Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search

ISSN 1674-1056 (Print)
CN 11-5639/O4
About
   » About CPB
   » Editorial Board
   » SCI IF
   » Staff
   » Contact
Browse CPB
   » In Press
   » Current Issue
   » Earlier Issues
   » View by Fields
   » Top Downloaded
   » Sci Top Cited
Authors
   » Submit an Article
   » Manuscript Tracking
   » Call for Papers
   » Scope
   » Instruction for Authors
   » Copyright Agreement
   » Templates
   » Author FAQs
   » PACS
Referees
   » Review Policy
   » Referee Login
   » Referee FAQs
   » Editor in Chief Login
   » Editor Login
   » Office Login
Links
   »
Other articles related with "34.50.Gb":
23401 Zhi-Ping Wang, Feng-Shou Zhang, Xue-Fen Xu, Chao-Yi Qian
  Theoretical investigations of collision dynamics of cytosine by low-energy (150-1000 eV) proton impact
    Chin. Phys. B   2020 Vol.29 (2): 23401-023401 [Abstract] (86) [HTML 1 KB] [PDF 1312 KB] (70)
93401 Min Li, Guo-Feng Qu, Yi-Zhou Wang, Zhou-Sen Zhu, Mian-Gong Shi, Mao-Lei Zhou, Dong Liu, Zi-Xu Xu, Ming-Jiang Song, Jun Zhang, Fan Bai, Xiao-Dong Liao, Ji-Feng Han
  Interaction of H2+ molecular beam with thin layer graphene foils
    Chin. Phys. B   2019 Vol.28 (9): 93401-093401 [Abstract] (134) [HTML 1 KB] [PDF 448 KB] (77)
47802 Zhang Wen-Juan, An Yu
  Abnormal ionization in sonoluminescence
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (4): 47802-047802 [Abstract] (252) [HTML 1 KB] [PDF 415 KB] (307)
33301 Zhao Xiao-Li, Yang Ke, Xu Long-Quan, Ma Yong-Peng, Yan Shuai, Ni Dong-Dong, Kang Xu, Liu Ya-Wei, Zhu Lin-Fan
  Compton profile of molecular hydrogen
    Chin. Phys. B   2015 Vol.24 (3): 33301-033301 [Abstract] (185) [HTML 0 KB] [PDF 298 KB] (323)
73301 Wang Zhi-Ping, Wu Ya-Min, Zhang Xiu-Mei, Lu Chao
  TDDFT study of excitation of water molecules with short laser pulses
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (7): 73301-073301 [Abstract] (266) [HTML 1 KB] [PDF 446 KB] (561)
73304 Ren Xiang-He, Zhang Jing-Tao, Wu Yan, Ma Hui, Xu Yu-Long
  Imprints of molecular orbitals using photoelectron angular distribution by strong laser pulses of circular polarization
    Chin. Phys. B   2013 Vol.22 (7): 73304-073304 [Abstract] (322) [HTML 1 KB] [PDF 447 KB] (490)
23401 Yang Ze-Jin,Cheng Xin-Lu,Zhu Zheng-He,Yang Xiang-Dong
  Orbital responses to methyl sites in CnH2n+2 (n=1–6)
    Chin. Phys. B   2012 Vol.21 (2): 23401-023401 [Abstract] (690) [HTML 1 KB] [PDF 5875 KB] (569)
13401 Lü Xue-Yang, Chen Lin, Chen Xi-Meng, Jia Juan-Juan, Zhou Peng, Zhou Chun-Lin, Qiu Xi-Yu, Shao Jian-Xiong, Cui Ying, Yin Yong-Zhi, Wang Hong-Wei, Ji Ming-Chao
  Transmission of 18 keV negative ions Cl- through nanocapillariesin Al2O3 membrane
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (1): 13401-013401 [Abstract] (1086) [HTML 0 KB] [PDF 1957 KB] (758)
13403 Wang De-Hua
  Semiclassical calculation of ionisation rate for Rydberg helium atoms in an electric field
    Chin. Phys. B   2011 Vol.20 (1): 13403-013403 [Abstract] (1167) [HTML 0 KB] [PDF 205 KB] (683)
63404 Liu Hui-Ping, Chen Xi-Meng, Ouyang Xiao-Ping, Xi Fa-Yuan, Su Guang-Hui
  Investigation of the transfer ionization process in collisions of partially stripped ions on He
    Chin. Phys. B   2010 Vol.19 (6): 63404-063404 [Abstract] (1259) [HTML 0 KB] [PDF 417 KB] (542)
3322 Yu Chun-Ri, Cheng Xin-Lu, Yang Xiang-Dong
  Isotope effect in collision between heliumatom and hydrogen bromide molecule
    Chin. Phys. B   2008 Vol.17 (9): 3322-3328 [Abstract] (919) [HTML 0 KB] [PDF 1027 KB] (522)
1259 Reda S. Tantawi, A.S.Sabbah
  Scattering of protons and antiprotons by hydrogen atoms
    Chin. Phys. B   2002 Vol.11 (12): 1259-1266 [Abstract] (722) [HTML 0 KB] [PDF 290 KB] (540)
250 REN TING-QI, LIU SHENG-DIAN, HE JING-LIANG, ZHANG QING-GANG
  DISTORTED WAVE-WAVE PACKET APPROACH TO VIBRATIONAL DEACTIVATION OF DIATOMIC MOLECULE BY COLLISIONS WITH SOLID SURFACE
    Chin. Phys. B   1996 Vol.5 (4): 250-254 [Abstract] (566) [HTML 0 KB] [PDF 134 KB] (278)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 1, 13 records
Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn