Chin. Phys. B
中国物理B  2017, Vol. 26 Issue (5): 055202    DOI: 10.1088/1674-1056/26/5/055202
PHYSICS OF GASES, PLASMAS, AND ELECTRIC DISCHARGES 最新目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索 |
Bow shocks formed by a high-speed laser-driven plasma cloud interacting with a cylinder obstacle
Yan-Fei Li(李彦霏), Yu-Tong Li(李玉同), Da-Wei Yuan(袁大伟), Fang Li(李芳), Bao-Jun Zhu(朱保君), Zhe Zhang(张喆), Jia-Yong Zhong(仲佳勇), Bo Han(韩波), Hui-Gang Wei(魏会冈), Xiao-Xing Pei(裴晓星), Jia-Rui Zhao(赵家瑞), Chang Liu(刘畅), Xiao-Xia Yuan(原晓霞), Guo-Qian Liao(廖国前), Yong-Joo Rhee, Xin Lu(鲁欣), Neng Hua(华能), Bao-Qiang Zhu(朱宝强), Jian-Qiang Zhu(朱健强), Zhi-Heng Fang(方智恒), Xiu-Guang Huang(黄秀光), Si-Zu Fu(傅思祖), Gang Zhao(赵刚), Jie Zhang(张杰)
1 Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
2 National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100012, China;
3 Department of Astronomy, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;
4 Center for Relativistic Laser Science, Institute for Basic Science, Gwangju 61005, Korea;
5 National Laboratory on High Power Lasers and Physics, Shanghai 201800, China;
6 Shanghai Institute of Laser Plasma, Chinese Academy of Engineering Physics, Shanghai 201800, China;
7 Department of Physics, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China;
8 Collaborative Innovation Centre of IFSA (CICIFSA), Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China;
9 School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
Bow shocks formed by a high-speed laser-driven plasma cloud interacting with a cylinder obstacle
Yan-Fei Li(李彦霏)1,9, Yu-Tong Li(李玉同)1,8,9, Da-Wei Yuan(袁大伟)2, Fang Li(李芳)1, Bao-Jun Zhu(朱保君)1,9, Zhe Zhang(张喆)1, Jia-Yong Zhong(仲佳勇)3,8, Bo Han(韩波)2,3, Hui-Gang Wei(魏会冈)2, Xiao-Xing Pei(裴晓星)2, Jia-Rui Zhao(赵家瑞)1, Chang Liu(刘畅)3, Xiao-Xia Yuan(原晓霞)3, Guo-Qian Liao(廖国前)1, Yong-Joo Rhee4, Xin Lu(鲁欣)1,9, Neng Hua(华能)5, Bao-Qiang Zhu(朱宝强)5, Jian-Qiang Zhu(朱健强)5,8, Zhi-Heng Fang(方智恒)6, Xiu-Guang Huang(黄秀光)6,8, Si-Zu Fu(傅思祖)6,8, Gang Zhao(赵刚)2,8, Jie Zhang(张杰)7,8
1 Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
2 National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100012, China;
3 Department of Astronomy, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;
4 Center for Relativistic Laser Science, Institute for Basic Science, Gwangju 61005, Korea;
5 National Laboratory on High Power Lasers and Physics, Shanghai 201800, China;
6 Shanghai Institute of Laser Plasma, Chinese Academy of Engineering Physics, Shanghai 201800, China;
7 Department of Physics, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China;
8 Collaborative Innovation Centre of IFSA (CICIFSA), Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China;
9 School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Copyright © the Chinese Physical Society
Address:Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn