Please wait a minute...
Chin. Phys., 2003, Vol. 12(12): 1440-1444    DOI: 10.1088/1009-1963/12/12/018
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES Prev   Next  

Electronic transport properties of metallic single-walled carbon nanotubes

Yan Xiao-Honga, Xiao Yanga, Cao Jue-Xianb, Ding Jian-Wenb
a Department of Physics, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China; b Department of Physics, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China; Institute of Mechanics and Material Engineering, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China
Abstract  We have calculated the differential conductance of metallic carbon nanotubes by the scatter matrix method. It is found that the differential conductance of metallic nanotube-based devices oscillates as a function of the bias voltage between the two leads and the gate voltage. Oscillation period T is directly proportional to the reciprocal of nanotube length. In addition, we found that electronic transport properties are sensitive to variation of the length of the nanotube.
Keywords:  electronic transport properties      single-walled carbon nanotube      quantum interference effects  
Received:  04 November 2002      Revised:  23 June 2003      Published:  16 March 2005
PACS:  73.63.Fg (Nanotubes)  
  02.10.Yn (Matrix theory)  
Fund: Project supported by the National Key Basic Research Special Foundation of China (Grant No 1999-0645-4500), by Scientific Research Fund of Hunan Provincial Education Department (Grant No 02C572), and partly by the Science & Technology Foundation for Young Researchers of Hunan Province, China (Grant Nos 00JJY2002 and 00JZY2138).

Cite this article: 

Yan Xiao-Hong, Xiao Yang, Cao Jue-Xian, Ding Jian-Wen Electronic transport properties of metallic single-walled carbon nanotubes 2003 Chin. Phys. 12 1440

[1] High-energy pulse generation using Yb-doped Q-switched fiber laser based on single-walled carbon nanotubes
Wang Jun-Li, Wang Xue-Ling, He Bo-Rong, Zhu Jiang-Feng, Wei Zhi-Yi, Wang Yong-Gang. Chin. Phys. B, 2015, 24(9): 097601.
[2] High microwave absorption performances for single-walled carbon nanotube-epoxy composites with ultra-low loadings
Liang Jia-Jie, Huang Yi, Zhang Fan, Li Ning, Ma Yan-Feng, Li Fei-Fei, Chen Yong-Sheng. Chin. Phys. B, 2014, 23(8): 088802.
[3] Influence of chirality on the thermal conductivity of single-walled carbon nanotubes
Feng Ya, Zhu Jie, Tang Da-Wei. Chin. Phys. B, 2014, 23(8): 083101.
[4] Parametric instabilities in single-walled carbon nanotubes
He Cai-Xia, Jian Yue, Qi Xiu-Ying, Xue Ju-Kui. Chin. Phys. B, 2014, 23(2): 025202.
[5] Synthesis of nitrogen-doped single-walled carbon nanotubes and monitoring of doping by Raman spectroscopy
Wu Mu-Hong, Li Xiao, Pan Ding, Liu Lei, Yang Xiao-Xia, Xu Zhi, Wang Wen-Long, Sui Yu, Bai Xue-Dong. Chin. Phys. B, 2013, 22(8): 086101.
[6] Switching properties of bi-OPE-monothiol molecular junctions: Substituent effects and improvement of open-close ratio
Fu Xiao-Xiao, Zhang Li-Xia, Li Zong-Liang, Wang Chuan-Kui. Chin. Phys. B, 2013, 22(2): 028504.
[7] Using a water-confined carbon nanotube to probe electricity of sequential charged segments of macromolecules
Wang Yu, Zhao Yan-Jiao, Huang Ji-Ping. Chin. Phys. B, 2012, 21(7): 076102.
[8] Asymmetry of the water flux induced by the deformation of a nanotube
He Jun-Xia,Lu Hang-Jun,Liu Yang,Wu Feng-Min,Nie Xue-Chuan,Zhou Xiao-Yan,Chen Yan-Yan. Chin. Phys. B, 2012, 21(5): 054703.
[9] Thermal properties of single-walled carbon nanotube crystal
Hu Li-Jun, Liu Ji, Liu Zheng, Qiu Cai-Yu, Zhou Hai-Qing, Sun Lian-Feng. Chin. Phys. B, 2011, 20(9): 096101.
[10] Selection of isolated and individual single-walled carbon nanotube from a film and its usage in nanodevices
Wang Gong-Tang. Chin. Phys. B, 2011, 20(6): 067305.
[11] Measurement accuracy analysis of the free carrier absorption determination of the electronic transport properties of silicon wafers
Zhang Xi-Ren, Gao Chun-Ming, Zhou Ying, Wang Zhan-Ping. Chin. Phys. B, 2011, 20(6): 068105.
[12] Fabrication and electrochemical properties of free-standing single-walled carbon nanotube film electrodes
Niu Zhi-Qiang, Ma Wen-Jun, Dong Hai-Bo, Li Jin-Zhu, Zhou Wei-Ya. Chin. Phys. B, 2011, 20(2): 028101.
[13] Structural, curvature and electronic properties of Rh adsorption on armchair single-walled carbon nanotube
Yang Pei-Fang, Wu Feng-Min, Teng Bo-Tao, Liu Sha, Jiang Jian-Zhong. Chin. Phys. B, 2010, 19(9): 097104.
[14] Direct transition of potential of water droplets to electric energy using aligned single-walled carbon nanotubes
Liu Ji, Zheng Kai-Hong, Liu Zheng, Hu Li-Jun, Sun Lian-Feng. Chin. Phys. B, 2010, 19(6): 066101.
[15] Hydration effect on the electronic transport properties of oligomeric phenylene ethynylene molecular junctions
Li Zong-Liang, Li Huai-Zhi, Ma Yong, ZhangGuang-Ping, Wang Chuan-Kui. Chin. Phys. B, 2010, 19(6): 067305.
No Suggested Reading articles found!