Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "62.23.Kn":
66802 Guoyu Xian, Jianshuo Zhang, Li Liu, Jun Zhou, Hongtao Liu, Lihong Bao, Chengmin Shen, Yongfeng Li, Zhihui Qin, Haitao Yang
  Scalable preparation of water-soluble ink of few-layered WSe2 nanosheets for large-area electronics
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (6): 66802-066802 [Abstract] (16) [HTML 0 KB] [PDF 2392 KB] (13)
60306 Yan-Chao She, Zhao Wei, Kai-Wu Luo, Yong Li, Yun Zhang, Wei-Xi Zhang
  Electronic and magnetic properties of semihydrogenated, fully hydrogenated monolayer and bilayer MoN2 sheets
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (6): 60306-060306 [Abstract] (164) [HTML 0 KB] [PDF 2434 KB] (154)
16102 Zhao-Jun Mo, Zhi-Hong Hao, Xiao-Jie Ping, Li-Na Kong, Hui Yang, Jia-Lin Cheng, Jun-Kai Zhang, Yong-Hao Jin, Lan Li
  Synthesized few-layers hexagonal boron nitride nanosheets
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 16102-016102 [Abstract] (202) [HTML 0 KB] [PDF 1928 KB] (179)
48102 Su-Na Fan, Ren-Wei Liu, Rui-Song Ma, Shan-Sheng Yu, Ming Li, Wei-Tao Zheng, Shu-Xin Hu
  Two-dimensional polyaniline nanosheets via liquid-phase exfoliation
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (4): 48102-048102 [Abstract] (315) [HTML 1 KB] [PDF 3219 KB] (253)
70505 Zhao Jun-Hua, Tan Rui-Qin, Yang Ye, Xu Wei, Li Jia, Shen Wen-Feng, Wu Guo-Qiang, Yang Xu-Feng, Song Wei-Jie
  Synthesis mechanism of heterovalent Sn2O3 nanosheets in oxidation annealing process
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (7): 70505-070505 [Abstract] (285) [HTML 1 KB] [PDF 686 KB] (536)
66202 Zhao Jun-Hua, Tan Rui-Qin, Yang Ye, Xu Wei, Li Jia, Shen Wen-Feng, Wu Guo-Qiang, Zhu You-Liang, Yang Xu-Feng, Song Wei-Jie
  Synthesis mechanism of nanoporous Sn3O4 nanosheets by hydrothermal process without any additives
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (6): 66202-066202 [Abstract] (163) [HTML 1 KB] [PDF 1517 KB] (338)
16105 Hui Du, Shijie Liu, Guoling Li, Liben Li, Xueshen Liu, Bingbing Liu
  Versatile GaInO3-sheet with strain-tunable electronic structure, excellent mechanical flexibility, and an ideal gap for photovoltaics
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 16105-016105 [Abstract] (181) [HTML 1 KB] [PDF 1250 KB] (71)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 7 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn