Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search
Chin. Phys. B  2013, Vol. 22 Issue (9): 096103    DOI: 10.1088/1674-1056/22/9/096103
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Large energy-loss straggling of swift heavy ions in ultra-thin active silicon layers
Zhang Zhan-Ganga b, Liu Jiea, Hou Ming-Donga, Sun You-Meia, Zhao Fa-Zhanc, Liu Gangc, Han Zheng-Shengc, Geng Chaoa b, Liu Jian-Dea, Xi Kaia b, Duan Jing-Laia, Yao Hui-Juna, Mo Dana, Luo Jiea b, Gu Songa b, Liu Tian-Qia b
a Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China;
b University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;
c Institute of Microelectronics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China

Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn