Chin. Phys. B
中国物理B  2017, Vol. 26 Issue (8): 085205    DOI: 10.1088/1674-1056/26/8/085205
SPECIAL TOPIC --- Non-equilibrium phenomena in soft matters 最新目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索 |
Favourable scenarios established by SMBI for the realization of the ELMy H-mode at HL-2A
Zheng-Ying Cui(崔正英), Yuan Xu(徐媛), Bei-Bin Feng(冯北滨), Yu-Hong Xu(许宇鸿), Xuan-Tong Ding(丁玄同), Xiao-Quan Ji(季小全), Yong-Gao Li(李永高), Zhong-Bing Shi(石中兵), Wu-Lv Zhong(钟武律), Min Jiang(蒋敏), Shao-Dong Song(宋绍栋), Jun Cheng(程均), Jin-Ming Gao(高金明), Jian-Yong Cao(曹建勇), Chun-Feng Dong(董春凤), Kai Zhang(张凯), Cheng-Yuan Chen(陈程远), Mei Huang(黄梅), Qing-Wei Yang(杨青巍), Xu-Ru Duan(段旭如), HL-2A Team
Southwestern Institute of Physics, Chengdu 610225, China
Favourable scenarios established by SMBI for the realization of the ELMy H-mode at HL-2A
Zheng-Ying Cui(崔正英), Yuan Xu(徐媛), Bei-Bin Feng(冯北滨), Yu-Hong Xu(许宇鸿), Xuan-Tong Ding(丁玄同), Xiao-Quan Ji(季小全), Yong-Gao Li(李永高), Zhong-Bing Shi(石中兵), Wu-Lv Zhong(钟武律), Min Jiang(蒋敏), Shao-Dong Song(宋绍栋), Jun Cheng(程均), Jin-Ming Gao(高金明), Jian-Yong Cao(曹建勇), Chun-Feng Dong(董春凤), Kai Zhang(张凯), Cheng-Yuan Chen(陈程远), Mei Huang(黄梅), Qing-Wei Yang(杨青巍), Xu-Ru Duan(段旭如), HL-2A Team
Southwestern Institute of Physics, Chengdu 610225, China

Copyright © the Chinese Physical Society
Address:Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn