Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "61.46.Df":
18503 Byung-Ryool Hyun, Mikita Marus, Huaying Zhong, Depeng Li, Haochen Liu, Yue Xie, Weon-kyu Koh, Bing Xu, Yanjun Liu, Xiao Wei Sun
  Infrared light-emitting diodes based on colloidal PbSe/PbS core/shell nanocrystals
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (1): 18503-018503 [Abstract] (40) [HTML 1 KB] [PDF 1218 KB] (42)
128504 Haochen Liu, Huaying Zhong, Fankai Zheng, Yue Xie, Depeng Li, Dan Wu, Ziming Zhou, Xiao-Wei Sun, Kai Wang
  Near-infrared lead chalcogenide quantum dots: Synthesis and applications in light emitting diodes
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 128504-128504 [Abstract] (233) [HTML 1 KB] [PDF 6359 KB] (326)
86102 Zhaohui Shen, Pengjie Song, Bo Qiao, Jingyue Cao, Qiongyu Bai, Dandan Song, Zheng Xu, Suling Zhao, Gaoqian Zhang, Yuanjun Wu
  Impeding anion exchange to improve composition stability of CsPbX3 (X=Cl, Br) nanocrystals through facilely fabricated Cs4PbX6 shell
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 86102-086102 [Abstract] (109) [HTML 1 KB] [PDF 2159 KB] (94)
86101 Abida Perveen, Xin Zhang, Jia-Lun Tang, Deng-Bao Han, Shuai Chang, Luo-Gen Deng, Wen-Yu Ji, Hai-Zheng Zhong
  Sputtered gold nanoparticles enhanced quantum dot light-emitting diodes
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 86101-086101 [Abstract] (163) [HTML 1 KB] [PDF 3859 KB] (138)
56104 Xue Li, Da-Wei He, Yong-Sheng Wang, Yin Hu, Xuan Zhao, Chen Fu, Jing-Yan Wu
  Facile and controllable synthesis of molybdenum disulfide quantum dots for highly sensitive and selective sensing of copper ions
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 56104-056104 [Abstract] (111) [HTML 1 KB] [PDF 1921 KB] (295)
126104 Syed Zulfiqar, Zainab Iqbal, Jianguo Lü
  Zn-Cu-codoped SnO2 nanoparticles:Structural, optical, and ferromagnetic behaviors
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (12): 126104-126104 [Abstract] (133) [HTML 0 KB] [PDF 1218 KB] (229)
63601 Gui-Fang Shao, Meng Zhu, Ya-Li Shangguan, Wen-Ran Li, Can Zhang, Wei-Wei Wang, Ling Li
  Structural optimization of Au-Pd bimetallic nanoparticles with improved particle swarm optimization method
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 63601-063601 [Abstract] (136) [HTML 1 KB] [PDF 2783 KB] (210)
66102 Xuan Zhao, Da-Wei He, Yong-Sheng Wang, Yin Hu, Chen Fu, Xue Li
  Label-free tungsten disulfide quantum dots as a fluorescent sensing platform for highly efficient detection of copper (II) ions
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (6): 66102-066102 [Abstract] (180) [HTML 1 KB] [PDF 865 KB] (260)
56101 Hua-Dong Zeng, Zhi-Yang Zhu, Ji-Dong Zhang, Xin-Lu Cheng
  Diffusion and thermite reaction process of film-honeycomb Al/NiO nanothermite: Molecular dynamics simulations using ReaxFF reactive force field
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (5): 56101-056101 [Abstract] (162) [HTML 0 KB] [PDF 1716 KB] (384)
20701 Yaqiao Wu, Ming Hu, Yuming Tian
  Room temperature NO2-sensing properties of hexagonal tungsten oxide nanorods
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (2): 20701-020701 [Abstract] (163) [HTML 1 KB] [PDF 2516 KB] (509)
128502 Jin Cao, Jing-Wei Xie, Xiang Wei, Jie Zhou, Chao-Ping Chen, Zi-Xing Wang, Chulgyu Jhun
  Bright hybrid white light-emitting quantum dot device with direct charge injection into quantum dot
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (12): 128502-128502 [Abstract] (180) [HTML 1 KB] [PDF 697 KB] (311)
76107 Quan-Jun Li, Bing-Bing Liu
  High pressure structural phase transitions of TiO2 nanomaterials
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 76107-076107 [Abstract] (289) [HTML 1 KB] [PDF 5359 KB] (1154)
53601 Xin-Ze Lu, Gui-Fang Shao, Liang-You Xu, Tun-Dong Liu, Yu-Hua Wen
  Structural optimization and segregation behavior of quaternary alloy nanoparticles based on simulated annealing algorithm
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (5): 53601-053601 [Abstract] (222) [HTML 1 KB] [PDF 726 KB] (305)
46101 Tian-Tian Li, Tie Yang, Jia Fang, De-Kun Zhang, Jian Sun, Chang-Chun Wei, Sheng-Zhi Xu, Guang-Cai Wang, Cai-Chi Liu, Ying Zhao, Xiao-Dan Zhang
  Microstructure and lateral conductivity control of hydrogenated nanocrystalline silicon oxide and its application in a-Si:H/a-SiGe:H tandem solar cells
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (4): 46101-046101 [Abstract] (193) [HTML 0 KB] [PDF 825 KB] (345)
36102 Jin-Ping Zhang, Yang-Yang Zhang, Er-Ping Wang, Cui-Ming Tang, Xin-Lu Cheng, Qiu-Hui Zhang
  Size effect in the melting and freezing behaviors of Al/Ti core-shell nanoparticles using molecular dynamics simulations
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (3): 36102-036102 [Abstract] (215) [HTML 0 KB] [PDF 3524 KB] (329)
46102 Anjan Das, Atis Chandra Mandal, P. M. G. Nambissan
  Effect of size on momentum distribution of electrons around vacancies in NiO nanoparticles
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (4): 46102-046102 [Abstract] (196) [HTML 0 KB] [PDF 466 KB] (260)
33601 Liu Tun-Dong, Zheng Ji-Wen, Shao Gui-Fang, Fan Tian-E, Wen Yu-Hua
  Morphology and structural stability of Pt-Pd bimetallic nanoparticles
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (3): 33601-033601 [Abstract] (281) [HTML 0 KB] [PDF 1106 KB] (488)
86102 Jiang Tong-Tong, Shao Wei-Jia, Yin Nai-Qiang, Liu Ling, Song Jiang-Lu-Qi, Zhu Li-Xin, Xu Xiao-Liang
  Enhanced photoluminescence of CdSe quantum dots by the coupling of Ag nanocube and Ag film
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (8): 86102-086102 [Abstract] (356) [HTML 1 KB] [PDF 556 KB] (414)
87805 Bowen Tian, Wafa' T. Al-Jamal, Kostas Kostarelos
  The engineering of doxorubicin-loaded liposome-quantum dot hybrids for cancer theranostics
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (8): 87805-087805 [Abstract] (139) [HTML 1 KB] [PDF 591 KB] (228)
58106 Zhang Pei-Zeng, Li Rui-Shan, Pan Xiao-Jun, Xie Er-Qing
  Fabrication of ZnO nanoparticles-embedded hydrogenated diamond-like carbon films by electrochemical deposition technique
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (5): 58106-058106 [Abstract] (200) [HTML 1 KB] [PDF 609 KB] (627)
77402 Tao Ye-Liao, Zuo Yu-Hua, Zheng Jun, Xue Chun-Lai, Cheng Bu-Wen, Wang Qi-Ming, Xu Jun
  Substrate-induced stress in silicon nanocrystal/SiO2 multilayer structure
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (7): 77402-077402 [Abstract] (732) [HTML 1 KB] [PDF 2265 KB] (591)
127501 Pan Feng, Guo Ying, Cheng Feng-Feng, Fa Tao, Yao Shu-De
  Synthesis of ZnFe2O4 nanomagnets by Fe-ion implantation into ZnO and post-annealing
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (12): 127501-127501 [Abstract] (897) [HTML 1 KB] [PDF 674 KB] (1510)
118102 Ding Peng, Liu Fa-Min, Zhou Chuang-Cang, Zhong Wen-Wu, Zhang Huan, Cai Lu-Gang, Zeng Le-Gui
  Structure, room-temperature magnetic and optical properties of Mn-doped TiO2 nano powders prepared by the sol–gel process
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (11): 118102-118102 [Abstract] (706) [HTML 0 KB] [PDF 4128 KB] (1947)
107205 Liu Fei, Mo Fu-Yao, Li Li, Su Zan-Jia, Huang Ze-Qiang, Deng Shao-Zhi, Chen Jun, Xu Ning-Sheng
  No-catalyst growth of vertically-aligned AlN nanocone field electron emitter arrays with high emission performance at low temperature
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (10): 107205-107205 [Abstract] (889) [HTML 0 KB] [PDF 10226 KB] (543)
86106 Xiao Hong-Di, Mao Hong-Zhi, Lin Zhao-Jun, Ma Hong-Lei
  Effect of high temperature annealing on strain and band gap of GaN nanoparticles
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (8): 86106-086106 [Abstract] (1250) [HTML 0 KB] [PDF 727 KB] (1074)
65205 Yuan Yuan, Ye Chao, Huang Hong-Wei, Shi Guo-Feng, Ning Zhao-Yuan
  Structural evolution of silicone oil liquid exposed to Ar plasma
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (6): 65205-065205 [Abstract] (1220) [HTML 0 KB] [PDF 2388 KB] (708)
66102 Ding Hao, Shen Cheng-Min, Hui Chao, Xu Zhi-Chuan, Li Chen, Tian Yuan, Shi Xue-Zhao, Gao Hong-Jun
  Synthesis and properties of Au-Fe3O4 and Ag-Fe3O4 heterodimeric nanoparticles
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (6): 66102-066102 [Abstract] (1423) [HTML 0 KB] [PDF 5786 KB] (789)
68101 He An-He, Zhang Yong, Zhu Xue-Hui, Chen Xian-Wen, Fan Guang-Han, He Miao
  Improved light extraction of GaN-based light-emitting diodes with surface-textured indium tin oxide electrodes by nickel nanoparticle mask dry-etching
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (6): 68101-068101 [Abstract] (989) [HTML 0 KB] [PDF 2200 KB] (1665)
18107 Xiang Xia, Chen Meng, Chen Mei-Yan, Zu Xiao-Tao, Zhu Sha, Wang Lu-Min
  Optical and structural properties of Ge-ion-implanted fused silica after annealing in different ambient conditions
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (1): 18107-018107 [Abstract] (875) [HTML 0 KB] [PDF 3620 KB] (607)
4552 Yan Jun-Feng, Zhang Zhi-Yong, You Tian-Gui, Zhao Wu, Yun Jiang-Ni, Hang Fu-Chun, Zhang Xiao-Dan
  Effect of polyacrylamide on morphology and electromagnetic properties of chrysanthemum-like ZnO particles
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (10): 4552-4557 [Abstract] (996) [HTML 0 KB] [PDF 4443 KB] (660)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 43 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn