Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search
Chin. Phys. B  2010, Vol. 19 Issue (6): 062701    DOI: 10.1088/1674-1056/19/6/062701
NUCLEAR PHYSICS Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
The g-factors and magnetic rotation in 82Rb
Yuan Da-Qing, Zheng Yong-Nan, Zuo Yi, Fan Ping, Zhou Dong-Mei, Wu Xiao-Guang, Zhu Li-Hua, Li Guang-Sheng, XuGuo-Ji, Fan Qi-Wen, Zhang Xi-Zhen, Zhu Sheng-Yun
China Institute of Atomic Energy, Beijing 102413, China

Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn