Chin. Phys. B
Citation Search Quick Search
Chin. Phys. B  2015, Vol. 24 Issue (9): 096804    DOI: 10.1088/1674-1056/24/9/096804
CONDENSED MATTER: STRUCTURAL, MECHANICAL, AND THERMAL PROPERTIES Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
Influence of a deep-level-defect band formed in a heavily Mg-doped GaN contact layer on the Ni/Au contact to p-GaN
Li Xiao-Jinga, Zhao De-Ganga, Jiang De-Shenga, Chen Pinga, Zhu Jian-Juna, Liu Zong-Shuna, Le Ling-Conga, Yang Jinga, He Xiao-Guanga, Zhang Li-Qunb, Liu Jian-Pinga b c, Zhang Shu-Mingb, Yang Huia b
a State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China;
b Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, Chinese Academy of Sciences, Suzhou 215123, China

Copyright © the Chinese Physical Society
Address: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn