Chin. Phys. B
中国物理B  2017, Vol. 26 Issue (5): 054206    DOI: 10.1088/1674-1056/26/5/054206
SPECIAL TOPIC --- Non-equilibrium phenomena in soft matters 最新目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索 |
Application of multi-pulse optical imaging to measure evolution of laser-produced counter-streaming flows
Dawei Yuan(袁大伟), Yutong Li(李玉同), Baojun Zhu(朱保君), Yanfei Li(李彦霏), Jiayong Zhong(仲佳勇), Huigang Wei(魏会冈), Chang Liu(刘畅), Xiaoxia Yuan(原晓霞), Zhe Zhang(张喆), Guiyun Liang(梁贵云), Feilu Wang(王菲鹿), Fang Li(李芳), Jiarui Zhao(赵家瑞), Neng Hua(华能), Baoqiang Zhu(朱宝强), Jianqiang Zhu(朱健强), Shaoen Jiang(江少恩), Kai Du(杜凯), Yongkun Ding(丁永坤), Gang Zhao(赵刚), Jie Zhang(张杰)
1 Key Laboratory of Optical Astronomy, National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100012, China;
2 National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
3 School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Bejing 100049, China;
4 Department of Astronomy, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;
5 National Laboratory on High Power Lasers and Physics, Shanghai 201800, China;
6 Research Center for Laser Fusion, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China;
7 Key Laboratory for Laser Plasmas (Ministry of Education) and Department of Physics and Astronomy, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China;
8 Collaborative Innovation Center of IFSA (CICIFSA), Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China
Application of multi-pulse optical imaging to measure evolution of laser-produced counter-streaming flows
Dawei Yuan(袁大伟)1, Yutong Li(李玉同)2,3,8, Baojun Zhu(朱保君)2, Yanfei Li(李彦霏)2, Jiayong Zhong(仲佳勇)4,8, Huigang Wei(魏会冈)1, Chang Liu(刘畅)4, Xiaoxia Yuan(原晓霞)4, Zhe Zhang(张喆)2, Guiyun Liang(梁贵云)1, Feilu Wang(王菲鹿)1, Fang Li(李芳)2, Jiarui Zhao(赵家瑞)2, Neng Hua(华能)5, Baoqiang Zhu(朱宝强)5, Jianqiang Zhu(朱健强)5, Shaoen Jiang(江少恩)6, Kai Du(杜凯)6, Yongkun Ding(丁永坤)6, Gang Zhao(赵刚)1, Jie Zhang(张杰)7,8
1 Key Laboratory of Optical Astronomy, National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100012, China;
2 National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
3 School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Bejing 100049, China;
4 Department of Astronomy, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;
5 National Laboratory on High Power Lasers and Physics, Shanghai 201800, China;
6 Research Center for Laser Fusion, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China;
7 Key Laboratory for Laser Plasmas (Ministry of Education) and Department of Physics and Astronomy, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China;
8 Collaborative Innovation Center of IFSA (CICIFSA), Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China

Copyright © the Chinese Physical Society
Address:Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn