migration in TiT1.9 films
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 96103-096103 [Abstract] (118) [HTML 1 KB] [PDF 5606 KB] (97)
97301 Ang Li, Jin-Lei Wu, Xue-Song Xu, Yang Liu, Ya-Nan Bao, Bin Dong
  Selective enhancement of green upconversion luminescence of Er-Yb: NaYF4 by surface plasmon resonance of W18O49 nanoflowers and applications in temperature sensing
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (9): 97301-097301 [Abstract] (235) [HTML 1 KB] [PDF 2157 KB] (190)
86804 En Li, Rui-Zi Zhang, Hang Li, Chen Liu, Geng Li, Jia-Ou Wang, Tian Qian, Hong Ding, Yu-Yang Zhang, Shi-Xuan Du, Xiao Lin, Hong-Jun Gao
  High quality PdTe2 thin films grown by molecular beam epitaxy
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 86804-086804 [Abstract] (345) [HTML 1 KB] [PDF 1224 KB] (536)
76801 Shanna Zhu, Gang Shi, Peng Zhao, Dechao Meng, Genhao Liang, Xiaofang Zhai, Yalin Lu, Yongqing Li, Lan Chen, Kehui Wu
  Growth and transport properties of topological insulator Bi2Se3 thin film on a ferromagnetic insulating substrate
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (7): 76801-076801 [Abstract] (137) [HTML 1 KB] [PDF 2358 KB] (138)
78802 Yuancong Zhong, Qilun Zhang, You Wei, Qi Li, Yong Zhang
  Self-assembled monolayer modified copper(I) iodide hole transport layer for efficient polymer solar cells
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (7): 78802-078802 [Abstract] (171) [HTML 0 KB] [PDF 3272 KB] (143)
68104 Ying Yan, Ping Zhou, Shang-Xiong Zhang, Xiao-Guang Guo, Dong-Ming Guo
  Effect of substrate curvature on thickness distribution of polydimethylsiloxane thin film in spin coating process
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 68104-068104 [Abstract] (203) [HTML 0 KB] [PDF 998 KB] (153)
56803 Chun-Lin Jia, Shao-Bo Mi, Lei Jin
  Quantitative HRTEM and its application in the study of oxide materials
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 56803-056803 [Abstract] (205) [HTML 1 KB] [PDF 7645 KB] (252)
48103 Yu Zhang, Jun Xu, Da-Yu Zhou, Hang-Hang Wang, Wen-Qi Lu, Chi-Kyu Choi
  Structural and electrical properties of reactive magnetron sputtered yttrium-doped HfO2 films
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 48103-048103 [Abstract] (155) [HTML 1 KB] [PDF 1218 KB] (192)
28104 Sh Khandanjou, M Ghoranneviss, Sh Saviz, M Reza Afshar
  Influences of substrate temperature on microstructure and corrosion behavior of APS Ni50Ti25Al25 inter-metallic coating
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 28104-028104 [Abstract] (148) [HTML 0 KB] [PDF 4180 KB] (214)
126801 Yu Wang, Meng Yang, Gang Wang, Xiao-Xu Wei, Jun-Zhuan Wang, Yun Li, Ze-Wen Zou, You-Dou Zheng, Yi Shi
  Segregations and desorptions of Ge atoms in nanocomposite Si1-xGex films during high-temperature annealing
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (12): 126801-126801 [Abstract] (117) [HTML 0 KB] [PDF 2887 KB] (186)
107501 Ya-Chao Sun, Ming-Gang Zhu, Wei Liu, Rui Han, Wen-Chen Zhang, Yan-Feng Li, Wei Li
  Effects of spacer layers on magnetic properties and exchange couplings of Nd-Fe-B/Nd-Ce-Fe-B multilayer films
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (10): 107501-107501 [Abstract] (139) [HTML 1 KB] [PDF 581 KB] (161)
56801 H Mahmodi, M R Hashim
  Effect of substrate temperature on the morphological, structural, and optical properties of RF sputtered Ge1-xSnx films on Si substrate
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (5): 56801-056801 [Abstract] (186) [HTML 0 KB] [PDF 2375 KB] (326)
16801 Gao-Feng Liang(梁高峰), Jiao Jiao(焦蛟), Xian-Gang Luo(罗先刚), Qing Zhao(赵青)
  Measurement and analysis of the surface roughness of Ag film used in plasmonic lithography
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (1): 16801-016801 [Abstract] (192) [HTML 1 KB] [PDF 1145 KB] (512)
18101 Shengguo Zhou(周升国), Zhengbing Liu(刘正兵), Shuncai Wang(王顺才)
  Rare earth Ce-modified (Ti,Ce)/a-C: H carbon-based filmon WC cemented carbide substrate
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (1): 18101-018101 [Abstract] (161) [HTML 1 KB] [PDF 2201 KB] (473)
128104 Li-Xin Tian, Feng Zhang, Zhan-Wei Shen, Guo-Guo Yan, Xing-Fang Liu, Wan-Shun Zhao, Lei Wang, Guo-Sheng Sun, Yi-Ping Zeng
  Influences of annealing on structural and compositional properties of Al2O3 thin films grown on 4H-SiC by atomic layer deposition
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (12): 128104-128104 [Abstract] (165) [HTML 1 KB] [PDF 1230 KB] (412)
87702 Zheng-Hu Zuo, Qing-Feng Zhan, Bin Chen, Hua-Li Yang, Yi-Wei Liu, Lu-Ping Liu, Ya-Li Xie, Run-Wei Li
  Enhanced energy storage behaviors in free-standing antiferroelectric Pb(Zr0.95Ti0.05)O3 thin membranes
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 87702-087702 [Abstract] (179) [HTML 1 KB] [PDF 670 KB] (276)
75202 Ming-Wei Gao, Chao Ye, Xiang-Ying Wang, Yi-Song He, Jia-Min Guo, Pei-Fang Yang
  Preparation and structural properties of thin carbon films by very-high-frequency magnetron sputtering
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 75202-075202 [Abstract] (147) [HTML 1 KB] [PDF 2255 KB] (819)
66105 Zhi-Yuan Gao, Xiao-Wei Xue, Jiang-Jiang Li, Xun Wang, Yan-Hui Xing, Bi-Feng Cui, De-Shu Zou
  Understanding of surface pit formation mechanism of GaN grown in MOCVD based on local thermodynamic equilibrium assumption
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (6): 66105-066105 [Abstract] (319) [HTML 1 KB] [PDF 729 KB] (221)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 8, 237 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn