Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "61.05.cj":
26103 Zhi-Sen Jiang, Shao-Feng Li, Zheng-Rui Xu, Dennis Nordlund, Hendrik Ohldag, Piero Pianetta, Jun-Sik Lee, Feng Lin, Yi-Jin Liu
  Revealing the inhomogeneous surface chemistry on the spherical layered oxide polycrystalline cathode particles
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (2): 26103-026103 [Abstract] (131) [HTML 1 KB] [PDF 1596 KB] (101)
16101 Guoxi Ren, Nian Zhang, Xuefei Feng, Hui Zhang, Pengfei Yu, Shun Zheng, Deng Zhou, Zongwang Tian, Xiaosong Liu
  Photon-in/photon-out endstation for studies of energy materials at beamline 02B02 of Shanghai Synchrotron Radiation Facility
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (1): 16101-016101 [Abstract] (116) [HTML 1 KB] [PDF 2039 KB] (67)
56103 Hai-Bo Wang, Zhen-Lin Luo, Yuan-Jun Yang, Qing-Qing Liu, Si-Xia Hu, Meng-Meng Yang, Chang-Qing Jin, Chen Gao
  Low temperature Pmmm and C2/m phases in Sr2CuO3+δ high temperature superconductor
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (5): 56103-056103 [Abstract] (123) [HTML 1 KB] [PDF 1326 KB] (97)
88801 Ying-Ying Du, De-Qu Lin, Guang-Hua Chen, Xin-Yuan Bai, Long-Xi Wang, Rui Wu, Jia-Ou Wang, Hai-Jie Qian, Hong-Nian Li
  Electronic states and molecular orientation of ITIC film
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 88801-088801 [Abstract] (200) [HTML 1 KB] [PDF 647 KB] (136)
37503 Jian-Hong Dai, Qing Zhao, Qian Sun, Shuo Zhang, Xiao Wang, Xu-Dong Shen, Zhe-Hong Liu, Xi Shen, Ri-Cheng Yu, Ting-Shan Chan, Lun-Xiong Li, Guang-Hui Zhou, Yi-feng Yang, Chang-Qing Jin, You-Wen Long
  Formation of unusual Cr5+ charge state in CaCr0.5Fe0.5O3 perovskite
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (3): 37503-037503 [Abstract] (221) [HTML 1 KB] [PDF 2310 KB] (211)
16602 Liang Zhang(张喨), Ning Li(李宁), Hui-Qiong Wang(王惠琼), Yufeng Zhang(张宇锋), Fei Ren(任飞), Xia-Xia Liao(廖霞霞), Ya-Ping Li(李亚平), Xiao-Dan Wang(王小丹), Zheng Huang(黄政), Yang Dai(戴扬), Hao Yan(鄢浩), Jin-Cheng Zheng(郑金成)
  Tuning the thermal conductivity of strontium titanate through annealing treatments
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (1): 16602-016602 [Abstract] (191) [HTML 1 KB] [PDF 720 KB] (517)
108103 Hai-Yan Chen, Shi-Kai Xiang, Xiao-Zhen Yan, Li-Rong Zheng, Yi Zhang, Sheng-Gang Liu, Yan Bi
  Phase transition of solid bismuth under high pressure
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (10): 108103-108103 [Abstract] (280) [HTML 1 KB] [PDF 2435 KB] (310)
76105 Dong-hua Li, Hui-Qiong Wang, Hua Zhou, Ya-Ping Li, Zheng Huang, Jin-Cheng Zheng, Jia-Ou Wang, Hai-jie Qian, Kurash Ibrahim, Xiaohang Chen, Huahan Zhan, Yinghui Zhou, Junyong Kang
  Influence of nitrogen and magnesium doping on the properties of ZnO films
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (7): 76105-076105 [Abstract] (190) [HTML 1 KB] [PDF 752 KB] (839)
48701 Mei-Juan Yu, Yu Wang, Wei Xu
  X-ray absorption near-edge structure study on the configuration of Cu2+/histidine complexes at different pH values
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (4): 48701-048701 [Abstract] (160) [HTML 1 KB] [PDF 696 KB] (339)
20701 Qing Zhao(赵庆), Yun-Yu Yin(殷云宇), Jian-Hong Dai(戴建洪), Xi Shen(沈希), Zhi-Wei Hu(胡志伟), Jun-Ye Yang(杨俊叶), Qing-Tao Wang(王清涛), Ri-Cheng Yu(禹日成), Xiao-Dong Li(李晓东), You-Wen Long(龙有文)
  A-site ordered perovskiteCaCu3Cu2Ir2O12-δ with square-planar and octahedral coordinated Cu ions
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (2): 20701-020701 [Abstract] (256) [HTML 1 KB] [PDF 1074 KB] (317)
86101 Li Ying-Jie, Haschaolu W, Wurentuya, Song Zhi-Qiang, Ou Zhi-Qiang, Tegus O, Nakai Ikuo
  Extended x-ray absorption fine structure study of MnFeP0.56Si0.44 compound
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (8): 86101-086101 [Abstract] (252) [HTML 1 KB] [PDF 524 KB] (256)
56804 Liu Ai-Ping, Liu Min, Yu Jian-Can, Qian Guo-Dong, Tang Wei-Hua
  Structural characteristics of surface-functionalized nitrogen-doped diamond-like carbon films and effective adjustment to cell attachment
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (5): 56804-056804 [Abstract] (278) [HTML 1 KB] [PDF 790 KB] (474)
48102 Zhang Lin, Ma Guo-Jia, Lin Guo-Qiang, Ma He, Han Ke-Chang
  Influences of nitrogen flow rate on the structures and properties of Ti and N co-doped diamond-like carbon films deposited by arc ion plating
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (4): 48102-048102 [Abstract] (222) [HTML 1 KB] [PDF 555 KB] (320)
2734 Zhang Hui, Liu Ying-Shu, Wang Bao-Yi, Wei Long, Kui Re-Xi, Qian Hai-Jie
  X-ray absorption near the edge structure and x-ray photoelectron spectroscopy studies on pyrite prepared by thermally sulfurizing iron films
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (7): 2734-2738 [Abstract] (981) [HTML 0 KB] [PDF 695 KB] (1026)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 14 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn