Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "68.37.Lp":
106103 Li-Jun Xu, Peng-Fei Zhai, Sheng-Xia Zhang, Jian Zeng, Pei-Pei Hu, Zong-Zhen Li, Li Liu, You-Mei Sun, Jie Liu
  Characterization of swift heavy ion tracks in MoS2 by transmission electron microscopy
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (10): 106103-106103 [Abstract] (3) [HTML 1 KB] [PDF 1319 KB] (2)
76103 Qing Liao, Bingsheng Li, Long Kang, Xiaogang Li
  Comparison of cavities and extended defects formed in helium-implanted 6H-SiC at room temperature and 750 ℃
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (7): 76103-076103 [Abstract] (35) [HTML 1 KB] [PDF 5017 KB] (44)
54204 Chenzhi Song, Shize Yang, Xiaomin Li, Xiao Li, Ji Feng, Anlian Pan, Wenlong Wang, Zhi Xu, Xuedong Bai
  Optically manipulated nanomechanics of semiconductor nanowires
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 54204-054204 [Abstract] (213) [HTML 1 KB] [PDF 771 KB] (188)
30601 Ziruo Wu, Yanni Cai, Xingrui Wang, Longfei Zhang, Xiao Deng, Xinbin Cheng, Tongbao Li
  Amorphous Si critical dimension structures with direct Si lattice calibration
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (3): 30601-030601 [Abstract] (169) [HTML 1 KB] [PDF 3718 KB] (107)
37302 Mingchen Hou, Gang Xie, Kuang Sheng
  Mechanism of Ti/Al/Ni/Au ohmic contacts to AlGaN/GaN heterostructures via laser annealing
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (3): 37302-037302 [Abstract] (170) [HTML 1 KB] [PDF 2166 KB] (126)
66801 Kai Zhang
  Towards dynamic structure of biological complexes at atomic resolution by cryo-EM
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 66801-066801 [Abstract] (207) [HTML 1 KB] [PDF 344 KB] (223)
66802 Li-Cong Peng, Ying Zhang, Shu-Lan Zuo, Min He, Jian-Wang Cai, Shou-Guo Wang, Hong-Xiang Wei, Jian-Qi Li, Tong-Yun Zhao, Bao-Gen Shen
  Lorentz transmission electron microscopy studies on topological magnetic domains
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 66802-066802 [Abstract] (232) [HTML 1 KB] [PDF 16356 KB] (245)
66803 Xiao-Fang Cheng, Rui Wang, Qing-Tao Shen
  Cryo-ET bridges the gap between cell biology and structural biophysics
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 66803-066803 [Abstract] (222) [HTML 1 KB] [PDF 3566 KB] (239)
56801 Dong-Sheng Song, Zi-Qiang Wang, Xiao-Yan Zhong, Jing Zhu
  Quantitative measurement of magnetic parameters by electron magnetic chiral dichroism
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 56801-056801 [Abstract] (212) [HTML 1 KB] [PDF 3948 KB] (242)
56802 Bin Zhu, Lingpeng Cheng, Hongrong Liu
  Computing methods for icosahedral and symmetry-mismatch reconstruction of viruses by cryo-electron microscopy
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 56802-056802 [Abstract] (210) [HTML 1 KB] [PDF 4912 KB] (266)
47502 Ke Pei, Wei-Xing Xia, Bao-Min Wang, Xing-Cheng Wen, Ping Sheng, Jia-Ping Liu, Xin-Cai Liu, Run-Wei Li
  Investigation of magnetization reversal process in pinned CoFeB thin film by in-situ Lorentz TEM
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (4): 47502-047502 [Abstract] (258) [HTML 1 KB] [PDF 5455 KB] (208)
116801 Junjun Xue, Qing Cai, Baohua Zhang, Mei Ge, Dunjun Chen, Ting Zhi, Jiangwei Chen, Lianhui Wang, Rong Zhang, Youdou Zheng
  Structural characterization of indium-rich nanoprecipitate in InGaN V-pits formed by annealing
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 116801-116801 [Abstract] (199) [HTML 1 KB] [PDF 2165 KB] (179)
47801 Qing-Jun Xu, Bin Liu, Shi-Ying Zhang, Tao Tao, Zi-Li Xie, Xiang-Qian Xiu, Dun-Jun Chen, Peng Chen, Ping Han, Rong Zhang, You-Dou Zheng
  Structural characterization of Al0.55Ga0.45N epitaxial layer determined by high resolution x-ray diffraction and transmission electron microscopy
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 47801-047801 [Abstract] (161) [HTML 1 KB] [PDF 590 KB] (358)
88103 Anilkumar M, Bindu K R, Sneha Saj A, Anila E I
  Enhanced biocompatibility of ZnS:Mn quantum dots encapsulated with Aloe vera extract for therapeutic applications
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 88103-088103 [Abstract] (145) [HTML 1 KB] [PDF 7866 KB] (409)
115202 Peng Ling, Mei Yang, Chen Shu-Fen, Zhang Yu-Pei, Hao Jing-Yu, Deng Ling-Ling, Huang Wei
  Au nanorods-incorporated plasmonic-enhanced inverted organic solar cells
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (11): 115202-115202 [Abstract] (278) [HTML 1 KB] [PDF 1524 KB] (389)
45201 Hao Jing-Yu, Xu Ying, Zhang Yu-Pei, Chen Shu-Fen, Li Xing-Ao, Wang Lian-Hui, Huang Wei
  The enhancement of 21.2%-power conversion efficiency in polymer photovoltaic cells by using mixed Au nanoparticles with a wide absorption spectrum of 400 nm-1000 nm
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (4): 45201-045201 [Abstract] (257) [HTML 0 KB] [PDF 984 KB] (526)
116102 Shen Xi, Cheng Dan, Zhao Hao-Fei, Yao Yuan, Liu Xiao-Yang, Yu Ri-Cheng
  Misfit-layered compound PbTiS3 with incommensurate modulation:Transmission electron microscopy analysis and transport properties
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (11): 116102-116102 [Abstract] (240) [HTML 1 KB] [PDF 1148 KB] (427)
66101 Lü Xiao-Long, Zhang Xia, Liu Xiao-Long, Yan Xin, Cui Jian-Gong, Li Jun-Shuai, Huang Yong-Qing, Ren Xiao-Min
  Growth and characterization of GaAs/InxGa1-xAs/GaAs axial nanowire heterostructures with symmetrical heterointerfaces
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (6): 66101-066101 [Abstract] (178) [HTML 1 KB] [PDF 1645 KB] (431)
56202 Ma Xin-Xin, Guo Guang-Wei, Tang Guang-Ze, Sun Ming-Ren, Wang Li-Qin
  Microstructure and properties of Nb/Ta multilayer films irradiated by high current pulse electron beam
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (5): 56202-056202 [Abstract] (224) [HTML 1 KB] [PDF 2294 KB] (370)
116101 Yin Nai-Qiang, Liu Ling, Lei Jie-Mei, Liu Yan-Song, Gong Mao-Gang, Wu Yi-Zhi, Zhu Li-Xin, Xu Xiao-Liang
  Preparation and characterization of nontoxic magnetic-luminescent nanoprobe
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (11): 116101-116101 [Abstract] (659) [HTML 1 KB] [PDF 2440 KB] (1142)
113301 Yang Su-Dong, Shen Cheng-Min, Tong Hao, He Wei, Zhang Xiao-Gang, Gao Hong-Jun
  Highly dispersed Pd nanoparticles on chemically modified graphene with aminophenyl groups for formic acid oxidation
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (11): 113301-113301 [Abstract] (948) [HTML 0 KB] [PDF 417 KB] (596)
86101 Zhang Ri-Chen, Liu Ling, Xu Xiao-Liang
  Synthesis and characteristics of multifunctional Fe3O4–SiO2–CdS magnetic-fluorescent nanocomposites
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (8): 86101-086101 [Abstract] (972) [HTML 0 KB] [PDF 1484 KB] (1168)
46101 Li Tao, Qin Zhi-Xin, Xu Zheng-Yu, Shen Bo, Zhang Guo-Yi
  Structural characterization of V/Al/V/Au Ohmic contacts to n-type Al0.4Ga0.6N
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (4): 46101-046101 [Abstract] (1013) [HTML 0 KB] [PDF 1911 KB] (1010)
116801 Ren Fan, Hao Zhi-Biao, Hu Jian-Nan, Zhang Chen, Luo Yi
  Effects of AlN nucleation layer thickness on crystal quality of AlN grown by plasma-assisted molecular beam epitaxy
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (11): 116801-117101 [Abstract] (912) [HTML 0 KB] [PDF 2257 KB] (2077)
57101 Cheng Zhi-Da, Ling Tao, Zhu Jing
  First-principles calculation of magnetism of icosahedral Fe clusters
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (5): 57101-057101 [Abstract] (941) [HTML 0 KB] [PDF 2018 KB] (655)
5501 Peng Ying-Zi, Thomas Liew, Song Wen-Dong, Chong Tow Chong
  Comparative studies on Zn0.95Co0.05O thin films on C- and R-sapphire substrates
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (12): 5501-5506 [Abstract] (1188) [HTML 0 KB] [PDF 4850 KB] (571)
4366 Zou Jun-Ding, Li Wei, Shen Bao-Gen
  High-resolution transmission electron microscopy and bulk magnetometry study of LaFe11.5Si1.5 compound
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (10): 4366-4369 [Abstract] (1350) [HTML 0 KB] [PDF 2734 KB] (595)
4370 Zheng Ou, Ma Jia-Yan, Wang Jian-Bo, Zhou Jia-Ping, Jin Lei, Zhao Dong-Shan, Wang Ren-Hui
  Three-dimensional size and orientation of the precipitates in AZ91 magnesium alloys measured by TEM techniques
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (10): 4370-4379 [Abstract] (1035) [HTML 0 KB] [PDF 8871 KB] (593)
4413 Wu Yu-Xin, Zhu Jian-Jun, Zhao De-Gang, Liu Zong-Shun, Jiang De-Sheng, Zhang Shu-Ming, Wang Yu-Tian, Wang Hui, Chen Gui-Feng, Yang Hui
  The effect of single AlGaN interlayer on the structural properties of GaN epilayers grown on Si (111) substrates
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (10): 4413-4417 [Abstract] (1159) [HTML 0 KB] [PDF 2560 KB] (1192)
3985 Li Sheng, Li Feng-Li, Zhou Shao-Min, Wang Peng, Cheng Ke, Du Zu-Liang
  Highly sensitive room-temperature gas sensors based on hydrothermal synthesis of Cr2O3 hollow nanospheres
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (9): 3985-3989 [Abstract] (1047) [HTML 0 KB] [PDF 3313 KB] (1336)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 3, 65 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn