Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "61.05.C-":
18101 Ming-Ming Guo, Shang-Sheng Li, Mei-Hua Hu, Tai-Chao Su, Jun-Zuo Wang, Guang-Jin Gao, Yue You, Yuan Nie
  Growth characteristics of type IIa large single crystal diamond with Ti/Cu as nitrogen getter in FeNi-C system
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (1): 18101-018101 [Abstract] (100) [HTML 1 KB] [PDF 1712 KB] (93)
126202 Bowen Zhang, Chao An, Yonghui Zhou, Xuliang Chen, Ying Zhou, Chunhua Chen, Yifang Yuan, Zhaorong Yang
  Structural and electrical transport properties of Dirac-like semimetal PdSn4 under high pressure
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (12): 126202-126202 [Abstract] (73) [HTML 1 KB] [PDF 3323 KB] (114)
88802 Xiang Li, Zhiqun He, Mengjie Sun, Huimin Zhang, Zebang Guo, Yajun Xu, Han Li, Chunjun Liang, Xiping Jing
  Exploring alkylthiol additives in PBDB-T:ITIC blended active layers for solar cell applications
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (8): 88802-088802 [Abstract] (122) [HTML 1 KB] [PDF 3331 KB] (139)
76102 Feng Jin, Jian-Ting Ji, Chao Xie, Yi-Meng Wang, Shu-Na He, Lei Zhang, Zhao-Rong Yang, Feng Yan, Qing-Ming Zhang
  Characterization of structural transitions and lattice dynamics of hybrid organic-inorganic perovskite CH3NH3PbI3
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 76102-076102 [Abstract] (97) [HTML 1 KB] [PDF 1486 KB] (115)
27401 San-Sheng Wang, Fang Li, Han Wu, Yu Zhang, Suleman Muḥammad, Peng Zhao, Xiao-Yun Le, Zhi-Song Xiao, Li-Xiang Jiang, Xue-Dong Ou, Xiao-Ping Ouyang
  Low-energy (40 keV) proton irradiation of YBa2Cu3O7-x thin films:Micro-Raman characterization and electrical transport properties
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 27401-027401 [Abstract] (108) [HTML 1 KB] [PDF 2452 KB] (215)
28103 Fei Han, Shang-Sheng Li, Xue-Fei Jia, Wei-Qin Chen, Tai-Chao Su, Mei-Hua Hu, Kun-Peng Yu, Jian-Kang Wang, Yu-Min Wu, Hong-An Ma, Xiao-Peng Jia
  Inclusions in large diamond single crystals at different temperatures of synthesis
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (2): 28103-028103 [Abstract] (153) [HTML 1 KB] [PDF 2160 KB] (272)
76101 Xiao-Juan Zhou, Ju-Zhou Tao, Han Guo, He Lin
  Atomic pair distribution function method development at the Shanghai Synchrotron Radiation Facility
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (7): 76101-076101 [Abstract] (203) [HTML 1 KB] [PDF 1764 KB] (257)
16102 Meng Xiang-Xu, Fan Jing, Bao Kuo, Li Fang-Fei, Huang Xiao-Li, Li Yan, Tian Fu-Bo, Duan De-Fang, Jin Xi-Lian, Zhu Pin-Wen, He Zhi, Zhou Qiang, Gao Chun-Xiao, Liu Bing-Bing, Cui Tian
  Structural stability and electrical properties of AlB2-type MnB2 under high pressure
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (1): 16102-016102 [Abstract] (214) [HTML 1 KB] [PDF 379 KB] (723)
46101 Yang Sen, Bao Hui-Xin, Zhou Chao, Wang Yu, Ren Xiao-Bing, Song Xiao-Ping, Yoshitaka Matsushita, Yoshio Katsuya, Masahiko Tanaka, Keisuke Kobayashi
  Structural changes concurrent with ferromagnetic transition
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (4): 46101-046101 [Abstract] (530) [HTML 1 KB] [PDF 1350 KB] (1448)
116101 Yin Nai-Qiang, Liu Ling, Lei Jie-Mei, Liu Yan-Song, Gong Mao-Gang, Wu Yi-Zhi, Zhu Li-Xin, Xu Xiao-Liang
  Preparation and characterization of nontoxic magnetic-luminescent nanoprobe
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (11): 116101-116101 [Abstract] (659) [HTML 1 KB] [PDF 2440 KB] (1142)
86101 Zhang Ri-Chen, Liu Ling, Xu Xiao-Liang
  Synthesis and characteristics of multifunctional Fe3O4–SiO2–CdS magnetic-fluorescent nanocomposites
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (8): 86101-086101 [Abstract] (972) [HTML 0 KB] [PDF 1484 KB] (1170)
58701 Qi Jian-Xun, Jiang Fan
  The balance of flexibility and rigidity in the active site residues of hen egg white lysozyme
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (5): 58701-058701 [Abstract] (891) [HTML 0 KB] [PDF 336 KB] (604)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 12 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn