Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "61.72.S-":
46103 Xiu-Rong Qu, Yan-Yan Xu, Shu-Chen Lü, Jian-Min Hu
  Electrical properties of Ca3-xSmxCo4O9+δ ceramics preparedunder magnetic field
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (4): 46103-046103 [Abstract] (50) [HTML 1 KB] [PDF 1240 KB] (56)
26401 Weijie Li, Chongyu Wang
  Doping effects on the stacking fault energies of the γ' phase in Ni-based superalloys
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (2): 26401-026401 [Abstract] (84) [HTML 1 KB] [PDF 1631 KB] (111)
18101 Ming-Ming Guo, Shang-Sheng Li, Mei-Hua Hu, Tai-Chao Su, Jun-Zuo Wang, Guang-Jin Gao, Yue You, Yuan Nie
  Growth characteristics of type IIa large single crystal diamond with Ti/Cu as nitrogen getter in FeNi-C system
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (1): 18101-018101 [Abstract] (87) [HTML 1 KB] [PDF 1712 KB] (80)
28103 Fei Han, Shang-Sheng Li, Xue-Fei Jia, Wei-Qin Chen, Tai-Chao Su, Mei-Hua Hu, Kun-Peng Yu, Jian-Kang Wang, Yu-Min Wu, Hong-An Ma, Xiao-Peng Jia
  Inclusions in large diamond single crystals at different temperatures of synthesis
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 28103-028103 [Abstract] (142) [HTML 1 KB] [PDF 2160 KB] (255)
37105 Xue-Lan Hu, Ruo-Xi Zhao, Jiang-Ge Deng, Yan-Min Hu, Qing-Gong Song
  Effect of P impurity on mechanical properties of NiAlΣ5 grain boundary: From perspectives of stress and energy
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (3): 37105-037105 [Abstract] (196) [HTML 0 KB] [PDF 1323 KB] (135)
98101 Shi-Shuai Sun, Zhi-Hui Xu, Wen Cui, Xiao-Peng Jia, Hong-An Ma
  Synthesis of diamonds in Fe—C systems using nitrogen and hydrogen co-doped impurities under HPHT
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (9): 98101-098101 [Abstract] (215) [HTML 1 KB] [PDF 586 KB] (242)
23101 Xue-Lan Hu, Ruo-Xi Zhao, Yang Luo, Qing-Gong Song
  Effect of P impurity on NiAlΣ5 grain boundary from first-principles study
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (2): 23101-023101 [Abstract] (176) [HTML 1 KB] [PDF 1158 KB] (290)
88104 Guo-Feng Huang, You-Jin Zheng, Zhan-Chang Li, Qiang Gao, Zhuo Ma, Si-Ming Shi, Bao-Gang Jiang, He Zhao
  Effects of Mg on diamond growth and properties in Fe-C system under high pressure and high temperature condition
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (8): 88104-088104 [Abstract] (202) [HTML 1 KB] [PDF 1904 KB] (592)
36601 Xianglong Li, Ping Wu, Ruijie Yang, Dan Yan, Sen Chen, Shiping Zhang, Ning Chen
  Boron diffusion in bcc-Fe studied by first-principles calculations
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (3): 36601-036601 [Abstract] (252) [HTML 1 KB] [PDF 975 KB] (574)
118102 Zheng You-Jin, Huang Guo-Feng, Li Zhan-Chang, Zuo Gui-Hong
  Evolution of nitrogen structure in N-doped diamond crystal after high pressure and high temperature annealing treatment
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (11): 118102-118102 [Abstract] (229) [HTML 1 KB] [PDF 2055 KB] (483)
26102 S. Maletic, D. Maletic, I. Petronijevic, J. Dojcilovic, D. M. Popovic
  Dielectric and infrared properties of SrTiO3 single crystal doped by 3d (V, Mn, Fe, Ni) and 4f (Nd, Sm, Er) ions
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (2): 26102-026102 [Abstract] (189) [HTML 1 KB] [PDF 1092 KB] (1940)
107101 Chen Gang, Gao Shang-Peng
  Structure and electronic structure of S-doped graphitic C3N4 investigated by density functional theory
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (10): 107101-107101 [Abstract] (704) [HTML 1 KB] [PDF 3695 KB] (12169)
108102 Huang Guo-Feng, Yin Ji-Wen, Bai Hong-Bo, HuYi-Ga, Kai Li, Jing Jing, Ma Hong-An, Jia Xiao-Peng
  Influence of annealing treatment on as-grown Ib-type diamond crystal at a high temperature and high pressure
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (10): 108102-108102 [Abstract] (838) [HTML 1 KB] [PDF 8769 KB] (1093)
38103 Zhang Zhuang-Fei,Jia Xiao-Peng,Liu Xiao-Bing,Hu Mei-Hua,Li Yong,Yan Bing-Min,Ma Hong-An
  Synthesis and characterization of a single diamond crystal with a high nitrogen concentration
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (3): 38103-038103 [Abstract] (782) [HTML 1 KB] [PDF 316 KB] (977)
100301 Wang Li-Guo, Shen Chao, Zheng Hou-Zhi, Zhu Hui, Zhao Jian-Hua
  Stability of the positively charged manganese centre in GaAs heterostructures examined theoretically by the effective mass approximation calculation near the Γ critical point
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (10): 100301-100301 [Abstract] (823) [HTML 0 KB] [PDF 258 KB] (529)
78103 Huang Guo-Feng, Jia Xiao-Peng, Li Yong, Hu Mei-Hua, Li Zhan-Chang, Yan Bing-Min, Ma Hong-An
  Growth of gem-grade nitrogen-doped diamond crystals heavily doped with the addition of Ba(N3)2
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (7): 78103-078103 [Abstract] (926) [HTML 0 KB] [PDF 1811 KB] (939)
127001 Shi Li-Bin, Jin Jian-Wei, Zhang Tian-Qian
  Magnetic properties of nitrogen doped ZnO
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (12): 127001-127001 [Abstract] (1144) [HTML 0 KB] [PDF 836 KB] (1491)
127501 Zheng Lin, Lu Yi, Zhao Jian-Jun, Zhang Xiang-Qun, Xing Ru, Wu Hong-Ye, Jin Xiang, Zhou Min, Cheng Zhao-Hua
  Magnetic and transport properties of Dy substituted layered perovskite La1.3Sr1.7Mn2O7
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (12): 127501-127501 [Abstract] (1097) [HTML 0 KB] [PDF 196 KB] (651)
127807 Hu Long, Xu Xue-Wen, Lu Zun-Ming, Fan Ying, Li Yang-Xian, Tang Cheng-Chun
  Luminescence of Ce3+ in lanthanum silicon oxynitride
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (12): 127807-127807 [Abstract] (1176) [HTML 0 KB] [PDF 473 KB] (1791)
127808 Zhou Tian-Liang, Song Zhen, Song Xi-Ping, Bian Liu, Liu Quan-Lin
  A red oxide phosphor, Sr2ScAlO5:Eu2+ with perovskite-type structure, for white light-emitting diodes
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (12): 127808-127808 [Abstract] (1194) [HTML 0 KB] [PDF 239 KB] (1598)
118101 Huang Guo-Feng, Jia Xiao-Peng, Li Shang-Sheng, Zhang Ya-Fei, Li Yong, Zhao Ming, Ma Hong-An
  Synthesis of large diamond crystals containing high-nitrogen concentration at high pressure and high temperature using Ni-based solvent by temperature gradient method
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (11): 118101-118101 [Abstract] (757) [HTML 0 KB] [PDF 795 KB] (1899)
107101 Pu Hong-Bin, Cao Lin, Chen Zhi-Ming, Ren Jie, Nan Ya-Gong
  Modeling of 4H–SiC multi-floating-junction Schottky barrier diode
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (10): 107101-107101 [Abstract] (1127) [HTML 0 KB] [PDF 280 KB] (792)
107304 Nan Ya-Gong, Pu Hong-Bin, Cao Lin, Ren Jie
  Study and optimal simulation of 4H–SiC floating junction Schottky barrier diodes' structures and electric properties
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (10): 107304-107304 [Abstract] (993) [HTML 0 KB] [PDF 532 KB] (793)
84203 Chen Hong-Jian, Shi Li-Hong, Yan Wen-Bo, Chen Gui-Feng, Shen Jun, Shen Xu-Nan, Li Yang-Xian
  Study on UV-light-induced absorption in LiNbO3:Fe, Co crystal
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (8): 84203-084203 [Abstract] (1207) [HTML 0 KB] [PDF 594 KB] (652)
87101 Liu Jun, Chen Li, Dong Jian, Li Li, Dong Hui-Ning, Zheng Rui-Lun
  First-principles research on influence of C dopants on magnetic and electric properties of rocksalt MgS
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (8): 87101-087101 [Abstract] (1196) [HTML 0 KB] [PDF 279 KB] (723)
87103 Gao Pan, Wu Jing, Liu Qing-Ju, Zhou Wen-Fang
  First-principles study on anatase TiO2 codoped with nitrogen and praseodymium
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (8): 87103-087103 [Abstract] (1288) [HTML 0 KB] [PDF 357 KB] (2034)
87202 Song Qing-Wen, Zhang Yu-Ming, Zhang Yi-Men, Zhang Qian, Lü Hong-Liang
  Study of a double epi-layers SiC junction barrier Schottky rectifiers embedded P layer in the drift region
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (8): 87202-087202 [Abstract] (1298) [HTML 0 KB] [PDF 303 KB] (810)
87301 Yang Fang, Jin Kui-Juan, Huang Yan Hong, He Meng, Lü Hui-Bin, Yang Guo-Zhen
  The Sr content influence on the positive magnetoresistance in La1-xSrxMnO3/Si heterojunctions
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (8): 87301-087301 [Abstract] (1380) [HTML 0 KB] [PDF 349 KB] (707)
88105 Yin Hong-Xing, Li Meng-Meng, Yang He, Long Yun-Ze, Sun Xin
  Electrical resistance response of polyaniline films to water, ethanol, and nitric acid solution
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (8): 88105-088105 [Abstract] (1075) [HTML 0 KB] [PDF 218 KB] (1574)
63301 Li Jie, Wang Yu-Hua, Dong Qi-Zheng, Liu Ji-Di
  Photoluminescence properties of Y0.75-xGdxAl0.10BO3:Eu3+0.10, 0.05R3+ (R= Sc, Bi) (0.00≤x≤0.45)
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (6): 63301-063301 [Abstract] (1347) [HTML 0 KB] [PDF 226 KB] (589)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 54 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn