Chin. Phys. B
中国物理B  2017, Vol. 26 Issue (1): 017805    DOI: 10.1088/1674-1056/26/1/017805
CONDENSED MATTER: ELECTRONIC STRUCTURE, ELECTRICAL, MAGNETIC, AND OPTICAL PROPERTIES 最新目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索 |
Analysis of localization effect in blue-violet light emitting InGaN/GaN multiple quantum wells with different well widths
Xiang Li(李翔), De-Gang Zhao(赵德刚), De-Sheng Jiang(江德生), Jing Yang(杨静), Ping Chen(陈平), Zong-Shun Liu(刘宗顺), Jian-Jun Zhu(朱建军), Wei Liu(刘炜), Xiao-Guang He(何晓光), Xiao-Jing Li(李晓静), Feng Liang(梁锋), Jian-Ping Liu(刘建平), Li-Qun Zhang(张立群), Hui Yang(杨辉), Yuan-Tao Zhang(张源涛), Guo-Tong Du(杜国同), Heng Long(龙衡), Mo Li(李沫)
1. State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China;
2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;
3. Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-bionics, Chinese Academy of Sciences, Suzhou 215125, China;
4. State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics, College of Electronic Science and Engineering, Jilin University, Changchun 130023, China;
5. Microsystem & Terahertz Research Center, Chinese Academy of Engineering Physics, Chengdu 610200, China
Analysis of localization effect in blue-violet light emitting InGaN/GaN multiple quantum wells with different well widths
Xiang Li(李翔)1, De-Gang Zhao(赵德刚)1,2, De-Sheng Jiang(江德生)1, Jing Yang(杨静)1, Ping Chen(陈平)1, Zong-Shun Liu(刘宗顺)1, Jian-Jun Zhu(朱建军)1, Wei Liu(刘炜)1, Xiao-Guang He(何晓光)1, Xiao-Jing Li(李晓静)1, Feng Liang(梁锋)1, Jian-Ping Liu(刘建平)3, Li-Qun Zhang(张立群)3, Hui Yang(杨辉)1,3, Yuan-Tao Zhang(张源涛)4, Guo-Tong Du(杜国同)4, Heng Long(龙衡)5, Mo Li(李沫)5
1. State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China;
2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;
3. Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-bionics, Chinese Academy of Sciences, Suzhou 215125, China;
4. State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics, College of Electronic Science and Engineering, Jilin University, Changchun 130023, China;
5. Microsystem & Terahertz Research Center, Chinese Academy of Engineering Physics, Chengdu 610200, China

Copyright © the Chinese Physical Society
Address:Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603,Beijing 100190 China(100190)
Tel: 010-82649026   Fax: 010-82649027   E-Mail: cpb@aphy.iphy.ac.cn
Supported by Beijing Magtech Co. Ltd. Tel: 86-010-62662699 E-mail: support@magtech.com.cn