Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "42.60.Da":
107802 Qi Li-Mei, Li Chao, Fang Guang-You, Li Shi-Chao
  Single-layer dual-band terahertz filter with weak coupling between two neighboring cross slots
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (10): 107802-107802 [Abstract] (222) [HTML 1 KB] [PDF 2310 KB] (348)
54401 Liu Song, Liu Shi-Bing
  Spectral enhancement of thermal radiation by laser fabricating grating structure on nickel surface
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (5): 54401-054401 [Abstract] (191) [HTML 1 KB] [PDF 447 KB] (485)
24209 Wang Wen-Juan, Li Chong, Zhou Hong-Yi, Wu Hua, Luan Xin-Xin, Shi Lei, Guo Xia
  Optimal oxide-aperture for improving the power conversion efficiency of VCSEL arrays
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (2): 24209-024209 [Abstract] (210) [HTML 0 KB] [PDF 419 KB] (550)
114205 Gao Yong-Hao, Xu Xing-Sheng
  High-Q cavity based on gradated one-dimensional photonic crystal
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (11): 114205-114205 [Abstract] (233) [HTML 1 KB] [PDF 463 KB] (396)
104209 Dong Yu, Wang Guang-Long, Wang Hong-Pei, Ni Hai-Qiao, Chen Jian-Hui, Gao Feng-Qi, Qiao Zhong-Tao, Yang Xiao-Hong, Niu Zhi-Chuan
  Resonant cavity-enhanced quantum dot field-effect transistor as a single-photon detector
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (10): 104209-104209 [Abstract] (139) [HTML 1 KB] [PDF 542 KB] (505)
58102 Ma Yan-Bing, Zhang Huai-Wu, Li Yuan-Xun, Wang Yi-Cheng, Lai Wei-En, Li Jie
  Dual-band and polarization-insensitive terahertz absorber based on fractal Koch curves
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (5): 58102-058102 [Abstract] (261) [HTML 1 KB] [PDF 1406 KB] (525)
44214 Liu Ming, Zhang Hai-Tao, Gong Ma-Li, Zhao Yue-Jin, Cheng Wen-Yong, Meng Kuo, Zheng Chao, Chen Yi-Zhu
  Theory of noise in a kilo-Hz cascaded high-energy Yb-doped nanosecond pulsed fiber amplifier
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (4): 44214-044214 [Abstract] (158) [HTML 1 KB] [PDF 320 KB] (466)
47305 Li Jia-Fang, Li Zhi-Yuan
  Manipulation of plasmonic wavefront and light-matter interaction in metallic nanostructures:A brief review
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (4): 47305-047305 [Abstract] (253) [HTML 1 KB] [PDF 2894 KB] (822)
34206 Xiang Xing-Ye, Wang Kui-Ru, Yuan Jin-Hui, Jin Bo-Yuan, Sang Xin-Zhu, Yu Chong-Xiu
  Highly sensitive digital optical sensor with large measurement range based on the dual-microring resonator with waveguide-coupled feedback
    Chin. Phys. B   2014 Vol.23 (3): 34206-034206 [Abstract] (90) [HTML 1 KB] [PDF 321 KB] (461)
107805 Javad Ghalibafan, Nader Komjani
  Tunable zeroth-order resonator based on a ferrite metamaterial structure
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (10): 107805-107805 [Abstract] (137) [HTML 1 KB] [PDF 247 KB] (373)
84207 Zheng Yao-Hui, Zhou Hai-Jun, Wang Ya-Jun, Wu Zhi-Qiang
  Suppressing the preferential σ-polarization oscillation in a high power Nd:YVO4 laser with wedge laser crystal
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (8): 84207-084207 [Abstract] (205) [HTML 1 KB] [PDF 427 KB] (452)
67802 Chen Zhi, Zhang Ya-Xin
  Planar terahertz metamaterial with three-resonant frequencies
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (6): 67802-067802 [Abstract] (187) [HTML 1 KB] [PDF 1879 KB] (567)
54206 Zhang Zi-Long, Liu Qiang, Yan Ping, Xia Paketi, Gong Ma-Li
  Laser diode end-pumped Nd:YVO4 regenerative amplifier for picosecond pulses
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (5): 54206-054206 [Abstract] (359) [HTML 1 KB] [PDF 612 KB] (904)
44204 Chi Jun-Jie, Li Ping-Xue, Yang Chun, Zhao Zi-Qiang, Li Yao, Wang Xiong-Fei, Zhong Guo-Shun, Zhao Hong, Jiang Dong-Sheng
  Theoretical and experimental study on all-normal-dispersion Yb-doped mode-locked fiber lasers
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (4): 44204-044204 [Abstract] (280) [HTML 1 KB] [PDF 2165 KB] (899)
44205 Wang Xiao-Lin, Zhou Pu, Leng Jin-Yong, Du Wen-Bo, Xu Xiao-Jun
  330-W single-frequency retrievable multi-tone monolithic fiber amplifier
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (4): 44205-044205 [Abstract] (238) [HTML 1 KB] [PDF 466 KB] (526)
124203 Zhang Xue-Jian, Feng Xue, Zhang Deng-Ke, Huang Yi-Dong
  Compact temperature-insensitive modulator based on silicon microring assistant Mach–Zehnder interferometer
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (12): 124203-124203 [Abstract] (531) [HTML 1 KB] [PDF 538 KB] (1068)
104208 Liu Huan, Gong Ma-Li
  A tunable corner-pumped Nd:YAG/YAG composite slab CW laser
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (10): 104208-104208 [Abstract] (634) [HTML 1 KB] [PDF 1702 KB] (554)
94208 Chen Cheng, Zhao Ling-Juan, Qiu Ji-Fang, Liu Yang, Wang Wei, Lou Cai-Yun
  Dual-wavelength distributed Bragg reflector semiconductor laser based on composite resonant cavity
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (9): 94208-094208 [Abstract] (773) [HTML 1 KB] [PDF 246 KB] (933)
74202 Liu Yang, Xu Jin, Lai Jian-Qiang, Xu Xiong, Shen Fei, Wei Yan-Yu, Huang Min-Zhi, Tang Tao, Gong Yu-Bin
  Design of a reentrant double staggered ladder circuit for V-band coupled-cavity traveling-wave tube
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (7): 74202-074202 [Abstract] (981) [HTML 1 KB] [PDF 1776 KB] (927)
74203 Xiong Kang, Xiao Xi, Hu Ying-Tao, Li Zhi-Yong, Chu Tao, Yu Yu-De, Yu Jin-Zhong
  Modeling and analysis of silicon-on-insulator elliptical microring resonators for future high-density integrated photonic circuits
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (7): 74203-074203 [Abstract] (1152) [HTML 1 KB] [PDF 2333 KB] (1112)
64210 Shen Fei, Wei Yan-Yu, Xu Xiong, Yin Hai-Rong, Gong Yu-Bin, Wang Wen-Xiang
  Study on a W-band modified V-shaped microstrip meander-line traveling-wave tube
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (6): 64210-064210 [Abstract] (1044) [HTML 1 KB] [PDF 242 KB] (912)
44213 Zhang Chang-Xin,Xu Xing-Sheng
  Low group velocity in a photonic crystal coupled-cavity waveguide
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (4): 44213-044213 [Abstract] (929) [HTML 1 KB] [PDF 271 KB] (542)
34207 Xiao Hu,Dong Xiao-Lin,Zhou Pu,Xu Xiao-Jun,Zhao Guo-Min
  A 168-W high-power single-frequency amplifier in an all-fiber configuration
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (3): 34207-034207 [Abstract] (738) [HTML 1 KB] [PDF 276 KB] (833)
24207 Liu Huan,Gong Ma-Li
  Compact, efficient diode-end-pumped Nd:GdVO4 slab continuous-wave 912-nm laser
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (2): 24207-024207 [Abstract] (702) [HTML 1 KB] [PDF 1235 KB] (706)
114101 Fan Jing, Sun Guang-Yong, Zhu Wei-Ren
  Electric and magnetic dipole couplings in split ring resonator metamaterials
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (11): 114101-114101 [Abstract] (967) [HTML 0 KB] [PDF 237 KB] (1919)
114208 Xiao Hu, Wu Wu-Ming, Xu Jiang-Ming, Zhou Pu, Xu Xiao-Jun
  High power tandem pumping fibre amplifier
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (11): 114208-114208 [Abstract] (834) [HTML 0 KB] [PDF 123 KB] (1078)
84204 Sha Peng-Fei, Xin Jian-Guo, Zhou Ying, Liu Zheng-Fan
  Output mode characteristics of an in-phase locked gain waveguide array CO2 laser
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (8): 84204-084204 [Abstract] (907) [HTML 0 KB] [PDF 282 KB] (568)
87301 Fu Fei-Ya, Zhou Wen-Jun, Liu An-Jin, Chen Wei, Wang Yu-Fei, Yan Xin-Yu, Zheng Wan-Hua
  Magnetic plasmon mode resonance and power transmission in a nanosandwich waveguide
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (8): 87301-087301 [Abstract] (899) [HTML 0 KB] [PDF 753 KB] (609)
74208 Hu Ying-Tao, Xiao Xi, Li Zhi-Yong, Li Yun-Tao, Fan Zhong-Chao, Han Wei-Hua, Yu Yu-De, Yu Jin-Zhong
  A large bandwidth photonic delay line using passive cascaded silicon-on-insulator microring resonators
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (7): 74208-074208 [Abstract] (919) [HTML 0 KB] [PDF 1758 KB] (762)
50702 Meng Xian-Zhu, Wang Ming-Hong, Ren Zhong-Min
  Smith–Purcell free electron laser based on the semi-elliptical resonator
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (5): 50702-050702 [Abstract] (1018) [HTML 0 KB] [PDF 2978 KB] (706)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 2 of 5, 135 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn