Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "42.79.Fm":
104205 Bao-Qin Lin, Lin-Tao Lv, Jian-Xin Guo, Zu-Liang Wang, Shi-Qi Huang, Yan-Wen Wang
  Ultra-wideband linear-to-circular polarization conversion metasurface
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (10): 104205-104205 [Abstract] (17) [HTML 1 KB] [PDF 762 KB] (7)
117801 Chun Guo, Bin-Cheng Li, Ming-Dong Kong, Da-Wei Lin
  Effects of deposition temperature on optical properties of MgF2 over-coated Al mirrors in the VUV
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (11): 117801-117801 [Abstract] (84) [HTML 1 KB] [PDF 590 KB] (76)
104209 Li-Fei Tian, Ying-Xin Kuang, Zhong-Chao Fan, Zhi-Yong Li
  Low insertion loss silicon-based spatial light modulator with high reflective materials outside Fabry-Perot cavity
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (10): 104209-104209 [Abstract] (97) [HTML 1 KB] [PDF 1528 KB] (98)
94215 Hu Long, Xuan-Ke Zeng, Yi Cai, Xiao-Wei Lu, Hong-Yi Chen, Shi-Xiang Xu, Jing-Zhen Li
  Properties of metal-insulator-metal waveguide loop reflector
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (9): 94215-094215 [Abstract] (166) [HTML 1 KB] [PDF 805 KB] (97)
74208 Mingsong Chen, Lulu Pan, Yuanfu Lu, Guangyuan Li
  Unidirectional plasmonic Bragg reflector based on longitudinally asymmetric nanostructures
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (7): 74208-074208 [Abstract] (115) [HTML 1 KB] [PDF 1039 KB] (102)
84212 Somayyeh Asgari, Hossein Rajabloo, Nosrat Granpayeh, Homayoon Oraizi
  Tunable graphene-based mid-infrared band-pass planar filter and its application
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (8): 84212-084212 [Abstract] (209) [HTML 1 KB] [PDF 2731 KB] (279)
54204 Bao-Qin Lin, Jian-Xin Guo, Bai-Gang Huang, Lin-Bo Fang, Peng Chu, Xiang-Wen Liu
  Wideband linear-to-circular polarization conversion realized by a transmissive anisotropic metasurface
    Chin. Phys. B   2018 Vol.27 (5): 54204-054204 [Abstract] (115) [HTML 1 KB] [PDF 1201 KB] (365)
124216 Hui Zou, Hui Xiong, Yun-Shan Zhang, Yong Ma, Jia-Jin Zheng
  Ultra-broadband polarization splitter based on graphene layer-filled dual-core photonic crystal fiber
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (12): 124216-124216 [Abstract] (170) [HTML 0 KB] [PDF 666 KB] (230)
77801 Huasong Liu, Xiao Yang, Lishuan Wang, Hongfei Jiao, Yiqin Ji, Feng Zhang, D an Liu, Chenghui Jiang, Yugang Jiang, Deying Chen
  Accuracy design of ultra-low residual reflection coatingsfor laser optics
    Chin. Phys. B   2017 Vol.26 (7): 77801-077801 [Abstract] (141) [HTML 1 KB] [PDF 1782 KB] (188)
114213 Wenjing Fang, Yongqing Huang, Xiaofeng Duan, Kai Liu, Jiarui Fei, Xiaomin Ren
  High-reflectivity high-contrast grating focusing reflector on silicon-on-insulator wafer
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (11): 114213-114213 [Abstract] (275) [HTML 1 KB] [PDF 1221 KB] (318)
90602 Lingliang Liang, Jinshou Tian,Tao Wang, Shengli Wu, Fuli Li, Junfeng Wang, Guilong Gao
  Ultrafast optical beam deflection in a pump probe configuration
    Chin. Phys. B   2016 Vol.25 (9): 90602-090602 [Abstract] (195) [HTML 1 KB] [PDF 2991 KB] (336)
34213 Zheng Gai-Ge, Xu Lin-Hua, Pei Shi-Xin, Chen Yun-Yun
  Subwavelength beam manipulation via multiple-metal slits coupled by disk-shaped nanocavity
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (3): 34213-034213 [Abstract] (134) [HTML 1 KB] [PDF 483 KB] (465)
104212 Zheng Gai-Ge, Wu Yi-Gen, Xu Lin-Hua
  Optical phase front control in a metallic grating with equally spaced alternately tapered slits
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (10): 104212-104212 [Abstract] (176) [HTML 1 KB] [PDF 3530 KB] (595)
47808 M Afshari Bavil, Sun Xiu-Dong
  A compact frequency selective stop-band splitter by using Fabry–Perot nanocavity in a T-shape waveguide
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (4): 47808-047808 [Abstract] (195) [HTML 1 KB] [PDF 854 KB] (491)
100305 Meng Xiang-Guo, Wang Ji-Suo, Zhang Xiao-Yan
  A new bipartite entangled state describing the parametric down-conversion process and its applications in quantum optics
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (10): 100305-100305 [Abstract] (717) [HTML 1 KB] [PDF 100 KB] (606)
64220 Zhu Qing-Yi, Fu Yong-Qi, Hu De-Qing, Zhang Zhi-Min
  A novel optical beam splitter based on photonic crystal with hybrid lattices
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (6): 64220-064220 [Abstract] (1001) [HTML 1 KB] [PDF 180 KB] (779)
30304 Zhang Bao-Lai,Meng Xiang-Guo,Wang Ji-Suo
  Generation of a new bipartite coherent-entangled state and its applications
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (3): 30304-030304 [Abstract] (778) [HTML 1 KB] [PDF 109 KB] (489)
50303 Meng Xiang-Guo, Wang Ji-Suo, Liang Bao-Long
  Some applications of a new coherent-entangled state in two-mode Fock space
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (5): 50303-050303 [Abstract] (909) [HTML 0 KB] [PDF 200 KB] (666)
44201 Zhao Yan-Zhong, Sun Hua-Yan, Song Feng-Hua
  Double-distance propagation of Gaussian beams passing through a tilted cat-eye optical lens in a turbulent atmosphere
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (4): 44201-044201 [Abstract] (970) [HTML 0 KB] [PDF 5122 KB] (1239)
74203 Jin Xiao, Shui Min, Wang Yu-Xiao, Li Chang-Wei, Yang Jun-Yi, Zhang Xue-Ru, Yang Kun, Song Ying-Lin
  Theory of Z-scan technique using Gaussian—Bessel beams with a phase object
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (7): 74203-074203 [Abstract] (944) [HTML 0 KB] [PDF 214 KB] (1507)
5326 Zhao Hua-Jun, Peng Yong-Jun, Tan Ju, Liao Chang-Rong, Li Peng, Ren Xiao-Xia
  Optimal design of sub-wavelength metal rectangular gratings for polarizing beam splitter based on effective medium theory
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (12): 5326-5330 [Abstract] (1148) [HTML 0 KB] [PDF 199 KB] (1348)
3706 Shen Hong-Wu, Wang Hong-Fu, Ji Xin, Zhang Shou
  Generation of a χ-type four-atom entangled state
    Chin. Phys. B   2009 Vol.18 (9): 3706-3709 [Abstract] (1122) [HTML 0 KB] [PDF 179 KB] (756)
2553 Ren Gang, Zheng Wan-Hua, Wang Ke, Du Xiao-Yu, Xing Ming-Xin, Chen Liang-Hui
  Design of a compact polarization beam splitter based on a deformed photonic crystal directional coupler
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (7): 2553-2556 [Abstract] (1025) [HTML 0 KB] [PDF 317 KB] (501)
1263 He Guang-Qiang, Zhu Si-Wei, Guo Hong-Bin, Zeng Gui-Hua
  Security of quantum key distribution using two-mode squeezed states against optimal beam splitter attack
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (4): 1263-1268 [Abstract] (1063) [HTML 0 KB] [PDF 230 KB] (735)
640 Zhang Li-Hua, Dong Ping, Cao Zhuo-Liang
  Scheme for entanglement concentration of unknown W class states via linear optics
    Chin. Phys. B   2007 Vol.16 (3): 640-643 [Abstract] (1076) [HTML 0 KB] [PDF 241 KB] (654)
707 Deng Lian-Zhong, Xia Yong, Yin Jian-Ping
  Electrostatic surface guiding of cold polar molecules with a single charged wire
    Chin. Phys. B   2007 Vol.16 (3): 707-717 [Abstract] (994) [HTML 0 KB] [PDF 1390 KB] (610)
2947 Li Hong-Rong, Li Fu-Li, Yang Yang
  Entangling two single-mode Gaussian states by use of a beam splitter
    Chin. Phys. B   2006 Vol.15 (12): 2947-2952 [Abstract] (901) [HTML 0 KB] [PDF 967 KB] (573)
488 Cai Xin-Hua, Guo Jie-Rong, Nie Jian-Jun, Jia Jin-Ping
  Entanglement diversion and quantum teleportation of entangled coherent states
    Chin. Phys. B   2006 Vol.15 (3): 488-491 [Abstract] (1252) [HTML 0 KB] [PDF 205 KB] (728)
686 Wang Kai-Ge, Yang Guo-Jian
  Transparency induced by two-photon interference in a beam splitter
    Chin. Phys. B   2004 Vol.13 (5): 686-691 [Abstract] (617) [HTML 0 KB] [PDF 185 KB] (388)
1477 Zhou Qing-Ping, Fang Mao-Fa
  Entanglement and photon statistics of output fields from beam splitter for binomial state inputs
    Chin. Phys. B   2004 Vol.13 (9): 1477-1486 [Abstract] (699) [HTML 0 KB] [PDF 548 KB] (699)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 2, 34 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn