Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "61.05.cp":
83301 Liang Li, Yu-Lu Zheng, Yu-Xin Hu, Fang-Fei Li, Qiang Zhou, Tian Cui
  Photoluminescence in wide band gap corundum Mg4Ta2O9 single crystals
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 83301-083301 [Abstract] (15) [HTML 1 KB] [PDF 843 KB] (12)
86401 Lun Xiong, Qiang Li, Cheng-Fu Yang, Qing-Shuang Xie, Jun-Ran Zhang
  A high-pressure study of Cr3C2 by XRD and DFT
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (8): 86401-086401 [Abstract] (14) [HTML 1 KB] [PDF 1286 KB] (16)
58102 Hadi Savaloni, Rezvan Karami, Helma Sadat Bahari, Fateme Abdi
  Influence of N+ implantation on structure, morphology, and corrosion behavior of Al in NaCl solution
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (5): 58102-058102 [Abstract] (38) [HTML 1 KB] [PDF 3471 KB] (40)
36102 Lei Duan, Xian-Cheng Wang, Jun Zhang, Jian-Fa Zhao, Li-Peng Cao, Wen-Min Li, Run-Ze Yu, Zheng Deng, Chang-Qing Jin
  Synthesis, structure, and properties of Ba9Co3Se15 with one-dimensional spin chains
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (3): 36102-036102 [Abstract] (94) [HTML 1 KB] [PDF 1055 KB] (92)
127701 De-Gang Xu, Xian-Li Zhu, Yu-Ye Wang, Ji-Ning Li, Yi-Xin He, Zi-Bo Pang, Hong-Juan Cheng, Jian-Quan Yao
  Optical-induced dielectric tunability properties of DAST crystal in THz range
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 127701-127701 [Abstract] (78) [HTML 1 KB] [PDF 840 KB] (73)
128104 Liang Li, Xiaohan Wang, Ying Liu, Fangfei Li, Qiang Zhou, Tian Cui
  Optical phonon behavior and magnetism of columbite Zn0.8Co0.2Nb2O6
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 128104-128104 [Abstract] (100) [HTML 1 KB] [PDF 751 KB] (81)
96402 Yanping Huang, Xiaoli Haung, Xin Wang, Wenting Zhang, Di Zhou, Qiang Zhou, Bingbing Liu, Tian Cui
  Structural transitions in NaNH2 via recrystallization under high pressure
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (9): 96402-096402 [Abstract] (103) [HTML 1 KB] [PDF 1245 KB] (101)
86101 Cong Wang, Yong-Quan Guo, Shuo-Wang Yang
  Crystal structure and magnetic properties of disordered alloy ErGa3- xMnx
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 86101-086101 [Abstract] (81) [HTML 1 KB] [PDF 1059 KB] (67)
88103 Fei Cheng, Yue-Wen Li, Hong Zhao, Xiang-Qian Xiu, Zhi-Tai Jia, Duo Liu, Xue-Mei Hua, Zi-Li Xie, Tao Tao, Peng Chen, Bin Liu, Rong Zhang, You-Dou Zheng
  Study on the nitridation of β-Ga2O3 films
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 88103-088103 [Abstract] (107) [HTML 1 KB] [PDF 7705 KB] (81)
76109 Min Wang, Wen-Shu Shen, Xiao-Dong Li, Yan-Chun Li, Guo-Zhao Zhang, Cai-Long Liu, Lin Zhao, Shu-Peng Lv, Chun-Xiao Gao, Yong-Hao Han
  Isostructural phase transition-induced bulk modulus multiplication in dopant-stabilized ZrO2 solid solution
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 76109-076109 [Abstract] (118) [HTML 1 KB] [PDF 631 KB] (84)
76401 Yi-Lan Liang, Zhen Yao, Xue-Tong Yin, Peng Wang, Li-Xia Li, Dong Pan, Hai-Yan Li, Quan-Jun Li, Bing-Bing Liu, Jian-Hua Zhao
  Semiconductor-metal transition in GaAs nanowires under high pressure
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 76401-076401 [Abstract] (145) [HTML 1 KB] [PDF 890 KB] (129)
66402 Xin Ma, Zhi-Hui Li, Xiao-Ling Jing, Hong-Kai Gu, Hui Tian, Qing Dong, Peng Wang, Ran Liu, Bo Liu, Quan-Jun Li, Zhen Yao, Bing-Bing Liu
  Pressure-induced isostructural phase transition in α-Ni(OH)2 nanowires
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (6): 66402-066402 [Abstract] (131) [HTML 1 KB] [PDF 2533 KB] (118)
36201 Dong-Liang Yang, Jing Liu, Chuan-Long Lin, Qiu-Min Jing, Yi Zhang, Yu Gong, Yan-Chun Li, Xiao-Dong Li
  Phase transitions in bismuth under rapid compression
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (3): 36201-036201 [Abstract] (195) [HTML 1 KB] [PDF 456 KB] (144)
26101 Nandeibam Nilima, M Maisnam, Sumitra Phanjoubam
  Enhanced structural and magnetic properties of microwave sintered Li-Ni-Co ferrites prepared by sol-gel method
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 26101-026101 [Abstract] (127) [HTML 1 KB] [PDF 3079 KB] (127)
16104 Ting-Ting Yan, Dong-Yang Xi, Jun-Hai Wang, Xu-Feng Fan, Ye Wan, Li-Xiu Zhang, Kai Wang
  High-pressure-induced phase transition in cinchomeronic acid polycrystalline form-I
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 16104-016104 [Abstract] (103) [HTML 1 KB] [PDF 1454 KB] (91)
16402 Yong-Qing Hu, Lun Xiong, Xing-Quan Liu, Hong-Yuan Zhao, Guang-Tao Liu, Li-Gang Bai, Wei-Ran Cui, Yu Gong, Xiao-Dong Li
  Equation of state of LiCoO2 under 30 GPa pressure
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (1): 16402-016402 [Abstract] (139) [HTML 1 KB] [PDF 566 KB] (112)
56101 Hong-xia Gong, Zi-li Kou, Cong Fan, Hao Liang, Qi-ming Wang, Lei-lei Zhang, Fang Peng, Ming Yang, Xiao-lin Ni, Jing Liu
  Compression behavior and phase transition of β-Si3N4 under high pressure
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 56101-056101 [Abstract] (173) [HTML 1 KB] [PDF 1622 KB] (156)
36101 Lun Xiong, Jing Liu
  Structural phase transition, strength, and texture in vanadium at high pressure under nonhydrostatic compression
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (3): 36101-036101 [Abstract] (135) [HTML 1 KB] [PDF 1207 KB] (228)
26101 Yong Li, Xue-Fang Dai, Guo-Dong Liu, Zhi-Yang Wei, En-Ke Liu, Xiao-Lei Han, Zhi-Wei Du, Xue-Kui Xi, Wen-Hong Wang, Guang-Heng Wu
  Structural, magnetic properties, and electronic structure of hexagonal FeCoSn compound
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 26101-026101 [Abstract] (225) [HTML 1 KB] [PDF 2156 KB] (227)
26201 Lei-hao Feng, Qi-wei Hu, Li Lei, Lei-ming Fang, Lei Qi, Lei-lei Zhang, Mei-fang Pu, Zi-li Kou, Fang Peng, Xi-ping Chen, Yuan-hua Xia, Yohei Kojima, Hiroaki Ohfuji, Duan-wei He, Bo Chen, Tetsuo Irifune
  Neutron powder diffraction and high-pressure synchrotron x-ray diffraction study of tantalum nitrides
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (2): 26201-026201 [Abstract] (248) [HTML 1 KB] [PDF 1967 KB] (213)
18202 Guangchao Yin, Hong Yin, Meiling Sun, Wei Gao
  Pressure-induced structural evolution of apatite-type La9.33Si6O26
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (1): 18202-018202 [Abstract] (148) [HTML 1 KB] [PDF 1620 KB] (151)
126101 Yan-Xia Yan, Meng Liu, Mei-Juan Hu, Hong-Zhi Zhu, Huan Wang
  Structural and size evolution of indium nanoparticles embedded in aluminum synthesized by ion implantation
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (12): 126101-126101 [Abstract] (137) [HTML 0 KB] [PDF 385 KB] (165)
116202 Yin-Juan Liu, Jia-Wei Zhang, Duan-Wei He, Chao Xu, Qi-Wei Hu, Lei Qi, A-Kun Liang
  Exploring the compression behavior of HP-BiNbO4 under high pressure
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (11): 116202-116202 [Abstract] (176) [HTML 1 KB] [PDF 1293 KB] (207)
90703 Qian Zhang, Xiang Wu, Shan Qin
  Pressure-induced phase transition of B-type Y2O3
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (9): 90703-090703 [Abstract] (282) [HTML 1 KB] [PDF 356 KB] (310)
87502 A Asif, M Hassan, S Riaz, S Naseem, S S Hussain
  Effects of Zr substitution on structural, morphological, and magnetic properties of bismuth iron oxide phases
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (8): 87502-087502 [Abstract] (191) [HTML 1 KB] [PDF 3017 KB] (274)
53101 Hao Liang, Fang Peng, Cong Fan, Qiang Zhang, Jing Liu, Shi-Xue Guan
  Structural stability of ultra-high temperature refractory material MoSi2 and Mo5Si3 under high pressure
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (5): 53101-053101 [Abstract] (205) [HTML 1 KB] [PDF 530 KB] (405)
120702 Qiu-Min Jing, Yu-Hong Cao, Yi Zhang, Shou-Rui Li, Qiang He, Qi-Yue Hou, Sheng-Gang Liu, Lei Liu, Yan Bi, Hua-Yun Geng, Qiang Wu
  Evidence of polymorphic transformations of Sn under high pressure
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (12): 120702-120702 [Abstract] (191) [HTML 1 KB] [PDF 379 KB] (205)
76101 Shu-Wen Yang, Fang Peng, Wen-Tao Li, Qi-Wei Hu, Xiao-Zhi Yan, Li Lei, Xiao-Dong Li, Duan-Wei He
  Behaviors of Zn2GeO4 under high pressure and high temperature
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 76101-076101 [Abstract] (176) [HTML 1 KB] [PDF 700 KB] (585)
76106 Jing Liu
  High pressure x-ray diffraction techniques with synchrotron radiation
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 76106-076106 [Abstract] (315) [HTML 1 KB] [PDF 4627 KB] (1065)
26101 Han Zhang, Shifeng Jin, Liwei Guo, Shijie Shen, Zhiping Lin, Xiaolong Chen
  Bandgap narrowing in the layered oxysulfide semiconductor Ba3Fe2O5Cu2S2: Role of FeO2 layer
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (2): 26101-026101 [Abstract] (199) [HTML 1 KB] [PDF 1990 KB] (373)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 5, 136 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn