Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search
Acta Phys. Sin. (Overseas Edition)  1997, Vol. 6 Issue (6): 401-405    DOI: 10.1088/1004-423X/6/6/001
GENERAL Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
UNCOOLED GaInAsSb INFRARED DETECTORS GROWN BY METALORGANIC CHEMICAL VAPOR DEPOSITION
LI SHU-WEI, JIN YI-XIN, ZHANG BAO-LIN, ZHOU TIAN-MING, JIANG HONG, NING YONG-QIANG
Changchun Institute of Physics, Academia Sinica, Changchun 130021, China