Please wait a minute...
Chin. Phys. B, 2021, Vol. 30(1): 019901    DOI: 10.1088/1674-1056/abd46c
ERRATUM Prev  

Erratum to "Fabrication of Tl2Ba2CaCu2O8 superconducting films without thallium pellets

Teng-Da Xu(徐腾达)1, Jian Xing(邢建)1, Li-Tian Wang(王荔田)1, Jin-Li Zhang(张金利)1, Sheng-Hui Zhao(赵生辉)1, Yang Xiong(熊阳)1, Xin-Jie Zhao(赵新杰)1,2, Lu Ji(季鲁)1,2,†, Xu Zhang(张旭)1, and Ming He(何明)1
1 First Affiliation College of Electronic Information and Optical Engineering, Nankai University, Tianjin 300350, China; 2 Key Laboratory of Photoelectronic Thin Film Devices and Technology of Tianjin, Tianjin 300350, China
Abstract  Figure 2 in the original paper (Chin. Phys. B 27 057403 (2018)]) is replaced by a new one.
Keywords:  Tl-2212 superconducting films      post-annealing      critical temperature      critical current density  
Revised:  30 November 2020      Published:  04 January 2021
PACS:  99.10.-x (Errata and other corrections)  
  74.78.-w (Superconducting films and low-dimensional structures)  
Corresponding Authors:  Corresponding author. E-mail: luji@nankai.edu.cn   

Cite this article: 

Teng-Da Xu(徐腾达), Jian Xing(邢建), Li-Tian Wang(王荔田), Jin-Li Zhang(张金利), Sheng-Hui Zhao(赵生辉), Yang Xiong(熊阳), Xin-Jie Zhao(赵新杰), Lu Ji(季鲁), Xu Zhang(张旭), and Ming He(何明) Erratum to "Fabrication of Tl2Ba2CaCu2O8 superconducting films without thallium pellets 2021 Chin. Phys. B 30 019901

1 Xu T D, Xing J, Wang L T, Zhang J L, Zhao S H, Xiong Y, Zhao X J, Ji L, Zhang X and He M 2018 Chin. Phys. B 27 057403
[1] Doping effects of transition metals on the superconductivity of (Li,Fe)OHFeSe films
Dong Li(李栋), Peipei Shen(沈沛沛), Sheng Ma(马晟), Zhongxu Wei(魏忠旭), Jie Yuan(袁洁), Kui Jin(金魁), Li Yu(俞理), Fang Zhou(周放), Xiaoli Dong(董晓莉), and Zhongxian Zhao(赵忠贤). Chin. Phys. B, 2021, 30(1): 017402.
[2] Magnetic properties of La2CuMnO6 double perovskite ceramic investigated by Monte Carlo simulations
S Mtougui, I EL Housni, N EL Mekkaoui, S Ziti, S Idrissi, H Labrim, R Khalladi, L Bahmad. Chin. Phys. B, 2020, 29(5): 056101.
[3] Fabrication of Tl2Ba2CaCu2O8 superconducting films without thallium pellets
Teng-Da Xu(徐腾达), Jian Xing(邢建), Li-Tian Wang(王荔田), Jin-Li Zhang(张金利), Sheng-Hui Zhao(赵生辉), Yang Xiong(熊阳), Xin-Jie Zhao(赵新杰), Lu Ji(季鲁), Xu Zhang(张旭), Ming He(何明). Chin. Phys. B, 2018, 27(5): 057403.
[4] Effect of exchange interaction in ferromagnetic superlattices: A Monte Carlo study
R Masrour, A Jabar. Chin. Phys. B, 2016, 25(10): 107502.
[5] Characteristics of Nb/Al superconducting tunnel junctions fabricated using ozone gas
Masahiro Ukibe, Go Fujii, Masataka Ohkubo. Chin. Phys. B, 2015, 24(9): 093301.
[6] Fabrication and properties of the meander nanowires based on ultra-thin Nb films
Zhao Lu, Jin Yi-Rong, Li Jie, Deng Hui, Zheng Dong-Ning. Chin. Phys. B, 2014, 23(8): 087402.
[7] Effect of annealing on performance of PEDOT:PSS/n-GaN Schottky solar cells
Feng Qian, Du Kai, Li Yu-Kun, Shi Peng, Feng Qing. Chin. Phys. B, 2014, 23(7): 077303.
[8] Formation of epitaxial Tl2Ba2Ca2Cu3O10 superconducting films by dc-magnetron sputtering and triple post-annealing method
Xie Wei, Wang Pei, Ji Lu, Ge De-Yong, Du Jia-Nan, Gao Xiao-Xin, Liu Xin, Song Feng-Bin, Hu Lei, Zhang Xu, He Ming, Zhao Xin-Jie. Chin. Phys. B, 2014, 23(7): 077401.
[9] Exploring FeSe-based superconductors by liquid ammonia method
Ying Tian-Ping, Wang Gang, Jin Shi-Feng, Shen Shi-Jie, Zhang Han, Zhou Ting-Ting, Lai Xiao-Fang, Wang Wan-Yan, Chen Xiao-Long. Chin. Phys. B, 2013, 22(8): 087412.
[10] A model for the chain-to-plane charge transfer in YBa2Cu3O6+x
V. M. Matic, N. Dj. Lazarov, M. Milic. Chin. Phys. B, 2012, 21(11): 117401.
[11] A new model analysis of the third harmonic voltage in inductive measurement for critical current density of superconducting films
Zhang Xu, Wu Zhi-Zhen, Zhou Tie-Ge, He Ming, Zhao Xin-Jie, Yan Shao-Lin, Fang Lan. Chin. Phys. B, 2011, 20(2): 027401.
[12] Phase boundary of the hexagonal-prism superconducting network in a magnetic field
Jin Shao-Wei, Li Wei, Yi You-Min, Zhen Sheng-Lai, Miao Sheng-Qing. Chin. Phys. B, 2002, 11(1): 72-76.
No Suggested Reading articles found!